head3.png

Projektové aktivity

Diskusia k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch

V spolupráci so združením Ženské kruhy sme 19. 6. 2019 usporiadali úvodné podujatie projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia – facilitovanú diskusiu k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch. Diskusia bola spojená s projekciou filmu a prezentáciou publikácie. Účastníčky sa zamerali na možnosti a úskalia prezentácie tejto tematiky verejnosti. Na podujatí sa zúčastnili expertky, manažérky a ďalšie ženy, ktoré sa budú aktívne zúčastňovať na realizácii projektu počas celého jeho trvania. Diskusiu facilitovala výkonná riaditeľka nášho združenia PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., s hlavnými prezentáciami vystúpili Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (ODZ) a Ing. Zuzana Krišková, PhD. (ŽK).

Viac informácií

 

Workshop Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch

22. novembra 2018 sme v Bratislave pripravili workshop Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch zameraný na vzdelávanie, diskusiu a výmenu skúseností najmä medzi ženami, ktoré pôsobia v komunitách (duly) aj zdravotníckych zariadeniach (pôrodné asistentky) a (budúcimi) rodičkami. Dvadsiatka účastníčok podujatia získala cenné informácie o právach žien a spôsoboch, ako ich uplatňovať, na základe odborných vstupov lektoriek Zuzany Kriškovej zo združenia Ženské kruhy a našej výkonnej riaditeľky Šarloty Pufflerovej. Vzájomná výmena názorov a skúseností, živá diskusia (či už spoločne, v pracovných skupinách alebo individuálne) a poskytnuté vzdelávacie materiály posilnili právne vedomie účastníčok a obohatili ich skúsenosti. Popri konkrétnych ukážkach a kritickej diskusii o porušovaní ľudských práv žien pri pôrodoch bola osobitne dôležitou diskusia o tom, aká má byť dobrá prax, aby boli práva a potreby žien pri pôrodoch skutočne napĺňané.

Viac informácií

foto6_P1010035_166x110 foto5_DSC_0040_166x110 foto4_DSC_0043_166x110

 

Prezentácia s diskusiou: Hĺbkový výskum o právach rodiacich žien v pôrodniciach

Na spoločnom podujatí so združením Ženské kruhy sme 8. 2. 2018 v Bratislave prezentovali odbornej verejnosti a médiám hlavné zistenia kvalitatívneho hĺbkového výskumu k téme porušovania ľudských práv žien v pôrodniciach na Slovensku, ktorý sme sprístupnili verejnosti v práve vydanej publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Zistenia z výskumu zameraného na zdravotnícky personál v pôrodniciach prezentovali expertky v úvode podujatia. Naša právnička Janka Debrecéniová poskytla komplexné ľudskoprávne zarámcovanie problematiky v kontexte reprodukčných práv, s dôrazom na koncept informovaného súhlasu a násilie ako neakceptovateľnú súčasť poskytovania pôrodnej starostlivosti. Antropologička Martina Sekulová prezentovala analýzu hĺbkovych rozhovorov s lekármi, lekárkami a pôrodnými asistentkami. Predsedníčka združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková upriamila pozornosť na (ne)súlad praktík používaných v slovenských pôrodniciach s medzinárodne uznávanymi zdravotníckymi štandardmi a na dobrú prax v iných krajinách. Na spoločnej diskusii, ktorú facilitovala naša výkonná riaditeľka Šarlota Pufflerová, sa zúčastnili kompetentní z oblasti zdravotníctva vrátane riaditeľa sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva Štefana Laššána, vedúcej odboru zdravotnej starostlivosti Kvetoslavy Bernátovej, hlavného odborníka pre gynekológiu a pôrodníctvo profesora Miroslava Borovského a ďalších osôb z oblasti pôrodníctva, kancelárie verejnej ochrankyne práv, akademickej sféry, poslankyne NR SR Simony Petrík a i.

Viac informácií

_U2A0956_orez_170x110 _U2A0966_orez_170x110

 

Diskusné fórum: Násilie a iné porušovanie ľudských práv žien v pôrodniciach

V spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy sme 18. decembra 2017 v Bratislave pripravili diskusné fórum k špecifickým formám násilia páchaného na ženách pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Podujatie nadviazalo na workshop, ktorý sa zaoberal pracovnými podmienkami personálu v slovenských pôrodniciach a ich súvislostiam s porušovaním ľudských práv žien pri pôrodoch. Diskusia na fóre sa zamerala na prejavy a príčiny tohto problému, jeho dopady, ako aj možné prístupy k eliminácii tohto javu a hľadanie riešení v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi a zdravotníckymi štandardmi. Predstavili sme niektoré výsledky z nášho spoločného výskumu, v ktorom sme sa zamerali na systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti. Prezentovali sme aj priebežné výsledky analýzy aktuálneho verejného (najmä mediálneho) diskurzu k situácii v pôrodníctve na Slovensku, ktorý vyvolal nedávno uvedený filmový dokument Medzi nami. Jeho režisérka Zuzana Límová sa na diskusnom fóre taktiež zúčastnila.

Viac informácií

 

Workshop k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR

7. decembra 2016 sme v Bratislave zorganizovali workshop s diskusiou o nedostatkoch v dodržiavaní adekvátnych štandardov zdravotnej starostlivosti a porušovaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodmi, ako aj o možných prístupoch na dosiahnutie potrebnej zmeny. Rozvíjame tak diskurz o tejto téme, ktorý sme začali vydaním publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku v roku 2015. Do diskurzu sme okrem iného vniesli ľudskoprávnu perspektívu, keďže naša publikácia sa ako prvá na Slovensku zaoberá pôrodnou starostlivosťou z pohľadu ľudských práv žien. V súčasnosti však chýbajú systémové prístupy k nastavovaniu a implementácii verejných politík v oblasti zdravotnej starostlivosti o ženy počas pôrodu, pred ním i po ňom. Rovnako absentuje i dobré nastavenie a efektívne fungovanie inštitúcií zodpovedných za poskytovanie pôrodnej starostlivosti. Súčasťou workshopu preto bola aj diskusia o systémových bariérach pre efektívne napĺňanie práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti vrátane neadekvátne nastavených zamestnaneckých politík v zdravotníckych zariadeniach. Na podujatí sa zúčastnili odborníčky z prostredia mimovládnych organizácií, akadémie a nezávislých médií.

Viac informácií

work_161207_dsc_0283 work_161207_dsc_0282

 

Workshop Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to?

23. novembra 2016 sme v Bratislave pripravili workshop Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to?, ktorý nadviazal na vydarenú panelovú diskusiu o štruktúrnych aspektoch rodových nerovností vo verejných politikách spred mesiaca. V krátkych prezentáciách na úvod podujatia predstavili naše zástupkyne Janka Debrecéniová, Michaela Dénešová, Ľubica Trgiňová a Šarlota Pufflerová mnohé príklady dobrej praxe zo zahraničia. Priblížili, že verejné inštitúcie môžu fungovať rodovo zodpovedne a so skutočným, nielen formálnym rešpektom k ľudským právam žien. Workshop ďalej pokračoval diskusiou všetkých zúčastnených v pracovných skupinách. Navrhovali v nej, ako by sa aj na Slovensku dali prakticky uplatňovať medzinárodné záväzky a právne predpisy, ktoré sa SR zaviazala rešpektovať, najmä v oblasti zamestnávania, kvalitného rodového vzdelávania aj nastavenia a fungovania rodovo zodpovedných inštitúcií. Výstupy z práce jednotlivých skupín viedli k spoločnej diskusii o rodovej citlivosti a rodovej spravodlivosti v týchto oblastiach a ku konkrétnym návrhom na zlepšenia. Na podujatí sa zúčastnili odborníčky a odborníci z verejných inštitúcií a verejnej správy (NR SR, ministerstvá, samosprávny kraj, vysoké školy, akadémia, odborné ústavy, SNSĽP), z mimovládnych organizácií aj zástupkyne médií.

Viac informácií

dsc_0198 dsc_0252 dsc_0263

 

Panelová diskusia Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách

21. októbra 2016 sme v Bratislave zorganizovali panelovú diskusiu na tému, ktorá je významná tak pre ženy, ako aj pre celú spoločnosť: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce. Diskusia nadviazala na minuloročný okrúhly stôl k inštitucionálnej ochrane ľudských práv. Účastníčky a účastníci sa zhodli na tom, že rôznorodé Slovensko potrebuje nájsť nový všestranný model rovnoprávnosti žien a mužov, a to aj v prípadoch viacnásobnej diskriminácie napr. z dôvodu príslušnosti k etniku či rase. V paneli, resp. s diskusnými príspevkami vystúpili riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová, právničky Janka Debrecéniová (ODZ) a Zuzana Magurová (ÚŠP SAV), analytička Jarmila Filadelfiová a Daniel Gerbery (obaja z Inštitútu pre výskum práce a rodiny), sociologička Jarmila Lajčáková (CVEK), politologička Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby), verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, poslankyňa NR SR Simona Petrík, sudca Peter Straka (Krajský súd v Prešove), dekanka PF Trnavskej univerzity Andrea Olšovská, aktivistky Zuzana Krišková (Ženské kruhy), Alexandra Ostertágová (ASPEKT), Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva), Kálmán Petöcz (Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku) a i.

Viac informácií

  Panel_2016_03

 

Okrúhly stôl: KDE SME A KAM IDEME? Inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku

26. novembra 2015 sme v Bratislave zorganizovali diskusiu na tému Inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku: Kde sme a kam ideme? Zúčastnili sa jej ľudia z rôznych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv, ktorí sa v takejto zostave pri diskusnom okrúhlom stole stretli po prvýkrát: verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marián Mesároš, riaditeľka Centra právnej pomoci Nataša Nikitinová, riaditeľ Odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR Marián Filčík, Mária Jacková z Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl a členky a členovia ich tímov. Na celoštátnej aj krajskej úrovni boli reprezentované inšpektoráty práce. Naše expertky Janka Debrecéniová a Ľubica Trgiňová prezentovali povinnosti štátu v oblasti inštitucionálnej ochrany ľudských práv a príklady dobrej praxe v nastavení a fungovaní ľudskoprávnych inštitúcií v zahraničí. Aktuálnu problematiku zriadenia komisára/ky pre deti a komisára/ky pre osoby so zdravotným postihnutím predstavila naša pracovníčka Michaela Dénešová. Ťažiskom podujatia bola diskusia o aktuálnych bariérach a výzvach pre inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku. Priestor v nej dostali aj ďalšie relevantné aktérky a aktéri z akademického prostredia a mimovládnych organizácií Možnosť voľby, Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, Inakosť, Nádej deťom, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre verejné otázky, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku a i.

Viac informácií

 

Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku

Pre vzdelávateľky a vzdelávateľov sme pripravili podujatie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku. Podujatie sa konalo 23. novembra 2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho osoby z pedagogickej a filozofickej fakulty UMB a z Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici. Program sa orientoval na získavanie základných poznatkov a rozvíjanie sociálnej kompetencie a spôsobilostí pre prácu s jednotlivcami i rozmanitými skupinami, s dôrazom na hlbšie chápanie celkového kontextu ľudských práv a celkové posilnenie hodnotovej orientácie na ľudské práva. Účastníčky a účastníci podujatia mali príležitosť osvojiť si aj sociálne zručnosti, ktoré neodmysliteľne patria k efektívnemu a plnohodnotnému uplatňovaniu možností definovaných právnym poriadkom. Program prebehol participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií, s veľkým priestorom pre diskusiu, výmenu skúseností a poskytovanie spätnej väzby. Podujatie viedli skúsené lektorky – právnička JUDr. Daniela Lamačková, psychologička PhDr. Alena Ambrózová a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Viac informácií

 

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach pre verejnú správu

Pre ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách sme pripravili vzdelávacie podujatie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách. Uskutočnilo sa 9. novembra 2015 v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 ľudí, prevažne zamestaných v štátnej správe a samospráve, ktorých zaujíma, akým spôsobom by mali poznatky z oblasti ľudských práv uplatniť vo svojej práci. Zamerali sme sa najmä na hodnoty a postoje s aktuálnym ľudskoprávnym zarámcovaním tejto problematiky. Poukázali sme aj na problematickosť väčšinovej spoločenskej normativity a na mechanizmy, akými sa stereotypy, diskriminácia a iné porušovania ľudských práv ukotvujú v prejave, v jazyku a ďalej nimi reprodukujú. Podujatie prispelo taktiež k budovaniu a posilňovaniu schopnosti presadzovať ľudskoprávne prístupy vo svojej profesii a na tento účel využívať všetky dostupné mechanizmy. Viedli ho skúsené lektorky – právnička Mgr. Zuzana Dlugošová, psychologička PhDr. Alena Ambrózová a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Viac informácií

Ludskopravne hodnoty a postoje_BA (3) Ludskopravne hodnoty a postoje_BA (12) Ludskopravne hodnoty a postoje_BA (4)

 

 

 

 
.

Prezentácia publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ

V spolupráci so združením Ženské kruhy a nezávislými expertkami sme 30. apríla 2015 v Bratislave predstavili verejnosti našu publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Prvá publikácia svojho druhu na Slovensku zhŕňa výsledky dvojročného monitoringu všetkých pôrodníc v SR, kvalitatívneho výskumu uskutočneného o. i. hĺbkovými rozhovormi so ženami v Bratislavskom a Trnavskom kraji a odborných zdravotníckych a právnych analýz. Tému reflektuje z viacerých uhlov – z pohľadu konkrétnych príbehov a skúseností žien, medzinárodných zdravotníckych štandardov, ľudskoprávnej legislatívy aj systematického monitoringu pôrodníc a ministerstva zdravotníctva. Otvorenie problematiky, o ktorej sa doteraz takmer nehovorí, a systematická seriózna diskusia sú jedným z cieľov tejto aktivity i celého projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. Publikáciu predstavili jej autorky Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., právna expertka ODZ, Ing. Zuzana Krišková, PhD., predsedníčka združenia Ženské kruhy, vedecká pracovníčka SAV Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., výskumníčka IVO Mgr. Martina Sekulová, PhD., sociologička Sylvia Šumšalová a koordinátorka projektových aktivít PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ). Po obsažných prezentáciách nasledovala živá diskusia účastníčok podujatia z radov odbornej obce, inštitúcií a štátnej správy z rezortu zdravotníctva, mimovládnych organizácií a médií.

Viac informácií

DSC_0880 DSC_0914 DSC_0966_160x106

 

 

 

 

 

 
.

Workshop Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo

V rámci programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS, zameraného na presadzovanie práva na rovnosť, zlepšovanie kvality verejných politík v oblasti rodovej rovnosti s dopadom na odstraňovanie diskriminácie žien, sme 25. marca 2015 zorganizovali workshop Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo. Workshop bol určený študentkám a študentom vyskoých škôl humanitného zamerania z Bratislavy, Nitry, Trnavy a Košíc. Viac ako 30 mladých ľudí na ňom živo diskutovalo o témach, ktoré súvisia s ľudskými právami v kontexte rodovej rovnosti a reprodukčných práv. Prostredníctvom rôznych aktivít a prezentácií získali nové informácie najmä o ľudských právach žien, ale aj o fungovaní verejných inštitúcií a tvorbe verejných politík v tejto oblasti. Zaujímavou súčasťou bolo odkrývanie mnohých stereotypov existujúcich v spoločnosti, s ktorými sa bežne stretajú bez toho, aby si uvedomili ich podstatu a následky. Prácou v skupinách si precvičili komunikačné zručnosti a zistili, ako veľmi sa názory na rovnakú vec môžu odlišovať. Odborné príspevky prezentovala a celý workshop viedla Mgr. Monika Bosá, PhD.

