head4.png

Seminár: Systémové presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách

ODZ, 7. 11. 2013

V spolupráci s Výborom pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sme 7. novembra 2013 pripravili odborný seminár Prístupy k systémovému presadzovaniu princípu rodovej rovnosti a ľudských práv žien vo verejných politikách s príkladmi dobrej praxe. Seminár bol určený najmä odbornej verejnosti, pracovníčkam a pracovníkom verejnej správy, ale zúčastnili sa na ňom aj mimovládne organizácie. Podujatie sa zrealizovalo aj v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Seminár bol súčasťou ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS, ktorú dotáciou podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľom Academie Aequalitas je prispieť k systémovým zmenám v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien prostredníctvom preventívnych opatrení a konkrétnych postupov v nastavovaní verejných politík. Chceme vytvoriť priestor pre diskusiu a  prezentovaním príkladov dobrej praxe zo zahraničia aj pre návrhy riešení a posilniť tak praktickú realizáciu politík v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien orgánmi verejnej moci.

Expertky v tejto oblasti, Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD., JUDr. Daniela Lamačková a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. prezentovali základné právne aspekty a súvislosti problematiky rodovej rovnosti a zákazu diskriminácie žien, vrátane požiadaviek a odporúčaní výborov OSN. Stabilnou súčasťou všetkých bodov programu bola diskusia. Ako osobitne zaujímavá téma sa ukázali bariéry pri presadzovaní rodovej rovnosti vo verejných politikách a príklady dobre praxe zo zharaničia.

 

Fotogaléria

 

Na stiahnutie:

 

Kontakt

 
Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu. Podporili ho taktiež Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.