head1.png

Publikácie

Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR

Autorka: Janka Debrecéniová

Koordinátorka: Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, 2021

Publikácia prezentuje výsledky monitoringu zameraného na spôsoby, akými Slovenská republika prostredníctvom na to určených orgánov a inštitúcií zabezpečuje nápravu porušení ľudských práv žien a novorodencov pri poskytovaní predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti. Poskytovanie pôrodnej starostlivosti je oblasťou, v ktorej je na Slovensku dlhodobo prítomné porušovanie ľudských práv žien a ich novorodencov. Mnohé porušenia boli v posledných rokoch zdokumentované a veľa sa o nich diskutovalo v médiách, komunitách žien i odborných kruhoch. Napriek tomu sa však štát ani žiadny zo zodpovedných orgánov alebo inštitúcií svojej zodpovednosti nijako nechopili.

V tomto kontexte realizovalo združenie ODZ monitoring prvého roka pandémie COVID-19 (marec 2020 – marec 2021). V marci 2021 prostredníctvom infožiadostí oslovilo 112 príslušných orgánov a inštitúcií. Cieľom bolo zistiť, ako do svojho rozhodovania integrovali práva tehotných a rodiacich žien a ich detí a ako zabezpečovali nápravu v prípadoch, keď ich práva boli porušené. ODZ sa ich pýtalo aj na to, či nápravu porušovania ich práv zabezpečujú aj z vlastnej iniciatívy, či získané poznatky využívajú ako zdroj pre ďalšie rozhodovanie a či vo vzťahu k predpôrodnej, pôrodnej alebo popôrodnej starostlivosti zbierajú akékoľvek dáta týkajúce sa ľudských práv. Continue reading

PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Janka Debrecéniová, Miroslava Kotríková Rašmanová, Lýdia Marošiová

Koordinátorka: Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so združením Ženské kruhy, Bratislava, 2021

Publikácia prezentuje výsledky monitoringu realizovaného viacerými metódami od marca do júna 2020, teda v období prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Jedným z jeho cieľov bolo identifikovať a opísať porušenia ľudských práv žien pri poskytovaní predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku počas pandémie. Hlavným zdrojom informácií bol internetový prieskum o skúsenostiach žien s poskytovaním predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v tomto období.

Monitoring uskutočnili združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, ktoré sa systematicky venujú tejto problematike. Vo svojich predošlých publikáciách Ženy – Matky – Telá I a II zdokumentovali a analyzovali mnohé závažné a systémové porušenia ľudských práv žien v pôrodníckych zariadeniach na Slovensku. Continue reading

ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Ema Hrešanová, Zuzana Krišková, Zuzana Lafférsová, Martina Sekulová

Vydali: združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, Bratislava, 2016 (dotlač 2018)

Pozn.: Informácie o kúpe publikácie nájdete nižšie.
 
Publikácia tematicky nadväzuje na predošlú publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, zameranú na zistenia o porušovaní ľudských práv žien a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Do veľkej miery sa opiera o hĺbkové rozhovory s rodiacimi ženami o ich pôrodnej skúsenosti vo vybraných pôrodniciach a o monitoring niektorých aspektov poskytovania pôrodnej starostlivosti vo všetkých pôrodniciach v SR (zistenia z týchto rozhovorov a z monitoringu boli už predstavené v predošlej publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ I). Zásadným spôsobom rozširuje a prehlbuje tieto predchádzajúce zistenia. Ako nóvum zároveň prináša aj perspektívu pôrodníkov, pôrodníčok a pôrodných asistentiek. Continue reading

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti (aktualizované, s prílohou)

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, november 2016

Aktualizovaná štúdia približuje spôsoby, ako môžu verejné inštitúcie implementovať zásadu rovného zaobchádzania vo svojej činnosti a prelamovať tak zabehnuté diskriminačné štruktúry i stereotypy na všetkých úrovniach. V prvej časti uvádza štyri konkrétne príklady dobrej praxe z Veľkej Británie, Rakúska (samospráva Viedne), Švédska a Belgicka, ako verejné inštitúcie uplatňujú rodovo citlivé prístupy v celom spektre svojich aktivít a dôsledne premietajú rodovú perspektívu do dlhodobo udržateľných antidiskriminačných politík. Continue reading

Inštitucionálna ochrana ľudských práv vrátane ľudských práv žien – dobrá prax

Vydalo: Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, január 2016

Štúdia prináša základný pohľad na multidimenzionálny a intersekcionálny prístup k ochrane ľudských práv (žien), ktorý sa čoraz častejšie uplatňuje v medzinárodných ľudskoprávnych režimoch. Prax ukázala, že práve pri diskriminácii na základe pohlavia a rodu je často silný vplyv ďalších dôvodov nerovnosti, ako sú rasa, etnicita, spoločenská trieda či sexuálna orientácia. Na druhej strane jedinečné špecifiká rodovej rovnosti nemožno do takej miery prepájať s inými typmi diskriminácie. V niektorých otázkach, ako napríklad reprodukčné práva, rodovo podmienené násilie či úprava rodových vzťahov v legislatíve, sa verejné politiky musia osobitne zamerať na prevenciu a odstraňovanie diskriminácie žien. Continue reading

ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Kristína Babiaková, Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina Sekulová, Sylvia Šumšalová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, apríl 2015
 
Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy. Continue reading

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2013
 
Štúdia v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. Continue reading

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Autorka: Daniela Lamačková

Konzultantka: Janka Debrecéniová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2013
 
Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi. Continue reading

Vypočítaná nespravodlivosť: Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

Continue reading

Calculated injustice: The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Anglická verzia publikácie Vypočítaná nespravodlivosť: Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom.

Continue reading