head2.png

Inštitucionálna ochrana ľudských práv vrátane ľudských práv žien – dobrá prax

Vydalo: Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, január 2016

Štúdia prináša základný pohľad na multidimenzionálny a intersekcionálny prístup k ochrane ľudských práv (žien), ktorý sa čoraz častejšie uplatňuje v medzinárodných ľudskoprávnych režimoch. Prax ukázala, že práve pri diskriminácii na základe pohlavia a rodu je často silný vplyv ďalších dôvodov nerovnosti, ako sú rasa, etnicita, spoločenská trieda či sexuálna orientácia. Na druhej strane jedinečné špecifiká rodovej rovnosti nemožno do takej miery prepájať s inými typmi diskriminácie. V niektorých otázkach, ako napríklad reprodukčné práva, rodovo podmienené násilie či úprava rodových vzťahov v legislatíve, sa verejné politiky musia osobitne zamerať na prevenciu a odstraňovanie diskriminácie žien. Úlohou inštitúcií na ochranu a podporu práv žien je teda nájsť rovnováhu medzi špecifickým a intersekcionálnym vnímaním pohlavia a rodu a vniesť ju do adresných, no zároveň integrovaných politík a opatrení na presadzovanie rodovej rovnosti.

Štúdia sa venuje otázkam, ako by sa mali nastaviť a efektívne fungovať národné ľudskoprávne inštitúcie vytvárané v súlade s Parížskymi princípmi OSN (NHRI) a inštitúcie pre rovné zaobchádzanie vytvárané v systéme Európskej únie, ktoré hodnotí Európska komisia (tzv. national equality bodies, NEB alebo EB). Rozpracúva typológiu prvkov, ktoré predstavujú dobrú prax v rôznych oblastiach pôsobenia EB/NHRI.

Príklady dobrej praxe rôznych zahraničných inštitúcií (prevažne z EÚ) sú rozdelené a kategorizované do deviatich okruhov podľa dôležitých princípov, povinností a právomocí zavedených do praxe. Štúdia popisuje zabezpečovanie nezávislosti a odbornosti v činnosti EB/NHRI, právomoci pri riešení prípadov diskriminácie a presadzovaní antidiskriminačných politík a opatrení povinnými subjektmi, interný monitoring a sebareflexiu pre efektívne nastavenie vnútorných procesov, získavanie, zhromažďovanie a poskytovanie informácií, spoluprácu s vládou a verejnosťou, poskytovanie odborného poradenstva, ako aj vzdelávanie a rozširovanie povedomia o problematike ochrany a podpory ľudských práv a (anti)diskriminácie.

Osvedčené prístupy a dobrá prax v zahraničí popísané v štúdii môžu slúžiť ako inšpirácia pri zvažovaní vhodných riešení pre zefektívnenie práce EB/NHRI na Slovensku.

Stiahnite si:

Štúdia (doc, 400 kB)

 

Štúdiu sme vypracovali s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a Open Society Foundations.

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách boli realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, sa zameriava na ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR s cieľom pripravovať ich na aktívne presadzovanie ľudských práv v ich práci a celkovo na uplatňovanie ľudských práv vo verejných politikách v rôznych spoločenských sférach.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

OSF_logo_sk_w

OSF-I_logo_w

ODZ_logo_farba_512_zmensene