head6.png

Podporte právo žien slobodne sa rozhodnúť o zdravotnej starostlivosti po pôrode

ODZ-POĽP-ŽK, 18. 12. 2013

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania 10. decembra 2013. Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Novela by tak postihovala každú ženu a jej dieťa, ktorá by chcela opustiť zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – a to nielen bezprostredne po pôrode, ale aj v priebehu nasledujúcich dní, počas ktorých bude žene odporučené zotrvať v nemocnici. Predstavuje preto hrubý zásah do základných práv a slobôd každej ženy, ktorá na základe slobodného rozhodnutia uprednostní stráviť čas po pôrode so zdravým novorodencom vo svojom domácom prostredí a so svojimi blízkymi ľuďmi. Navrhovaná novela tak obmedzuje právo žien a ich narodených detí na ochranu súkromného a rodinného života a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe slobodného a informovaného súhlasu. Tým, že nepriamo núti ženy zotrvať v pôrodnici, je aj v rozpore s ich právom na slobodu pohybu.

Navrhovaná právna úprava teda hrozbou intervencie štátnych orgánov starostlivosti o deti vytvára nátlak na ženy a núti ich podrobiť sa zdravotnej starostlivosti v prostredí a spôsobom, ako si ju neželajú. Je to v rozpore s právom žien slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu (a logicky teda aj o zdravotnej starostlivosti bezprostredne nadväzujúcej na pôrod), ktoré potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Zároveň je navrhovaná právna úprava diskriminačná voči ženám – keďže služby zdravotnej starostlivosti týkajúce sa pôrodov potrebujú výlučne ženy.

V Českej republike sa práve v týchto dňoch pracuje na úprave pravidiel pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín. Takýto postup by bol namieste aj v SR. Namiesto zastrašovania žien by bolo potrebné vytvoriť mechanizmus, ako ženám prakticky dať možnosť voľby pri pôrode a zabezpečiť jej kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj v domácom prostredí.

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pripravili ju mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy. Ich cieľom je, aby si ženy mohli slobodne zvoliť okolnosti pôrodu. Medzi ne patrí aj rozhodnutie, kde strávia čas bezprostredne nadväzujúci na pôrod.
 

Ako podporiť hromadnú pripomienku?

Termín: Najneskôr do 3. januára 2014

Predkladajúce organizácie musia do 3. januára predložiť ministerstvu zdravotníctva najmenej 500 podpisov. Budú ich však zbierať ďalej aj po tomto termíne, keďže rokovať s ministerstvom budú až neskôr.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť aj na portáli právnych predpisov – jedinou podmienkou je zaregistrovanie sa. Na portáli nájdete informácie a materiály z celého procesu prijímania novely zákona, a to aj po skončení pripomienkového konania.
 

Na stiahnutie:

 

Za Vašu podporu ďakujeme!