head5.png

ACADEMIA AEQUALITAS

ACADEMIA AEQUALITAS je špecifickým vzdelávacím formátom nášho združenia. Zahŕňa sériu vzdelávacích podujatí zameraných na presadzovanie princípu rovnosti a prevenciu diskriminácie žien v praxi.

Podujatia Akadémie sú určené odbornej verejnosti vrátane osôb z verejnej správy a expertiek/expertov mimovládnych organizácií. Možná je aj účasť vysokoškolských študentiek a študentov.

Hlavný cieľ:

Prispieť k systémovým zmenám v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, a to prostredníctvom preventívnych opatrení a nastavovania verejných politík. Možno to dosiahnuť iba vzdelávaním ľudí reprezentujúcich verejnú moc k rešpektovaniu ľudských práv žien a princípu rovnosti a vytvorením priestoru pre diskusiu i návrhy riešení.

Akadémia sa sústreďuje na možné prístupy a postupy pri tvorbe preventívnych verejných politík prijímaných a realizovaných verejnými inštitúciami v oblasti antidiskriminácie. Zameriava sa najmä na kroky vedúce k napĺňaniu záverečných odporúčaní Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor CEDAW) vládou SR, v nadväznosti na jeho zistenia z roku 2008.

Ďalším cieľom je iniciovať verejnú diskusiu o diskriminácii žien v kontexte ich ľudských práv a rodovej rovnosti – jednak v širšej verejnej komunikácii, jednak v odbornej rovine. Výstupy diskusie prispejú k lepšiemu hĺbkovému porozumeniu fenoménu diskriminácie žien, k zmenám v oblasti verejných politík a ich implementácie, ako aj k rozprúdeniu permanentného verejného a odborného diskurzu o tejto téme.

Akadémia zároveň vytvára možnosť sieťovania zainteresovaných aktérov a aktérok zastupujúcich orgány verejnej moci medzi sebou, ako aj s osobami z prostredia mimovládnych organizácií.

Obsah vzdelávania:

  • podrobné oboznámenie sa s právnymi štandardmi v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, vrátane požiadaviek práva EÚ a medzinárodného práva (napr. dohovory OSN, dohovory Medzinárodnej organizácie práce, relevantné rozhodnutia súdov a kvázisúdnych orgánov, kľúčové odporúčania a i.)
  • oboznámenie sa s verejnými politikami ako so súborom prístupov a nástrojov (t. j. nielen písanými pravidlami), ktorými štát, jeho orgány a inštitúcie na všetkých úrovniach zabezpečujú realizáciu práva na rovnosť a tak plnia svoje právne povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva (ústava, antidiskriminačný zákon), medzinárodných dohovorov a smerníc EÚ, a s konkrétnymi nástrojmi na realizáciu týchto verejných politík (koncepčnosť, systémovosť a koordinované prístupy pri ich napĺňaní, monitoring a zber dát, zapojenie verejnosti do procesov tvorby verejných politík vrátane použitia nástrojov občianskej deliberácie a pod.)
  • príklady dobrej praxe, najmä z pohľadu možností orgánov verejnej moci ako zamestnávateľov realizovať preventívne politiky v oblasti rodovej rovnosti

Vo facilitovanej diskusii účastníci a účastníčky taktiež identifikujú bariéry, ktoré bránia orgánom verejnej moci efektívne prijímať a implementovať verejné politiky v oblasti rodovej rovnosti. Zároveň sa pokúsia načrtnúť možnosti ako ich prekonať, ktoré sformulujú do odporúčaní.

Po skončení Akadémie bude spracovaný kľúčový obsah diskusie a výstupy z nej vrátane spoločne vygenerovaných odporúčaní sa sprístupnia verejnosti.

Táto problematika nebola doposiaľ na Slovensku príliš tematizovaná, resp. konceptualizovaná – ani v odborných kruhoch ani v širšej verejnosti. Z toho vyplýva aj obmedzená existencia odborných materiálov a podkladov v SR k tejto téme. K niektorým otázkam preto účastníčky a účastníci dostanú aj sprievodné informačné a vzdelávacie materiály vypracované v rámci projektu. V nich budú zhrnuté požiadavky medzinárodných inštitúcií a orgánov EÚ a OSN (napr. Výboru CEDAW) kladené na orgány verejnej moci, relevantné rozsudky Európskeho súdneho dvoru, Európskeho súdu pre ľudské práva a vnútroštátnych súdov, rozhodnutia Výboru CEDAW a ďalších výborov OSN a pod.

Vzdelávania v rámci Akadémie sa zúčastnia relevantní aktéri a aktérky z prostredia Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výboru pre rodovú rovnosť, Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv i ďalších orgánov verejnej moci. Cieľovú skupinu budú tvoriť väčšinou ľudia z verejných inštitúcií/organizácií a verejnej správy, odborníčky a odborníci z rôznych oblastí. Na jednotlivých podujatiach sa však môžu zúčastniť aj študentky a študenti vysokých škôl, najmä humanitných smerov (právo, politológia, sociológia, žurnalistika a pod.).

Realizované podujatia:

 

Na stiahnutie: