head2.png

Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku

ODZ, 23. 11. 2015

Pre vzdelávateľky a vzdelávateľov sme pripravili podujatie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku. Podujatie sa konalo 23. novembra 2015 na Rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s podporou rektorátu i organizačnou pomocou Zuzany Bariakovej z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Zúčastnilo sa ho 17 osôb z dvoch fakúlt Univerzity Mateja Bela – pedagogickej a filozofickej a tri pracovníčky z Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici.

Téma ľudských práv je v súčasnosti veľkou výzvou aj pre ľudí, ktorí pracujú vo vzdelávacích inštitúciách. Je v svojej podstate multidisciplinárna a v sociálnej realite dneška aj veľmi náročná a mnohorozmerná. Tvorí však dôležitý kontext pre akékoľvek vzdelávanie a výchovu. Rozhodli sme sa predstaviť ju v inej podobe, ako ju systém vzdelávania tradične ponúka. Zamerali sme sa najmä na hodnoty a postoje s aktuálnym ľudskoprávnym zarámcovaním tejto problematiky, aj s prihliadnutím na nedávno schválenú Celoštátnu stratégiu podpory a ochrany ľudských práv.

Témy:

  • Znevýhodňujúce dopady sociálnych interakcií a prostredí na životné dráhy ľudí v kontexte ľudských práv (zážitková aktivita spojená s diskusiou)
  • Konkrétne podoby rozličných znevýhodnení a s nimi súvisiacich problémov, identifikácia ich príčin a možných prístupov k riešeniam (zážitková aktivita spojená s diskusiou)
  • Kultúrne a hodnotové kontroverzie a ich ľudskoprávne rámce (riešenie modelových situácií)

Program sa orientoval nielen na získavanie základných poznatkov, ale aj na rozvíjanie sociálnej kompetencie a spôsobilostí pre prácu s jednotlivcami i rozmanitými skupinami, s dôrazom na hlbšie chápanie celkového kontextu ľudských práv a celkové posilnenie hodnotovej orientácie na ľudské práva. V širšom kontexte mali účastníčky a účastníci podujatia príležitosť nadobudnúť a osvojiť si aj sociálne zručnosti, ktoré neodmysliteľne patria k efektívnemu a plnohodnotnému uplatňovaniu možností definovaných právnym poriadkom.

Program prebehol v troch 90-minútových blokoch participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií, s veľkým priestorom pre diskusiu a výmenu skúseností. V závere si účastníčky a účastníci poskytli spätnú väzbu o celkovom priebehu aktivity, svojich zážitkoch či zisteniach a vyvodených záveroch. Podujatie viedli naše skúsené lektorky – právnička JUDr. Daniela Lamačková, psychologička PhDr. Alena Ambrózová a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

 

 

Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a Open Society Foundations.

Projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, sa zameriava na ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR s cieľom pripravovať ich na aktívne presadzovanie ľudských práv v ich práci a celkovo na uplatňovanie ľudských práv vo verejných politikách v rôznych spoločenských sférach.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

OSF_logo_sk_w

OSF-I_logo_w_biely_okraj