head2.png

ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Ema Hrešanová, Zuzana Krišková, Zuzana Lafférsová, Martina Sekulová

Vydali: združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, Bratislava, 2016 (dotlač 2018)

Pozn.: Informácie o kúpe publikácie nájdete nižšie.
 
Publikácia tematicky nadväzuje na predošlú publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, zameranú na zistenia o porušovaní ľudských práv žien a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Do veľkej miery sa opiera o hĺbkové rozhovory s rodiacimi ženami o ich pôrodnej skúsenosti vo vybraných pôrodniciach a o monitoring niektorých aspektov poskytovania pôrodnej starostlivosti vo všetkých pôrodniciach v SR (zistenia z týchto rozhovorov a z monitoringu boli už predstavené v predošlej publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ I). Zásadným spôsobom rozširuje a prehlbuje tieto predchádzajúce zistenia. Ako nóvum zároveň prináša aj perspektívu pôrodníkov, pôrodníčok a pôrodných asistentiek.

Publikácia pozostáva z troch na seba nadväzujúcich kapitol. Prvá kapitola nahliada na pôrody z perspektívy kultúrnej antropológie. Upozorňuje, že pôrod je vždy ukotvený v širšom sociálnom a kultúrnom kontexte. Problematizuje aj na Slovensku dominantný naratív vnímania pôrodu ako medicínskej záležitosti, o ktorej relevantné vedomosti spočívajú výlučne v rukách lekárskeho personálu. Druhá kapitola predstavuje základné ľudskoprávne štandardy, ktoré sa musia napĺňať pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti a ktoré sú ukotvené vo vnútroštátnom aj medzinárodnom práve. Zároveň stručne sumarizuje aj konkrétne porušenia ľudských práv žien pri pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku opísané v publikácii Ženy – Matky – Telá I. Tretia, obsahovo najrozsiahlejšia kapitola vychádza z nového kvalitatívneho výskumu postaveného na rozhovoroch so zdravotníckym personálom – pôrodníkmi, pôrodníčkami a pôrodnými asistentkami –, pričom nadväzuje na predchádzajúce zistenia z rozhovorov s rodiacimi ženami.

Podobne ako predošlá publikácia Ženy – Matky – Telá I, aj táto prináša zistenie, že porušenia ľudských práv žien pri pôrodoch v slovenských nemocniciach nie sú iba výsledkom individuálnych zlyhaní, ale majú výrazne systémový charakter. K systémovému a systematickému porušovaniu ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti významne prispieva fakt, že symbolická aj reálna moc je na strane zdravotníckeho personálu a nie na strane rodiacich žien. Existenciu a posilňovanie tohto nerovnovážneho vzťahu a porušovania práv majú na svedomí mnohé nastavenia v poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Aj preto sa publikácia (i výskum, ktorý jej predchádzal) popri podrobnom opise jednotlivých porušení práv žien zameriava aj na celú škálu faktorov podmieňujúcich alebo sprevádzajúcich tieto porušenia.

Opisuje viaceré príčiny, súvislosti a mnohé ďalšie systémové aspekty porušovania ľudských práv žien v slovenských pôrodniciach. Medzi opisované a analyzované fenomény patria napríklad vzdelávanie zdravotníckeho personálu, absencia zdravotníckych štandardov pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti na úrovni štátu, mocenské a hierarchické vzťahy medzi personálom, neporozumenie konceptu informovaného súhlasu zdravotníckym personálom, resp. neporozumenie konceptu ľudských práv celkovo, či organizácia práce v pôrodniciach. Publikácia poukazuje aj na vybrané prípady dobrej praxe, ktorými sa systém slovenského pôrodníctva môže inšpirovať.

Vydanie: prvé
Náklad: 300 ks; dotlač 300 ks (2018)
ISBN: 978-80-89140-27-5
EAN: 9788089140275
 

Stiahnite si:

 

Kúpte si publikáciu:

  • Osobne v hotovosti v pracovných dňoch v sídle združenia. Vzhľadom na naše limitované kapacity si návštevu našej kancelárie dohodnite vopred, prosím – telefonicky na čísle 02-5292 5568 alebo e-mailom na adrese sekretariat@odz.sk.
  • Platbou prevodom na účet združenia, po zaslaní objednávky na adresu sekretariat@odz.sk, príp. na našu poštovú adresu (pozrite nižšie). Nami vystavenú faktúru uhradíte platbou na účet č. SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (IBAN).
  • Pri zaslaní publikácie poštou k cene pripočítavame aj poštovné a balné v sume 4,50 €.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5292 5568
sekretariat@odz.sk

 

Ženy majú pri pôrode právo na rešpekt a autonómne rozhodovanie o sebe a svojom dieťati. Ľudské práva žien sú zodpovednosťou všetkých.

Budeme preto pokračovať v systematickom tlaku na uskutočnenie potrebných zmien a v neustálom informovaní verejnosti.

Podporte nás v našom úsilí!
Darujte nám 2 %.
Ďakujeme.

 
 
Publikáciu sme vydali s finančnou podporou Open Society Foundations a Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

EEA_logo_wEEA+N_hrube

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno