head3.png

Spoznávajme svoje práva spojené s občianstvom EÚ

ODZ, 15. 4. 2013

Aktívne občianstvo je témou nielen na lokálnej či regionálnej úrovni. Stále viac sa spomína aj v súvislosti s občianstvom Európskej únie. Hoci od roku 2004 máme toto občianstvo i my a volíme vo voľbách do Európskeho parlamentu, len málokomu sa s pojmom európskeho občianstva spájajú aj konkrétne práva. Práve preto tento rok Európska komisia podporuje aktivity smerujúce k oboznamovaniu sa s našimi právami, ktoré ako občianky a občania EÚ zatiaľ veľmi nevyužívame.

Prvý krok k uplatňovaniu práv je ich poznanie. Začiatkom apríla sme preto na pôde právnických fakúlt v Trnave a v Košiciach uskutočnili informačno-vzdelávacie podujatia o právach, ktoré máme ako občianky a občania EÚ. Témou boli občianstvo Európskej únie a práva a slobody s ním spojené – napríklad sloboda voľného pohybu osôb, právo usadiť sa, právo voliť a byť volený, petičné právo a i., s dôrazom na otázky rovnosti a nediskriminácie. Diskutovali sme aj o našich možnostiach ovplyvniť dianie na úrovni EÚ. Poznanie a uplatňovanie ľudských práv je krédom násho združenia. Už 20 rokov presadzujeme hodnoty dôstojnosti, spravodlivosti a rovnosti, aby sa dostali do života.

Na podujatiach sme venovali veľa pozornosti právam zakotveným v Charte základných práv  Európskej únie. Chartu sme si priblížili prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho postupu: jednotlivé práva a slobody sme ako „jabĺčka“ vešali na „vetvy“ stromu zobrazujúce jednotlivé kapitoly Charty. Jeho korene zasa predstavovali hodnoty a zásady, na ktorých je postavená. Nevyhli sme sa ani debate o tom, čo môže brániť napĺňaniu našich práv a slobôd, nahlodávať naše právne istoty a podrývať hodnoty, na ktorých nám záleží. Aj preto sme napokon na náš strom umiestnili „červíky“ predstavujúce takéto nežiaduce porušenia či možné prekážky pri dodržiavaní našich práv. Účastníkov a účastníčky sme stručne oboznámili aj s možnosťami, ktoré majú obyvatelia a obyvateľky EÚ pri porušení práv zakotvených v Charte.

Obe podujatia boli určené verejnosti a zúčastnili sa na nich ľudia z rôznych skupín spoločnosti: v Trnave najmä mladí ľudia, študenti a študentky, i ľudia z viacerých mimovládnych organizácií, v Košiciach aj ľudia z verejnej správy, vrátane Zboru väzenskej a justičnej stráže či z pedagogickej obce i aktívne osoby v seniorskom veku.

Podujatia sme pripravili s podporou Európskej komisie, v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s právnickým fakultami Trnavskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Fotogaléria:

Pozrite aj:

Európsky rok občanov a občianok (Zbor väzenskej a justičnej stráže)

Dokument:

Rozhodnutie EÚ a Rady EÚ o Európskom roku občanov a občianok (2013)