head6.png

Poslanie a ciele

NAŠE POSLANIE

 

ZODPOVEDNOSŤ VEREJNEJ MOCI: ĽUDSKÉ PRÁVA ĽUĎOM

Občan, demokracia a zodpovednosť je ľudskoprávna mimovládna organizácia s vyše 25-ročnými skúsenosťami. Presadzujeme hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Ide nám o posilňovanie zodpovednosti, právneho vedomia a partnerského dialógu.

Chceme, aby ľudia v našej spoločnosti:

 • plne rešpektovali ľudské a občianske práva jednotlivých osôb i menšinových skupín
 • vyžadovali zodpovednosť od verejnej moci za plnú realizáciu práv nás všetkých

 

VYŠE 25 ROKOV PRESADZUJEME NEDISKRIMINÁCIU

 • navrhujeme postupy na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v praxi
 • spolupracujeme pri tvorbe politík a nastavovaní procesov súvisiacich s napĺňaním princípu rovnosti
 • monitorujeme ich implementáciu a dodržiavanie
 • vzdelávame, koučujeme, poskytujeme konzultácie
 • trénujeme ako komunikovať zásadu rovnakého zaobchádzania

 

Presadzujeme právo každého na ľudskú dôstojnosť, na ochranu pred diskrimináciou a ľudské práva žien.

Ide nám o posilňovanie zodpovednosti, právneho vedomia a partnerského dialógu.

Veríme, že k dobrým riešeniam verejných záležitostí vedie iba dodržiavanie ľudskoprávnych štandardov a demokratická diskusia.

 

NAŠE AKTIVITY

Naše idey napĺňame konkrétnymi aktivitami: obhajobou verejného záujmu (advokačné aktivity) – napr. účasťou na tvorbe legislatívy a verejných politík, ich monitorovaním; vedením súdnych sporov (strategická litigácia), či kampaňami zameranými na konkrétne témy.

Ťažiskovú rolu v našej činnosti zohráva tiež vzdelávanie, informovanie a neustála komunikácia s odbornou aj širokou občianskou verejnosťou. Organizujeme tréningové kurzy, školenia, semináre, prednášky, workshopy, konferencie a diskusné fóra.

Poskytujeme aj konzultácie, vypracovávame analýzy, spolupracujeme na výskumoch a prieskumoch, vydávame monografie, výučbové CD, metodické príručky a ďalšie vzdelávacie a informačné materiály.

 

NAŠE CIELE

 • presadzovať spravodlivé podmienky pre uplatňovanie práv a zodpovednosti všetkých
 • posilňovať zodpovednosť ľudí za seba, svoje komunity a celú spoločnosť
 • rozvíjať občianske spôsobilosti a právne vedomie všetkých ľudí
 • prispievať k aktívnemu podieľaniu sa ľudí na rozhodovaní a k individuálnej zodpovednosti za kontrolu verejnej moci
 • spoluvytvárať priestor pre dialóg medzi občianskou spoločnosťou a verejnou mocou v záujme dosiahnutia mocenskej rovnováhy
 • zvyšovať zodpovednosť verejnej moci za dobré spravovanie krajiny, za dodržiavanie a aktívne presadzovanie ľudských práv