head5.png

ODZ: Rozhýbu sa stojaté vody vládneho „boja s extrémizmom“?

Kritika prístupu vlády SR k napĺňaniu vlastnej koncepcie

Bratislava, 24. 3. 2010 (ODZ) – Na Medzinárodnej konferencii o boji proti extrémizmu včera zazneli odborné prezentácie o vážnosti situácie v oblasti rasovo motivovaného násilia a extrémizmu v celej Európe a osobitne na Slovensku. V popoludňajších hodinách konferencia pokračovala odbornou diskusiou o definovaní pojmu extrémizmus a o vládnej Koncepcii boja s rasovo motivovanou trestnou činnosťou a extrémizmom.

 

S kritickým príspevkom k chýbajúcemu odpočtu napĺňania tejto koncepcie a k celkovému prístupu vlády k plneniu svojich záväzkov vystúpila v hlavnom paneli výkonná riaditeľka združeniaObčan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) Šarlota Pufflerová. Konferencia dnes pokračuje programom druhého, záverečného dňa – diskusiou o zabezpečení ľudských i finančných zdrojov pre boj proti extrémizmu a rasovo motivovanej trestnej činnosti, rokovaním pracovných skupín k naliehavým témam z praxe (šírenie extrémizmu na internete, možnosti zákazu extrémistickej symboliky, úloha škôl a médií a i.) a návrhom konkrétnych záverečných odporúčaní.

 

Šarlota Pufflerová vo svojom vystúpení uviedla, že prácu špeciálnej odbornej skupiny,pripravujúcej návrh novej koncepcie protiextrémistického úsilia v SR (na ktorej sa zúčastňuje ako jej členka) výrazne sťažuje nedostatok údajov o napĺňaní súčasnej koncepcie. Ten však zároveň vyvoláva otázky, ako plnia jednotlivé rezorty i vláda ako celok svoje medzinárodné záväzky v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv. Ako príklad Pufflerová uviedla, že uznesenie vlády z októbra 2007* ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra predložiť najbližšiu správu o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie do 30. 5. 2011. Znamená to, že orgány verejnej moci nemajú povinnosť reportovať o svojej činnosti v oblasti rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu a ich prevencie viac ako tri roky.

 

„Natíska sa otázka, ako je to možné, keď súčasná vládna koalícia vyhlasuje „boj s extrémizmom“ za svoju prioritu. Mali by ju položiť nielen média, ale celá verejnosť, ktorú vážna situácia v tejto oblasti už dlho znepokojuje,“ povedala Šarlota Pufflerová. „A predstavitelia všetkých rezortov musia nielen odpovedať jasne, čo sa konkrétne urobilo, aké problémy sa vyriešili a koľko prostriedkov sa na to vynaložilo, ale tiež vyvodiť zodpovednosť za nesplnené úlohy a nerealizované opatrenia. Veľa aktivít sa však deje na dobrovoľnej báze a s takmer nulovými zdrojmi – najmä preto, že u mnohých ľudí z verejného i mimovládneho sektora prevláda snaha problémy riešiť, otvorene o nich diskutovať a nie sa im vyhýbať,“ uzavrela.

 

Konferencia sa koná v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 v dňoch 23. – 24. marca v hoteli Bôrik v Bratislave. Činnosť medzirezortnej multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu predstavil Alexander Kliment z Prezídia Policajného zboru SR. Hovoril aj o práci na budúcej koncepcii protiextrémistického úsilia v SR. Jej návrh spoločnými silami pripravujú odborníci a odborníčky z verejných inštitúcií i mimovládnych organizácií. Osnovu novej koncepcie predstavila Šarlota Pufflerová z ODZ. Ďalšie prezentácie predniesli experti a expertky zo Slovenska, krajín EÚ i USA – riaditeľ Agentúry EÚ pre základné práva Morten Kjaerum, riaditeľka kanceláriekomisára pre ľudské práva Rady Európy Isil Gachetová, prvý podpredseda ECRI (Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii zriadenej Radou Európy) Christian Ahlund a iní experti a expertky.

 

Čítajte aj:

– Aktivisti: Koncepcia boja proti extrémizmu sa nenapĺňa, 7. 5. 2009
– Poslanci schválili nové paragrafy proti extrémistom, 28. 4. 2009

 

Ďalšie informácie:

 

*Pozn: Uznesením bola schválená zatiaľ jediná správa o plnení úloh vyplývajúcich zo súčasne platnej Koncepcie boja s rasovo motivovanou trestnou činnosťou a extrémizmom (túto koncepciu schválila vláda v máji 2006)