head1.png

Konzultácie

Oblasti našej expertízy:

 • antidiskriminácia
 • rodová rovnosť
 • ľudské práva žien

 

Ponúkame tieto produkty pre subjekty súkromnej a verejnej sféry:

 • konzultácie
 • poradenstvo
 • posudzovanie interných predpisov
 • tréningy
 • vzdelávacie workshopy
 • semináre
 • prednášky
 • prezentácie
 • nastavovanie výskumov a prieskumov

 

Zameranie našich produktov:

 • právo na rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, (anti)diskriminácia, zraniteľné skupiny, rodová rovnosť a ľudské práva žien
 • antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Z. z.), ďalšia antidiskriminačná legislatíva SR
 • právna povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou
 • špecifiká pracovného práva, pracovnoprávnych vzťahov a vzťahov s tretími osobami
 • kompatibilita interných predpisov s legislatívou práva na rovné zaobchádzanie – antidiskriminačný zákon, Zákonník práce a iné pracovnoprávne predpisy, legislatíva na ochranu spotrebiteľa a i.
 • manažment rozmanitosti (diverzity)
 • politiky rodovej rovnosti, politiky rovnosti príležitostí
 • právo EÚ, antidiskriminačné smernice EÚ, judikatúry Súdneho dvora EÚ, medzinárodné právo
 • zosúladenie interných predpisov s legislatívou EÚ a medzinárodnými štandardmi

 

Všetky ponúkané produkty môžeme obsahovo aj metodologicky prispôsobiť potrebám prijímateľov a prijímateliek našich služieb.

 
Záujemcovia a záujemkyne o využitie našej expertízy formou konzultácií, poradenstva, seminárov, tréningov, workshopov, prezentácií či účasti na našich vzdelávacích podujatiach obráťte sa, prosím, na našu kanceláriu.
 

Kontakt:

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk