head3.png

Občianska advokácia

Usilujeme sa v praxi presadzovať základné ľudské práva, princíp rovnosti a nediskrimináciu, prispievať k transparentnosti rozhodovania a vymožiteľnosti práva v týchto oblastiach a podporovať zapájanie verejnosti do rozhodovacích procesov.

 

Zároveň sa snažíme zvyšovať právne vedomie verejnosti, rozvíjať schopnosť ľudí riešiť jednoduché právne problémy bez odbornej právnej pomoci a participovať na rozhodovaní o veciach verejných. Prispievame k tomu, aby občania a občianky uplatňovali svoje práva aktívne a samostatne, v rovnocennom vzťahu s verejnou mocou.

 

Konkrétne prípady obhajoby občianskych záujmov a verejného záujmu:

 

Sprístupnenie privatizačnej zmluvy Slovenských telekomunikácií verejnosti

 

Úprava prepravného poriadku spoločnosti Slovak Lines

 

Právo verejnosti zúčastňovať sa na rozhodovaní (podnet Európskej komisii)

 

Z realizovaných advokačných aktivít: