head5.png

K novele Trestného zákona

Inakosť, 22. 5. 2013

Národná rada Slovenskej republiky práve schválila novelu Trestného zákona, ktorá pridáva k osobitným motívom trestných činov nenávisť pre sexuálnu orientáciu.

Minulý týždeň zverejnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s komunitou lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí (LGBT ľudí). Vyplýva z neho, že spoločenská akceptácia LGBT ľudí je stále na veľmi nízkej úrovni.

Kým 81 % LGBT ľudí na Slovensku považuje držanie sa za ruku heterosexuálnych párov na verejnosti za veľmi rozšírené, páry rovnakého pohlavia sú prakticky neviditeľné (držanie sa za ruky je rozšírené len podľa 2 %). Strach párov rovnakého pohlavia na Slovensku aj z bežných prejavov náklonnosti na verejnosti posilňuje aj absencia trestnoprávnej ochrany pred násilnými trestnými činmi alebo verbálnymi prejavmi motivovanými nenávisťou voči LGBT ľuďom. Až 54 % LGBT ľudí na Slovensku považuje útoky voči nim za rozšírené, kým len 9 % za zriedkavé. FRA preto jednoznačne odporúča členským štátom EÚ zaznamenávať údaje o trestných činoch z nenávisti, vrátane motivácie trestného činu, aby členské štáty mohli ľahšie prijať vhodné opatrenia. EÚ a členské štáty by sa mali konkrétne zaoberať touto problematikou a zabezpečiť, aby sa homofóbne a transfóbne nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa zákona trestali. Rovnako je nevyhnutné a mnohých krajinách EÚ dnes už samozrejmé verejné odsúdenie týchto útokov a predsudkov voči LGBT ľuďom zo strany najvyšších ústavných činiteľov.

Tu zaznamenávame zatiaľ najvýznamnejší ústretový krok slovenskej vlády – návrh novely Trestného zákona, ktorou zavádza medzi osobitné motívy trestných činov nenávisť pre sexuálnu orientáciu. „Novela Trestného zákona prvýkrát jasne stanovuje, že homofóbia je pre štát rovnako neprijateľná ako rasizmus, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie. Umožní polícii aj zaznamenávanie štatistík o týchto prípadoch, ktoré sú v súčasnosti neviditeľné. Ich pravidelný výskyt potvrdzujú aj incidenty hlásené na www.homofobia.sk,“ hovorí Martin Macko (výkonný riaditeľ Inakosti a podpredseda Výboru pre práva LGBTI ľudí).

Novela však nijako nerieši situáciu transrodových ľudí, ktorí sú aj podľa výskumu FRA skupinou najviac ohrozenou násilnými trestnými činmi. Vzťahuje sa totiž len na nenávisť pre sexuálnu orientáciu a nie rodovú identitu, čo je prípad týchto ľudí. Predpokladáme, že toto sa podarí napraviť v procese implementácie novej smernice EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorá uznáva za skupinu obetí s osobitnými potrebami aj transrodové osoby.

V prípade Slovenska musela FRA v minulosti opakovane skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo všetkých skúmaných oblastiach: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania, trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je pri štatistikách a dátach k rodovej identite, ktoré prakticky neexistujú. „Výskum FRA je pre získavanie objektívnych informácií o LGBT ľuďoch na Slovensku mimoriadne dôležitý aj preto, že nahrádza dlhoročnú nečinnosť slovenských štátnych orgánov,“ dodáva Martin Macko. Príprava analýz v tejto oblasti bude podľa vyjadrenia predsedu novozaloženého Výboru pre práva LGBTI ľudí ministra Tomáša Boreca jednou z jeho hlavných úloh.

Pretrvávajúce predsudky a nenávisť voči LGBT ľuďom na Slovensku dokumentujú aj útoky počas prvého Dúhového PRIDE Bratislava v roku 2010 a miera bezpečnostných opatrení, ktoré musia každoročne sprevádzať túto akciu, čo nemá obdobu pri akciách iných skupín spoločnosti, či obdobných akciách v susednej Českej republike alebo Rakúsku,“ dopĺňa Martin Macko. Pre zintenzívnenie snáh o dosiahnutie vyššej spoločenskej akceptácie LGBT ľudí na Slovensku sa Inakosť rozhodla pridať ku Queer Leaders Forum pri organizácii Dúhového PRIDE Bratislava v septembri tohto roka.

Novelu Trestného zákona víta i Romana Schlesinger, hovorkyňa Dúhového PRIDE Bratislava: „Na Slovensku sa radi schovávame za nulové štatistiky a vydávame ich za ideálny stav. Ak sme pri posudzovaní trestných činov nikdy nekládli osobitý zreteľ na ich motiváciu sexuálnou orientáciou obete, mohli sme ľahko konštatovať, že v našej krajine je všetko v poriadku. Toto zatváranie očí však nekorešponduje s množstvom hlásených útokov členmi a členkami LGBTI komunity nášmu komunitnému centru Q-centrum, ani s obrázkami z Dúhového PRIDE Bratislava 2010 a čiastočne i roku 2011. Sexuálna orientácia a rodová identita sú na Slovensku stále dôvodom na fyzický útok, vyhrážanie, zastrašovanie a propagáciu nenávisti. Tešíme sa z posunu slovenskej legislatívy o krok dopredu.“
 

 
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v spoločnosti. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.