head5.png

Pripomienkovali sme dva návrhy zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti

ODZ, 21. 7. 2016

V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme sa aktívne zapojili do prípravy dvoch zákonov, návrhy ktorých predložilo ministerstvo spravodlivosti súčasne. Pripomienky k zákonu o upomínacom konaní sme vypracovali a podali samostatne, pripomienky k zákonu o poskytovaní dotácií zas v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami. Vo forme (hromadnej) pripomienky verejnosti podanej prostredníctvom portálu právnych predpisov Slov-Lex žiadame zapracovanie našich pripomienok a návrhov do textu predložených zákonov.

Návrh zákona o poskytovaní dotácií

Návrh zákona stanovuje podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti a ministerstva zahraničných vecí mimovládnym neziskovým organizáciám. Do znenia zákona sme navrhli viacero úprav a doplnkov, ktoré vychádzali z bohatých skúseností nášho združenia a ďalších participujúcich neziskových organizácií s činnosťou v rámci mimovládneho sektora. Naše návrhy sa zamerali napr. na posilnenie a podporu všetkých dôležitých aktivít v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ďalej na umožnenie čo najväčšej realizácie rôznorodých a navzájom prepojených aktivít, ktoré prispejú k podpore a ochrane ľudských práv a slobôd, na podporu spolupráce, partnerstva a sieťovania organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v tejto oblasti (vrátane ich činnosti v medzinárodných organizáciách) a pod. Navrhli sme taktiež vypustiť možnosť prideliť dotáciu na podporu a ochranu ľudských práv podnikateľom, pretože oblasť ľudských práv by nemala byť predmetom podnikania, pokiaľ na to nie sú presne stanovené podmienky. Naformulovali sme aj návrhy týkajúce sa zodpovednej práce členov a členiek komisií na rozdeľovanie dotácií z verejných zdrojov a potreby zverejňovať ich úplné menné zoznamy, aby komisie pracovali s maximálnou mierou transparentnosti. Hromadnú pripomienku predložilo 11 mimovládnych organizácií (MVO) a 8 členiek a členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Návrh zákona o upomínacom konaní

Návrh zákona upravuje podmienky súdnych konaní a povinnosti ich účastníkov a účastníčok. V našej pripomienke sme žiadali oslobodiť žalobcov a žalobkyne od súdnych poplatkov v tzv. antidiskriminačných sporoch, t. j. v konaniach vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou) a tieto poplatky zároveň zrušiť. Snažili sme sa tým zlepšiť prístup diskriminovaných osôb k možnosti domáhať sa právnej ochrany pred diskrimináciou súdnou cestou, a tým zefektívniť uplatňovanie antidiskriminačného zákona, ako aj antidiskriminačných smerníc EÚ a medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv na Slovensku. Náš návrh konzistentne nadviazal aj na systematiku nového Civilného sporového poriadku a jeho snáh o ochranu slabšej strany v antidiskriminačných sporoch, ktorý sme vo vzťahu k týmto sporom úspešne pripomienkovali. Našu pripomienku na zrušenie súdnych poplatkov v antidiskriminačných sporoch však ministerstvo v rozporovom konaní neakceptovalo. Svoje rozhodnutie odôvodnilo tým, že naša pripomienka je „nepochybne dôležitá, avšak bez podrobnejšej analýzy pripomienky nie je možné do návrhu zákona zapracovať“. K tomu podotýkame, že súdne poplatky v antidiskriminačných konaniach predstavujú výraznú bariéru pre diskriminované osoby, aby sa domáhali právnej ochrany a táto skutočnosť je dlhodobo známa. Slovenskú republiku na ňu už roky upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane výborov OSN. Štát však tento problém vytrvalo ignoruje, čím u diskriminovaných osôb veľmi sťažuje prístup k spravodlivosti.