head6.png

PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Janka Debrecéniová, Miroslava Kotríková Rašmanová, Lýdia Marošiová

Koordinátorka: Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so združením Ženské kruhy, Bratislava, 2021

Publikácia prezentuje výsledky monitoringu realizovaného viacerými metódami od marca do júna 2020, teda v období prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Jedným z jeho cieľov bolo identifikovať a opísať porušenia ľudských práv žien pri poskytovaní predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku počas pandémie. Hlavným zdrojom informácií bol internetový prieskum o skúsenostiach žien s poskytovaním predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v tomto období.

Monitoring uskutočnili združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, ktoré sa systematicky venujú tejto problematike. Vo svojich predošlých publikáciách Ženy – Matky – Telá I a II zdokumentovali a analyzovali mnohé závažné a systémové porušenia ľudských práv žien v pôrodníckych zariadeniach na Slovensku.

Zistenia z monitoringu ukazujú, že v minulosti zdokumentované prípady porušovania ľudských práv a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nielenže počas prvej vlny pandémie naďalej pretrvávali, ale často k nim dochádzalo v ešte väčšom rozsahu či s väčšou intenzitou, či v novej podobe. Príkladom je upieranie práva rodiacich žien na sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu, odopieranie kontaktu koža na kožu medzi ženami a ich deťmi bezprostredne po pôrode (s odvolávaním sa na neprítomnosť sprevádzajúcej osoby, ktorá však bola zakázaná), či oddeľovanie matiek od novorodencov, ak bola matka pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 alebo u nej existovalo podozrenie na toto ochorenie. Ďalším príkladom je dramatické zhoršenie prístupu tehotných žien k informáciám. Internetové stránky nemocníc neposkytovali dostatočné, či dokonca žiadne informácie o priebehu pôrodov v nových podmienkach pandémie. Vyskytovali sa však aj mnohé ďalšie porušenia, napríklad odmietnutie podať prostriedky na tíšenie bolesti pri pôrode, odôvodnené potrebou šetriť nemocničný personál.

Publikácia sa člení na štyri kapitoly. V úvodnej kapitole stručne prezentuje ciele a metódy monitoringu. Druhá kapitola sa podrobnejšie venuje zisteniam z monitoringu, a to v rámci týchto tematických okruhov:

  • prenatálna starostlivosť vrátane poskytovania informácií v súvislosti s pôrodom,
  • zákaz sprevádzajúcej osoby,
  • absencia informovaného súhlasu s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou,
  • pocity žien počas pôrodu a dominancia bolesti,
  • nedostatočná podpora kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode a separácia žien od ich novorodených detí v nemocniciach,
  • povinnosť žien nosiť počas pôrodu rúško,
  • protiepidemické opatrenia (ne)realizované nemocnicami.

Tretia kapitola prezentuje závery z monitoringu a kľúčové princípy pre realizáciu systémových zmien v poskytovaní pôrodnej starostlivosti na Slovensku. Zhrnutie hlavných zistení z monitoringu a odporúčania pre poskytovanie pôrodnej starostlivosti v súlade s ľudskoprávnymi a zdravotníckymi štandardmi, a to nielen na obdobie pandémie, tvoria štvrtú kapitolu.

Potreba realizovať účinné protiepidemické opatrenia v kontexte dlhodobo pretrvávajúcich nastavení systému pôrodnej starostlivosti môže byť aj príležitosťou pozrieť sa na tento systém v novom svetle a naštartovať potrebné zmeny. Zistenia obsiahnuté v publikácii môžu byť zdrojom informácií a argumentov do tejto diskusie a zároveň môžu napomôcť štátu a jeho orgánom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale aj jednotlivým zdravotníkom a zdravotníčkam realizovať svoje zodpovednosti smerom k rešpektovaniu, ochrane a napĺňaniu ľudských práv žien v tehotenstve a pri pôrode. Veríme, že do diskusií o potrebných zmenách budú prizvané aj ženy ako osoby, o ktoré pri poskytovaní predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti primárne ide, a rovnako aj organizácie a iné subjekty občianskej a odbornej verejnosti.

Publikáciu sme vydali aj v anglickej verzii.
 
Vydanie: prvé
Náklad: 1000 ks
ISBN: 978-80-89140-29-9
EAN 9788089140299
 

    Stiahnite si:

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w