Viac informácií

WP_20150325_006_531_dve WP_20150325_015_250_160x120 WP_20150325_004_218_160x120

 

Databáza dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie

Na webovom portáli www.diskriminacia.sk sme vytvorili databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie. Databáza pozostáva zo sumárov rozhodnutí vnútroštátnych súdov SR, Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Poskytuje prehľad najdôležitejších súdnych rozhodnutí, ktoré sú rozdelené podľa formy diskriminácie a typu súdu, ktorý ich vydal. Postupne napĺňaná databáza poskytuje najmä pozitívne vnímané prípady rozhodnutí súdov vo veciach diskriminácie. Vďaka tomuto zameraniu sa môže stať cenným informačným zdrojom pre širokú i odbornú verejnosť, ktorý bude ďalej napomáhať presadzovanie princípu rovnosti a ľudských práv žien v praxi.

Viac informácií

 

Workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí

V Bratislave sme 11. decembra 2014 zorganizovali workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne a zástupcovia rôznych organizácií a sfér – odbornej a akademickej obce, štátnej správy, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií, Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni aj ambasád Nórska a USA. Hlavné príspevky prezentovali generálna riaditeľka nórskeho Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu Arni Hole, ktorá v súčasnosti pôsobí vo FRA, a právnička ODZ Janka Debrecéniová, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi. Živo sa diskutovalo o prístupe štátu k rodovej rovnosti a diskriminácii žien na Slovensku, o legislatíve, otázkach práce a zamestnávania žien, starostlivosti o rodinu a ďalších otázkach zo sociálnej i zdravotníckej oblasti, o výchove a vzdelávaní, médiách, názoroch a stereotypoch v spoločnosti a i. Najväčší záujem vzbudili konkrétne príklady dobre nastavených a funkčných verejných politík i konkrétnych zákonných a iných opatrení z Nórska, ktoré prezentovala pani Hole.

Viac informácií

 

Konferencia REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien

V spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy sme 29. októbra 2014 v Bratislave usporiadali odbornú konferenciu REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien. Konferencia sa venovala výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a slobodu. Druhým tematickým okruhom boli ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv a ich realizácia, resp. ich porušovanie pri pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 50 osôb z rozličných sfér a najrôznejších profesií: odborníčky a odborníci z praxe (lekárky a lekári, pôrodné asistentky, psychologičky, sociologičky a i.) – napr. zo Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej pôrodnícko-gynekologickej spoločnosti, z Univerzity Komenského a ďalších akademických inštitúcií, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, zástupkyne nórskej a holandskej ambasády, UNICEF, Americkej obchodnej komory, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zahraničných vecí, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a i.

Viac informácií

 

Workshop Môžu firmy prispieť k zmenám v oblasti rodovej rovnosti?

V spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva sme 18. júna 2014 zorganizovali workshop Môžu firmy prispieť k zmenám v oblasti rodovej rovnosti? Špecifické podujatie určené najmä osobám z podnikateľského/firemného prostredia sa zameralo na posilnenie ľudskoprávnych hodnôt v súkromnom sektore, s osobitným dôrazom na rodovú rovnosť. Hlavným zámerom bolo preskúmať, akým spôsobom by firmy na Slovensku mohli naplno podporovať rovnosť, pričom by svoje záväzky v oblasti antidiskriminácie vnímali ako prospešné pre svoje vlastné podnikanie. Diskutovalo sa o otázkach práva na rovnosť, rodovej rovnosti a diskriminácie žien, o systémových bariérach uplatňovania antidiskriminačných politík v praxi, ako aj o dobrej praxi presadzovania rodovej rovnosti vo firmách a o tom, čo môžu firmy jej uplatňovaním získať. Podujatie taktiež poskytlo priestor na sieťovanie firiem a verejných inštitúcií ako zamestnávateľov otvorených nediskriminácii žien. Ťažiskové príspevky predniesli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., Mgr. Sylvia Šumšalová a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Viac informácií

 

Workshop Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy?

7. mája 2014 sme usporiadali ďalší workshop zo série podujatí programu neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie ACADEMIA AEQUALITAS, tentokrát na tému Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy? Na workshope sa zúčastnili vysokoškolské študentky a študenti humanitných odborov, ktorí chcú aktívne ovplyvňovať veci verejné a vo svojej budúcej profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Získali nové poznatky a diskutovali o základných kategóriách pohlavie – rod a o spoločensky zaužívaných rodových stereotypoch. Rozoberali ich z rôznych hľadísk a v rozličných súvislostiach, venovali sa aj ich výhodám a nevýhodám. Osobitne diskutovali o verejnom a súkromnom aspekte rodu a rodových stereotypov a skúmali ich aj zo svojho, resp. individuálneho hľadiska. Odborné príspevky predniesli a tréning viedli skúsené lektorky a trénerky, spolupracujúce s naším združením – Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD. a Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Viac informácií

 

Workshop Ľudské práva a zákaz diskriminácie

V rámci ucelenej série podujatí programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS sme dňa 9. apríla 2014 pripravili workshop s témou Ľudské práva a zákaz diskriminácie. Účastníčky a účastníci – vysokoškolské študentky a študenti humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) – sa hlbšie oboznámili so základnými ľudskými a občianskymi právami z vecného aj právneho hľadiska. Diskutovali o probléme diskrminácie a jeho širších spoločenských aj individuálnych súvislostiach, vrátane skúseností z praxe. Osobitne sa venovali zákazu diskriminácie a záväzkom SR v tejto oblasti z hľadiska medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva. Odborné príspevky prezentovali lektorky ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková, ktoré zároveň viedli celý tréning.

Viac informácií

 

Okrúhly stôl o implementácii zásady rovného zaobchádzania

Dňa 5. 12. 2013 sme zorganizovali okrúhly stôl Možnosti efektívnejšej implementácie zásady rovného zaobchádzania z pohľadu legislatívy aj aplikačnej praxe. Cieľom bolo diskutovať o bariérach, ktoré bránia efektívnej implementácii antidiskriminačného zákona aj ďalších predpisov a spoločne hľadať možnosti ich eliminácie (napr. zmenou interpretácie niektorých konceptov a zákonných ustanovení, legislatívnymi zmenami a pod.). Okrúhly stôl bol určený odborníčkam a odborníkom z rôznych prostredí (vláda, MVO, súdy, inšpektoráty práce, subjekty poskytujúce právnu pomoc v prípadoch diskriminácie), ktorí sa v praxi zaoberajú implementáciou antidiskriminačného zákona a ďalšej legislatívy v oblasti rovného zaobchádzania. Úvodné príspevky predniesli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. (právnička nášho združenia a autorka prvého uceleného komentára k antidiskriminačnému zákonu), Mgr. Vanda Durbáková (advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva a zastupujúca diskriminované osoby v súdnych konaniach) a JUDr. Zuzana Magurová (právnička z Ústavu štátu a práva SAV).

Viac informácií

 

Okrúhly stôl Antikoncepcia ako súčasť verejného zdravotného poistenia

V spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights, New York) sme pre pozvaných hostí z vládneho a mimovládneho sektoru 4. 12. 2013 zorganizovali okrúhly stôl na tému Antikoncepcia ako súčasť verejného zdravotného poistenia – cesta k napĺňaniu ľudskoprávnych záväzkov SR. Cieľom bolo prediskutovať možnosti a spôsoby, ako docieliť hradenie antikoncepčných prostriedkov z verejného poistenia a zlepšiť prístup žien k antikoncepčným prostriedkom, a tak naplniť odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva aj Výboru OSN pre odstránenie diskriminácii žien. Účastníčky a účastníci podujatia v spoločnej diskusii hľadali riešenia, ako naplniť tieto ľudskoprávne záväzky SR. S úvodnými diskusnými príspevkami vystúpili expertky MUDr. Darina Sedláková, MPH (riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku), JUDr. Adriana Lamačková, LL.M. PhD. (právna poradkyňa Centra pre reprodukčné práva pre Európu) a Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. (právna expertka ODZ).

Viac informácií

 

Workshop Právo na rovnosť: napĺňame ľudskoprávne záväzky SR?

Pre vysokoškolské študentky a študentov sme 2. 12. 2013 pripravili workshop Právo na rovnosť: napĺňame vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Vzdelávacie podujatie bolo súčasťou ucelenej série podujatí nášho združenia ACADEMIA AEQUALITAS, s cieľom prispieť neformálnym vzdelávaním k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Účastníčky a účastníci sa oboznámili s verejnými politikami ako so súborom prístupov a nástrojov štátu, jeho orgánov a inštitúcií. Diskutovali predovšetkým o tvorbe, implementácii a kontrole verejných politík v oblasti práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Súčasne posilňovali svoje právne vedomie i hodnotové zázemie (najmä vo vzťahu k takým hodnotám ako rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť, sloboda alebo zodpovednosť) a získavali vedomosti o fungovaní verejných inštitúcií. Úvodné príspevky predniesli a diskusiu viedli Mgr. Lucia Berdisová, PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., výkonná riaditeľka nášho združenia. Workshop bol súčasťou projektu Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci.

Viac informácií

 

Workshop Sexuálna výchova a ľudskoprávne záväzky SR

Pre odbornú verejnosť sme na pôde Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave 26. 11. 2013 zorganizovali workshop Sexuálna výchova: Ako napĺňať vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Workshop bol súčasťou ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS, ktorej cieľom  je o. i. prispieť k systémovým zmenám pri presadzovaní rodovej rovnosti a ľudských práv žien prostredníctvom preventívnych opatrení. K nim patrí aj sexuálna výchova. Podujatie sa realizovalo aj v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Pripravili sme ho v spolupráci s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Workshop viedli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. (ODZ) a Mgr. Monika Bosá, PhD. (EsFem).

Viac informácií

 

Odborný workshop o presadzovaní výchovy a vzdelávania k ľudským právam na Slovensku

V spolupráci s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie a s Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sme 13. 11. 2013 zorganizovali workshop pre odbornú verejnosť Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam  na Slovensku – záväzok i dlh. Cieľom podujatia realizovaného aj v súvislosti prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv bolo načrtnúť ďalšie kroky smerujúce k vypracovaniu analýzy súčasného stavu a následne i základnej koncepcie ľudskoprávneho vzdelávania a výchovy na Slovensku. Účastníčky a účastníci sa hlbšie oboznámili so záväzkami SR v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam z hľadiska medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva. Zároveň diskutovali o potrebných systémových zmenách v rezorte školstva i v ďalších rezortoch, orgánoch verejnej moci i verejných inštitúciách, kde ľudskoprávne vzdelávanie dlhodobo absentuje. Workshop viedli Mgr. Bc. Lucia Berdisová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Ústav štátu a práva SAV) a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ). Vzdelávacie podujatie sa konalo v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave.

Viac informácií

workshop 13. 11. 2013 workshop 13. 11. 2013 workshop 13. 11. 2013

 

Seminár k systémovému presadzovaniu rodovej rovnosti vo verejných politikách

V spolupráci s Výborom pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sme 7. 11. 2013 pripravili odborný seminár Prístupy k systémovému presadzovaniu princípu rodovej rovnosti a ľudských práv žien vo verejných politikách s príkladmi dobrej praxe. Seminár bol určený najmä odbornej verejnosti, pracovníčkam a pracovníkom verejnej správy, ale zúčastnili sa na ňom aj mimovládne organizácie. Seminár bol súčasťou ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS, ktorú dotáciou podporilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Expertky Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD., JUDr. Daniela Lamačková a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. prezentovali základné právne aspekty a súvislosti problematiky rodovej rovnosti a zákazu diskriminácie žien, vrátane požiadaviek a odporúčaní výborov OSN. Stabilnou súčasťou všetkých bodov programu bola diskusia, a to aj v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Osobitne zaujímavou témou boli bariéry pri presadzovaní rodovej rovnosti vo verejných politikách a príklady dobre praxe zo zharaničia.

Viac informácií

 

Workshop zameraný na Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Spolu s Medzinárodnou sieťou pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva (ESCR-Net) a v spolupráci s Nórskym centrom pre ľudské práva a Regionálnym centrom UNDP Bratislava sme zorganizovali workshop zameraný na Opčný protokolMedzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (OP-ICESCR) a jeho ratifikáciu zo strany Slovenskej republiky. Uskutočnil sa 12. – 13. júna 2013 v priestoroch UNDP Bratislava a podporila ho Fordova nadácia. Na podujatí sa zúčastnili etablovaní právnici a právničky pôsobiaci v ľudskoprávnej oblasti, aktivisti a aktivistky z rôznych častí Slovenska a experti a expertky spolupracujúci s ESCR-Net. Cieľom bola výmena skúseností a rád pri efektívnom vedení strategickej litigácie (strategického výberu a riešenia právnych, resp. súdnych káuz) v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.

Viac informácií

 

Informačno-vzdelávacie semináre Spoznávajme svoje práva spojené s občianstvom EÚ

Začiatkom apríla 2013 sme na pôde právnických fakúlt v Trnave a v Košiciach uskutočnili informačno-vzdelávacie podujatia na tému  občianstvo Európskej únie a práva a slobody s ním spojené – napríklad sloboda voľného pohybu osôb, právo usadiť sa, právo voliť a byť volený, petičné právo a i., s dôrazom na otázky rovnosti a nediskriminácie. Diskutovali sme aj o našich možnostiach ovplyvniť dianie na úrovni EÚ. Veľkú pozornosť sme venovali právam zakotveným v Charte základných práv  Európskej únie, ktorú sme si priblížili prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho postupu. Obe podujatia boli určené verejnosti a zúčastnili sa na nich ľudia z rôznych skupín spoločnosti: v Trnave najmä mladí ľudia, študenti a študentky, i ľudia z viacerých mimovládnych organizácií, v Košiciach aj ľudia z verejnej správy, vrátane Zboru väzenskej a justičnej stráže či z pedagogickej obce i aktívne osoby v seniorskom veku. Podujatia sme pripravili s podporou Európskej komisie, v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s právnickým fakultami Trnavskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac informácií

 

2012

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie
Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie – workshopy pre MVO

 

2011

Aktívne seniorky a seniori obhajujú svoje práva a záujmy
(Anti)diskriminácia a zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch
Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii
Vzdelávanie: Inšpektoráty práce a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
Analýza: Zapojenie migrantov a migrantiek na slovenskom trhu práce

 

2010

Seminár: Ľudskoprávne aspekty násilia páchaného na ženách
Seminár: Antidiskriminačná legislatíva v súdnej praxi na Slovensku a v EÚ

 

2009

Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie
Monitoring a analýza prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam
Tréning aktívneho presadzovania práva na rovnosť a zásady rovnakého zaobchádzania
Seminár: Rodová rovnosť a ľudské práva žien
Jesenná škola občianskej participácie
Workshop o stave uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku
Tréning: Za život bez diskriminácie