head1.png

Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku

ODZ, 18. 11. 2021

Od novembra 2021 do decembra 2022 realizujeme projekt Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku: informovaním, vzdelávaním a scitlivovaním sudcov a sudkýň a verejnosti k podporovaniu hodnôt dôstojnosti a spravodlivosti. Projekt podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku v rámci Programu malých grantov.

Hlavným cieľom projektu je posilniť spôsobilosť súdov primerane riešiť otázky nerovnosti a diskriminácie v súlade s právami diskriminovaných a/alebo marginalizovaných a zvýšiť mieru rešpektu a akceptácie týchto jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín širokou verejnosťou. Ďalším cieľom projektu je scitlivovať širokú verejnosť, informovať ju o situácii diskriminovaných jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín a vzdelávať ju o rôznych aspektoch diskriminácie v súvislosti s rôznymi zakázanými dôvodmi.

Princíp rovnosti a nediskriminácie je základným pilierom každého právneho systému založeného na právnom štáte a na princípoch ľudských práv, tolerancie a integrácie tých, ktoré a ktorí zastupujú menšiny alebo akýmkoľvek spôsobom dochádza k ich marginalizácii. Jeho praktické uplatňovanie je však na Slovensku stále iluzórne.

Projekt by mal podporiť schopnosť Slovenska napĺňať zásady právneho štátu, dodržiavať a presadzovať ľudské práva a podporovať kultúru sociálnej súdržnosti, tolerancie, akceptácie a inklúzie všetkých jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín, ktoré a ktorí čelia diskriminácii. Projekt tak môže aj nepriamo prispieť k ich posilneniu.

Slovensko môže ťažiť zo skúseností a úspechov občianskej spoločnosti, akademickej obce a hnutia za občianske práva v USA, pokiaľ ide o presadzovanie práv jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín, ktoré boli diskriminované na historickom základe.

Aktivity projektu:

Nosnými aktivitami projektu budú vzdelávacie a diskusné podujatia pre sudcov a sudkyne rôznych typov a stupňov súdov na Slovensku o antidiskriminačnom práve a interdisciplinárnych otázkach spojených s diskrimináciou z rôznych dôvodov. Časť týchto aktivít budeme realizovať v spolupráci s americkými odborníčkami a odborníkmi na problematiku, čo slovenským sudcom a sudkyniam umožní ťažiť z autentických skúseností niekoho iného a získať nové pohľady a inšpiráciu.

Pre sudcov, sudkyne, súdnych poradcov a poradkyne budeme organizovať diskusné fóra o otázkach rovnosti a nediskriminácie v širšej perspektíve právnych a spoločenských zmien. Zameriame sa pri tom na špecifické problémy, ktoré sa vynoria počas školení a budú si vyžadovať viac pozornosti a/alebo budú pre ich účastníkov a účastníčky mimoriadne zaujímavé. Fóra sa začnú kľúčovou prezentáciou odborníka alebo odborníčky z USA o konkrétnej vybranej otázke, napríklad o súdnych či iných opravných prostriedkoch; o situácii a procese zákonného zakotvenia práv zvlášť znevýhodnených jednotlivcov a skupín, akými sú starší ľudia, zdravotne postihnutí, ženy či prisťahovalci; o špecifických koncepčných otázkach, ako je obťažovanie, viktimizácia, koncepty zdravotného postihnutia; o vývoji a trendoch v zákone o diskriminácii v zamestnaní.

Myšlienkou diskusných fór je ponúknuť sudcom a sudkyniam možnosť lepšie porozumieť procesom, ktoré stoja za právnymi a spoločenskými zmenami v oblasti rovnosti a nediskriminácie, získať inšpiráciu a alternatívne názory, dosiahnuť ich väčšiu citlivosť a internalizáciu hodnôt a konceptov, ktoré stoja za rovnosťou pre všetkých.

Združenie ODZ už v minulosti realizovalo tento druh podujatí pre sudcov a sudkyne či iné skupiny reprezentujúce verejnú moc. Na všetkých sa potvrdil potenciál a efektívnosť tohto konceptu. ODZ napríklad v roku 2010 zorganizovala pre sudcov a sudkyne (s podporou Veľvyslanectva USA) seminár o domácom násilí s Isabel Marcus ako hlavnou prezentujúcou, profesorkou práva na New York University, Buffalo (USA) a zakladateľkou prvej právnej kliniky k domácemu násiliu v krajine. Zorganizovali sme aj množstvo podujatí pre pedagogické profesie a iné zainteresované skupiny s Richardom Roeom, profesorom práva na Georgetownskej univerzite vo Washingtone, DC a zakladateľom rôznych právnych kliník (typ vzdelávania, kde študenti práva získavajú príslušné právne a iné odborné praktické zručnosti priamo na právnickej fakulte v spolupráci s inými inštitúciami, ako sú väznice, stredné školy alebo pôsobením v komunitách). Jedným z výstupov tejto spolupráce bolo zakladanie právnych kliník s rôznym zameraním na slovenských právnických fakultách od roku 2002, keď bolo vzdelávanie na slovenských právnických fakultách ešte veľmi konzervatívne.

Pre účastníkov a účastníčky školení a iných projektových podujatí budú pripravené/preložené informačné, školiace a vzdelávacie materiály (napr. informácie o relevantných prípadoch / zhrnutia prípadov; informácie o relevantných odporúčaniach a rozhodnutiach orgánov OSN atď.). Niektoré materiály budú sprístupnené aj širokej verejnosti prostredníctvom špecifickej tematickej webovej stránky www.diskriminacia.sk, ktorú ODZ spravuje.

Tento projekt sa pokúsi prekonať medzeru v znalostiach a citlivosti súdov i sudcov a sudkýň v oblasti rovnosti a nediskriminácie. Chceme v spolupráci s predstaviteľkami a predstaviteľmi amerických akademických inštitúcií a justície predstaviť aj poznatky spojené s pôsobením hnutí/iniciatív, ktoré pomohli formovať súčasné právo, politiku, stav poznania, ako aj akademický a mediálny diskurz v USA a bez ktorých by nebolo možné riešiť prípady diskriminácie profesionálnym spôsobom založeným na ľudských právach. Niektoré, najmä mediálne aktivity orientované na širšiu verejnosť doplnia a zintenzívnia aktivity pre súdy, sudkyne a sudcov.

 
Projekt je financovaný z grantu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Názory, zistenia a závery uvedené v tomto dokumente sú názormi autoriek a nemusia nevyhnutne odrážať názory Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

 
USEmbassy_l_color