head1.png

Ľudskoprávne hodnoty a postoje vo väzniciach

ZVJS – ODZ, 24. 11. 2017
Medzinárodný odborný seminár v Košiciach – sumarizácia aktivít realizovaných s našou spoluprácou

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach dňa 22. novembra 2017 hostili medzinárodný odborný seminár s názvom Posilňovanie ľudskoprávnych hodnôt a postojov – prevencia šírenia myšlienok diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo väzniciach, ktorý organizačne zastrešovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Už samotný názov odborného seminára predurčoval pestrý program, kde v rámci doobednej časti účastníci absolvovali prehliadku väzenských priestorov ústavu pod vedením riaditeľa ústavu plk. Mgr. Petra Gerberyho. Poobednú rokovaciu časť otvoril námestník generálneho riaditeľa zboru pre služobné veci plk. Mgr. Michal Sedliak, ktorý v rámci príhovoru odovzdal v mene generálneho riaditeľa zboru čestnú medailu zboru III. stupňa za zásluhy o rozvíjanie vzťahov na medzirezortnej úrovni dekanke Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, PhD. a rovnako aj dlhoročnej lektorke a koordinátorke klinického programu Street Law JUDr. Daniele Lamačkovej.

Problematiku vzdelávania v podmienkach zboru načrtol riaditeľ Inštitútu vzdelávania zboru v Nitre plk. Mgr. Norbert Kuruc, ktorý predstavil systém vzdelávania príslušníkov zboru a riaditeľka odboru výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva zboru plk. PhDr. Zuzana Valentovičová vystúpila s problematikou systému vzdelávania väznených osôb. Priebeh rokovacej časti svojím príspevkom obohatil aj mjr. JUDr. Ivan Hrčka, ktorý ozrejmil postup zboru pri riešení problematiky radikalizácie, terorizmu a extrémizmu vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

S cieľom zvnútorňovať ľudskoprávne postoje a hodnoty ako kľúčové prvky upevňovania demokracie a prevencie radikalizácie vo väzniciach bol pplk. JUDr. Jozefom Grigerom a PhDr. Šarlotou Pufflerovou, PhD. z o. z. Občan, demokracia a zodpovednosť predstavený návrh Koncepcie zavádzania systematického ľudskoprávneho vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže. Návrh koncepcie vznikol v rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv s finančnou podporou dotačného programu Ministerstva spravodlivosti SR na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Jedným z kľúčových prvkov navrhovanej koncepcie je aj program Právo na každý deň (Street Law) vo väzniciach, ktorý je dobre etablovaný najmä vďaka JUDr. Daniele Lamačkovej z Pracoviska právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Iniciátorom a realizátorom programu bola v roku 2002 práve naša organizácia (vtedy ešte ako Občan a demokracia). Program bol pôvodne súčasťou projektu zameraného na šírenie právnych poznatkov, ktoré potrebujú ľudia v každodennom živote.

Projekt bol postavený na spolupráci viacerých inštitúcií – ODZ (supervízori študentov práva boli právnici a právničky ODZ, pričom zároveň spolupracovali s jednotlivými právnickými fakultami), Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a ústavov v Košiciach, Leopoldove, Hrnčiarovciach nad Parnou, Nitre–Chrenovej a Želiezovciach. ODZ je zároveň odborným garantom programu v rámci Právnej kliniky pre komunity na Právnickej fakulte UPJŠ a v dvoch ústavoch ZVJS v Košiciach. Študenti a študentky práva pri vedení hodín kliniky dlhodobo používajú najmä publikácie vydané našou organizáciou.

Na seminári v Košiciach bol model kliniky Street law bol predstavený ako celoslovenský príklad dobrej praxe vzdelávania odsúdených a zároveň ako jeden z kľúčových prvkov novovytvoreného návrhu Koncepcie zavádzania systematického vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže. O svoje skúsenosti a dobrú prax z realizácie programu Právo na každý deň (Street Law) vo väzniciach sa podelili aj priamo pedagógovia a pedagogičky z ústavov v Košiciach participujúci na programe, menovite Mgr. Monika Nižníková a ThLic. Radovan Sekan.

Na záver odborného seminára prebehla k príspevkom interdisciplinárneho charakteru obohacujúca diskusia, do ktorej sa zapojili hostia z vládneho aj mimovládneho sektora a v neposlednom rade aj akademickej obce, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ligy za ľudské práva, Právnickej fakulty UP v Olomouci, Právnickej fakulty UK v Bratislave, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty PEVŠ a SOŠ Policajného zboru v Košiciach.
 

 
© ZVJS, 2017
Článok uverejnil Zbor väzenskej a justičnej správy na svojej webstránke v rubrike Aktuality 24. 11. 2017.