head6.png

Vzdelávanie

Ponuka tréningových kurzov

Kurzy možno absolvovať ako kompletné celky, alebo len niektoré ich moduly samostatne.
 
Vzdelávacie podujatia ODZ pokrývajú celé spektrum ľudskoprávnych tém od základných teoretických otázok ľudských práv a demokracie cez špecifické práva a slobody (napríklad sloboda prejavu, právo na informácie či právo na súkromie) až po širokú škálu tém v oblasti práva na rovnosť a nediskriminácie.

Osobitný dôraz kladieme na otázky spadajúce pod tzv. antidiskriminačný zákon – napríklad formy diskriminácie, zakázané dôvody diskriminácie, výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania, právnu povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou či prostriedky právnej ochrany v prípadoch diskriminácie. Osobitne sa venujeme oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Realizovali sme už vyše 200 tréningových kurzov a workshopov s ľudskoprávnou tematikou pre rôznorodé cieľové skupiny z verejného i podnikateľského sektora – napríklad pre verejnú správu, sudcov a sudkyne, manažmenty firiem, ich zamestnancov a zamestnankyne, učiteľky a učiteľov, políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže, študentov a študentky vysokých škôl, mimovládne organizácie a pod.

Naše expertky a experti z oblasti práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce a iných spoločenských vied prinášajú účastníkom a účastníčkam našich podujatí kvalitné obsahy, ktoré podávajú pútavo a efektívne. Umožňujú im tak aktívne prejavovať i obohacovať svoj potenciál. Okrem informácií im sprostredkúvajú aj relevantné právne, psychologické a sociálne zručnosti.

V našich vzdelávacích aktivitách kombinujeme interaktívne a participatívne učenie s „tradičnými“ spôsobmi vzdelávania – teda teoretickými vstupmi a odbornými prezentáciami. Konkrétne témy, obsahy, použitú metodológiu a zloženie trénerských tímov vždy prispôsobujeme potrebám a požiadavkám konkrétnej cieľovej skupiny.

Naše služby šité na mieru

 • Monitoring, odborné poradenstvo, konzultácie
 • Školenia, tréningy, workshopy
 • Facilitovanie tímových procesov, supervízia, koučing

Naše vzdelávanie vyvážene rozširuje vedomosti, rozvíja zručnosti a mení postoje. Ponúkame balíčky služieb šité na mieru organizáciám, ich manažérkam a manažérom i zamestnankyniam a zamestnancom na všetkých úrovniach.
Jednotlivé moduly sú obsahovo zamerané na uplatňovanie princípu rovnosti a nediskriminácie:

 • Princíp rovnosti ako nová kvalita v riadení ľudských zdrojov a súčasť manažérskych zručností
 • Zásada rovnakého zaobchádzania – právne i mimoprávne súvislosti
 • Mapovanie a analýza napĺňania princípu rovnosti pre optimalizáciu procesov a kultúry v organizáciách
 • Implementácia princípu rovnosti a nediskriminácie do firemnej kultúry
 • Riešenie konkrétnych praktických a právnych problémov súvisiacich s implementáciou povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
 • Podpora tvorby / zmeny interných pravidiel a opatrení zameraných na riešenie existujúcej diskriminácie
 • Nastavenie formalizovaných interných predpisov v súlade s povinnosťou dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
 • Zavádzanie postupov a prvkov organizačnej kultúry zameranej na predchádzanie diskriminácii
 • Uplatňovanie princípu rovnosti v každodennom vedení ľudí v organizáciách

Z realizovaných aktivít:

Ďalšie aktivity
 

Kontakt:

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk