head4.png

Antidiskriminačný zákon: Komentár

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, 2008

Dotlač úspešnej odbornej publikácie
Cena 25 €

 

Prvá – a zatiaľ jediná – publikácia svojho druhu na Slovensku podáva podrobný komentár ku všetkým ustanoveniam antidiskriminačného zákona. Autorka v ňom podrobne a zrozumiteľne komentuje všetky ustanovenia zákona a systematizuje teoretické poznatky slúžiace na jeho výklad. Zároveň uvádza praktické námety na jeho uplatnenie v praxi, pričom sa detailne zaoberá aj zákonnými výnimkami zo zásady rovnakého zaobchádzania. Podrobne sa venuje procesným záležitostiam ochrany pred diskrimináciou v SR a jej právnym špecifikám. Veľmi cennou súčasťou sú prehľadné zhrnutia relevantnej legislatívy a judikatúry EÚ aj Slovenskej republiky, podrobný poznámkový aparát, krížové odkazy na konkrétne pramene i úvahy o žiaducich zmenách v legislatíve SR.

Komentár môže slúžiť ako významná pomôcka a cenný informačný zdroj pre súdy, advokátov a advokátky a iné právnické profesie, verejnú správu, zamestnávateľov, poskytovateľov tovarov a služieb, poskytovateľov zdravotníckych a sociálnych služieb, tvorcov legislatívy a verejných politík, vzdelávacie a vedecké inštitúcie, študentky a študentov, mimovládne organizácie a i.

Unikátna odborná publikácia nie je v bežnej distribúcii na knižnom trhu. Prvý náklad z roku 2008 bol pre veľký záujem rozdistribuovaný krátko po jeho vydaní. Keďže antidiskriminačný zákon sa od roku 2008 nezmenil, publikácia je stále vysoko aktuálna.

Publikáciu si môžete zakúpiť osobne v sídle združenia v pracovných dňoch v čase medzi 9. – 13. hodinou (platba v hotovosti).

V prípade písomnej objednávky a po vystavení faktúry sa platba uhrádza prevodom na účet združenia č. SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (IBAN).

Pri zaslaní publikácie poštou sa k cene pripočíta aj poštovné a balné v sume 4,70 €.

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5292 5568
sekretariat@odz.sk