head4.png

Poslanie a ciele

NAŠE POSLANIE

 
ZODPOVEDNOSŤ VEREJNEJ MOCI: ĽUDSKÉ PRÁVA ĽUĎOM

Občan, demokracia a zodpovednosť je ľudskoprávna mimovládna organizácia s 30-ročnými skúsenosťami. Presadzujeme hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Ide nám o posilňovanie zodpovednosti, právneho vedomia a partnerského dialógu – u ľudí aj u verejnej moci.
 
V posledných rokoch sa sústreďujeme najmä na ľudské práva žien, ich dodržiavanie a napĺňanie. Presadzujeme právo každej ženy na ľudskú dôstojnosť, autonómiu a osobnú integritu, súkromie, slobodu prejavu a slobodný prístup k informáciám, a tiež na ochranu pred diskrimináciou a rodovo podmieneným násilím.
 
Od verejnej moci vyžadujeme zodpovednosť za plnú realizáciu práv nás všetkých. Veríme, že k dobrým riešeniam verejných záležitostí vedie iba dodržiavanie ľudskoprávnych štandardov a demokratická diskusia.
 

NAŠE AKTIVITY

Naše idey napĺňame konkrétnymi aktivitami.

OBHAJOBA VEREJNÉHO ZÁUJMU (ADVOKAČNÉ AKTIVITY):)

 • pripomienkujeme zákony a iné predpisy, navrhujeme postupy na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
 • spolupracujeme pri tvorbe verejných politík a nastavovaní procesov napĺňajúcich princíp rovnosti
 • monitorujeme ich implementáciu a dodržiavanie
 • vedieme systémové súdne spory (strategická litigácia) a kampane zamerané na konkrétne témy

VZDELÁVANIE, INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA:

 • vzdelávame rôzne skupiny (odbornej) verejnosti – v súdnictve, školstve, verejnej správe, polícii, médiách…
 • koučujeme, poskytujeme konzultácie
 • trénujeme ako komunikovať zásadu rovnakého zaobchádzania
 • vypracovávame analýzy, spolupracujeme na výskumoch a prieskumoch
 • organizujeme tréningové kurzy, školenia, semináre, prednášky, workshopy, konferencie a diskusné fóra
 • vydávame monografie, výučbové CD, metodické príručky a ďalšie vzdelávacie a informačné materiály
 • neustále komunikujeme s odbornou aj širokou občianskou verejnosťou

NAŠE CIELE

 • presadzovať spravodlivé podmienky pre uplatňovanie práv a zodpovednosti všetkých
 • posilňovať zodpovednosť ľudí za seba, svoje komunity a celú spoločnosť
 • rozvíjať občianske spôsobilosti a právne vedomie všetkých ľudí
 • prispievať k aktívnemu podieľaniu sa ľudí na rozhodovaní a k individuálnej zodpovednosti za kontrolu verejnej moci
 • spoluvytvárať priestor pre dialóg medzi občianskou spoločnosťou a verejnou mocou v záujme dosiahnutia mocenskej rovnováhy
 • zvyšovať zodpovednosť verejnej moci za dobré spravovanie krajiny, za dodržiavanie a aktívne presadzovanie ľudských práv