head3.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Vzdelávanie

Ponuka tréningových kurzov

Kurzy možno absolvovať ako kompletné celky, alebo len niektoré ich moduly samostatne.
 
Vzdelávacie podujatia ODZ pokrývajú celé spektrum ľudskoprávnych tém od základných teoretických otázok ľudských práv a demokracie cez špecifické práva a slobody (napríklad sloboda prejavu, právo na informácie či právo na súkromie) až po širokú škálu tém v oblasti práva na rovnosť a nediskriminácie.

Osobitný dôraz kladieme na otázky spadajúce pod tzv. antidiskriminačný zákon – napríklad formy diskriminácie, zakázané dôvody diskriminácie, výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania, právnu povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou či prostriedky právnej ochrany v prípadoch diskriminácie. Osobitne sa venujeme oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Realizovali sme už vyše 200 tréningových kurzov a workshopov s ľudskoprávnou tematikou pre rôznorodé cieľové skupiny z verejného i podnikateľského sektora – napríklad pre verejnú správu, sudcov a sudkyne, manažmenty firiem, ich zamestnancov a zamestnankyne, učiteľky a učiteľov, políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže, študentov a študentky vysokých škôl, mimovládne organizácie a pod.

Naše expertky a experti z oblasti práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce a iných spoločenských vied prinášajú účastníkom a účastníčkam našich podujatí kvalitné obsahy, ktoré podávajú pútavo a efektívne. Umožňujú im tak aktívne prejavovať i obohacovať svoj potenciál. Okrem informácií im sprostredkúvajú aj relevantné právne, psychologické a sociálne zručnosti.

V našich vzdelávacích aktivitách kombinujeme interaktívne a participatívne učenie s „tradičnými“ spôsobmi vzdelávania – teda teoretickými vstupmi a odbornými prezentáciami. Konkrétne témy, obsahy, použitú metodológiu a zloženie trénerských tímov vždy prispôsobujeme potrebám a požiadavkám konkrétnej cieľovej skupiny.

Naše služby šité na mieru

 • Monitoring, odborné poradenstvo, konzultácie
 • Školenia, tréningy, workshopy
 • Facilitovanie tímových procesov, supervízia, koučing

Naše vzdelávanie vyvážene rozširuje vedomosti, rozvíja zručnosti a mení postoje. Ponúkame balíčky služieb šité na mieru organizáciám, ich manažérkam a manažérom i zamestnankyniam a zamestnancom na všetkých úrovniach.
Jednotlivé moduly sú obsahovo zamerané na uplatňovanie princípu rovnosti a nediskriminácie:

 • Princíp rovnosti ako nová kvalita v riadení ľudských zdrojov a súčasť manažérskych zručností
 • Zásada rovnakého zaobchádzania – právne i mimoprávne súvislosti
 • Mapovanie a analýza napĺňania princípu rovnosti pre optimalizáciu procesov a kultúry v organizáciách
 • Implementácia princípu rovnosti a nediskriminácie do firemnej kultúry
 • Riešenie konkrétnych praktických a právnych problémov súvisiacich s implementáciou povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
 • Podpora tvorby / zmeny interných pravidiel a opatrení zameraných na riešenie existujúcej diskriminácie
 • Nastavenie formalizovaných interných predpisov v súlade s povinnosťou dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania
 • Zavádzanie postupov a prvkov organizačnej kultúry zameranej na predchádzanie diskriminácii
 • Uplatňovanie princípu rovnosti v každodennom vedení ľudí v organizáciách

Z realizovaných aktivít:

Ďalšie aktivity
 

Kontakt:

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5292 0426
fax: +421-2-5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk