head4.png

Výsledky prieskumu VOP: Závažné porušovanie práv žien počas pôrodov

VOP, 26. 5. 2021

Výskumy mimovládnych organizácií, medzinárodných organizácií, ako aj čoraz silnejúcejšia spoločenská diskusia a hlasy žien naznačujú, že aj na Slovensku dochádza k porušovaniu práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Z tohto dôvodu som sa rozhodla situáciu preskúmať z vlastnej iniciatívy.

Výsledky môjho prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien.

Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Súčasť mapovacej štúdie tvoril online dotazník, v rámci ktorého sa podarilo vyzbierať 3 164 výpovedí žien o skúsenostiach z pôrodov. Vážim si hlas každej ženy, ktorá sa zapojila do prieskumu a poskytla tak dôležité informácie o svojich skúsenostiach. Vďaka nim sa nám podarilo zrealizovať mapovaciu štúdiu, ktorá poukazuje na závažné zistenia týkajúce sa porušovania práv žien pri pôrodoch.

Svoje závery som dnes odoslala ministerstvu zdravotníctva, odborným inštitúciám, univerzitám či mimovládnym organizáciám, ktoré sa problematikou zaoberajú.

Ako uvádzam v správe z prieskumu, s ktorou som sa obrátila na zodpovedné orgány, pôrod je jedinečným momentom v živote ženy a zároveň kľúčovým krokom pri vytváraní si puta so svojím dieťaťom. Čoraz viac výskumov poukazuje aj na to, že pôrod má významný vplyv na celoživotné zdravie detí. Je preto v záujme štátu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rodičky, ktoré zabezpečia poskytovanie a prijímanie zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, duševné zdravie a emocionálnu pohodu žien počas pôrodu.

 

Pozrite aj: