head2.png

Aktivity na posilnenie žien pri presadzovaní ich práv v prešovskom regióne

ODZ, 21. 6. 2021

V našej doterajšej činnosti sme opakovane zisťovali, že v mnohých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku sa systematicky porušuje právo žien na primeranú zdravotnú starostlivosť počas pôrodu a po pôrode a s tým súvisiace ďalšie práva. Táto nežiaduca situácia sa ešte zhoršila počas pandémie, keď sa porušenia často dejú v mene svojvoľných a nevhodných protiepidemických opatrení alebo sa ukrývajú pod ich rúškom. V tomto roku preto realizujeme projektové aktivity zamerané na čo najvyššiu informovanosť o správne poskytovanej pôrodnej starostlivosti a na podporu lokálnych iniciatív žien, ktoré majú potenciál účinne podporiť tehotné a rodiace ženy v otázkach súvisiacich s uvedenou problematikou. Niektoré aktivity sme uskutočnili v produktívnej spolupráci s členkami Iniciatívy žien Prešov.

Prostredníctvom týchto aktivít chceme posilniť lokálne iniciatívne skupiny žien, komunitné líderky a iné ženy, ktoré sa usilujú o zlepšenie situácie tehotných a rodiacich žien a o dodržiavanie ich práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Jedným z našich cieľov je, aby v mieste svojho pôsobenia vedeli samostatne a efektívne konať, posilňovať a podporovať ženy, s ktorými pracujú. Zároveň je potrebné, aby sa pritom zamerali aj na lokálne a systémové zmeny v prospech poskytovania pôrodnej starostlivosti spôsobmi napĺňajúcimi ľudskoprávne a zdravotnícke štandardy, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov SR.

Zvýšenou informovanosťou sa tiež snažíme podporovať ženy (najmä tehotné a bezprostredne pred pôrodom a po ňom), aby vedeli reálne uplatňovať a aktívne presadzovať svoje práva a možnosti voľby v súvislosti s pôrodom. Dôležitým cieľom našich aktivít je taktiež scitlivenie médií a širokej verejnosti na porušovanie ľudských práv pri pôrodoch, zvýšenie ich informovanosti a skvalitnenie verejného diskurzu v tejto oblasti.

S uvedenými cieľmi sme v júni 2021 zorganizovali dve konzultačno-vzdelávacie podujatia pre ženy v prešovskom regióne.

8. júna sme realizovali online pracovné stretnutie s členkami Iniciatívy žien Prešov. Na stretnutí sme prediskutovali možnosti a stratégie praktického presadzovania práv žien pri pôrodoch, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb iniciatívy. Takáto konzultácia s výmenou poznatkov i názorov účinne prispieva k vzájomnému sieťovaniu aktívnych skupín a organizácií aj k vytvoreniu partnerstiev a efektívnych spojenectiev pri presadzovaní ľudských práv žien.

15. júna sa uskutočnil online workshop Komunikácia pri presadzovaní ľudských práv žien. Workshop pripravili a formou facilitovanej diskusie viedli naše expertky – právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. a psychologička PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. Zamerali sa na vzdelávanie, zvyšovanie právneho povedomia a šírenie dobrej praxe v oblasti zdravotnej (najmä pôrodnej) starostlivosti. Ťažiskom programu boli vybrané témy z oblasti strategickej komunikácie pri presadzovaní ľudských práv žien pri pôrodoch so zameraním na rozvoj a posilňovanie komunikačných zručností zúčastnených žien – napr. pri prezentácii, aktívnom počúvaní, presviedčaní, vyjednávaní a i. Účastníčky si zároveň tieto zručnosti prakticky precvičovali v modelovej situácii pripravenej v spolupráci s Iniciatívou žien Prešov.

 

Pozrite aj:

 
Aktivity boli realizované s podporou Slovensko-českého ženského fondu v otvorenom grantovom kole v rámci projektu Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti. Čiastočne boli podporené aj programom Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, pričom správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou v rámci projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia.

 
SCWF_logo_sk_orez
ACF_logo_black_w