head1.png

Ďalšie projekty

Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv

V období od januára do decembra 2017 sme realizovali projekt Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity naplnili tieto priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR. Continue reading

Rodová rovnosť na trhu práce – zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorba verejných politík v partnerskej spolupráci s verejnou správou

V období od januára do decembra 2016 realizujeme projekt Rodová rovnosť na trhu práce – zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorba verejných politík v partnerskej spolupráci s verejnou správou, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i. Continue reading

Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien

V rámci programu Podpora rodovej rovnosti v období od januára do decembra 2015 sme realizovali projekt Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt vychádzal z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Continue reading

Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv

V období od januára do decembra 2015 sme realizovali projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR je nesystematické a má stále veľké rezervy. Nedostatok odborných kapacít je zapríčinený nielen celkovou marginalizáciou ľudskoprávnych tém pri výučbe na právnických fakultách, ale aj neexistenciou špecifických ľudskoprávnych predmetov/odvetví, ako je to v mnohých iných krajinách EÚ. Tieto skutočnosti zapríčiňujú, že počas štúdia na slovenských právnických fakultách sa neprofilujú kapacity, ktoré by boli neskôr aktívne v oblasti ľudských práv – či už v právnických profesiách (napr. sudkyne a sudcovia, vyššie súdne úradníčky a úradníci), vo verejnom sektore (napr. decízori/ky, štátni zamestnanci/kyne, ale i inštitúcie na ochranu ľudských práv, napr. SNSĽP, VOP, inšpektoráty práce, CPP a pod.), ako aj v samotnej akademickej sfére (vzdelávanie a výskum). Continue reading

Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií

V roku 2014 (od 1. januára do 31. decembra) sme realizovali projekt Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojho dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti. Projekt nadväzuje na úspešne realizované aktivity projektu Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci podporeného v r. 2013 MPSVaR SR, ktoré jasne ukázali nutnosť systematického vzdelávania a posilňovania orgánov verejnej správy v tejto oblasti. Continue reading

Advokačné aktivity pre zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a rodovú rovnosť vo verejných politikách

V období od októbra 2014 do januára 2016 realizujeme projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. K jeho realizácii prizývame aj slovenské ženské mimovládne organizácie a spolupracujeme s nimi. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva – oblasť Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Continue reading

Rodová rovnosť v prostredí biznisu

Od októbra 2013 do decembra 2014 sme realizovali projekt Rodová rovnosť v prostredí biznisu – Vytvorenie spolupráce so stakeholdermi v biznise pri presadzovaní rodovej rovnosti posilnením uplatňovania princípu nediskriminácie. Projekt reaguje na spoločenskú potrebu dosiahnuť, aby zamestnávatelia rozumeli výhodám podpory nediskriminácie a rodovej rovnosti.

Všeobecným cieľom projektu je posilniť implementáciu ľudských práv v súkromnom sektore, hlavne s ohľadom na potrebu zvyšovať úroveň realizácie práva na rovnosť a nediskrimináciu vo firmách na Slovensku, s dôrazom na rodovú rovnosť. Hlavným zámerom je preskúmať, ako motivovať súkromný sektor k ozajstnej podpore a presadzovaniu rovnosti, pričom by vnímal prospešnosť svojich záväzkov v oblasti antidiskriminácie pre svoje vlastné podnikanie. Continue reading

ACADEMIA AEQUALITAS

ACADEMIA AEQUALITAS je špecifickým vzdelávacím formátom nášho združenia. Zahŕňa sériu vzdelávacích podujatí zameraných na presadzovanie princípu rovnosti a prevenciu diskriminácie žien v praxi.

Podujatia Akadémie sú určené odbornej verejnosti vrátane osôb z verejnej správy a expertiek/expertov mimovládnych organizácií. Možná je aj účasť vysokoškolských študentiek a študentov.

Hlavný cieľ:

Prispieť k systémovým zmenám v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, a to prostredníctvom preventívnych opatrení a nastavovania verejných politík. Možno to dosiahnuť iba vzdelávaním ľudí reprezentujúcich verejnú moc k rešpektovaniu ľudských práv žien a princípu rovnosti a vytvorením priestoru pre diskusiu i návrhy riešení.

Akadémia sa sústreďuje na možné prístupy a postupy pri tvorbe preventívnych verejných politík prijímaných a realizovaných verejnými inštitúciami v oblasti antidiskriminácie. Zameriava sa najmä na kroky vedúce k napĺňaniu záverečných odporúčaní Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor CEDAW) vládou SR, v nadväznosti na jeho zistenia z roku 2008. Continue reading

Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k systémovým zmenám

V období od októbra 2013 do apríla 2015 sme realizovali projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Continue reading

Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci

V rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd sme v období od januára do decembra 2013 realizovali projekt Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Právo na rovnosť a nediskrimináciu je jedným zo základných práv zakotvených v Ústave SR, medzinárodných dokumentoch a dokumentoch EÚ záväzných pre SR. Princíp rovnosti sa však zatiaľ dostatočne nepremieta do verejných politík, prevencia diskriminácie nie je súčasťou právnej a inštitucionálnej kultúry. V súlade s Programovým vyhlásením vlády projekt prispel ku „komplexnejšiemu a viac systémovému prístupu k plneniu niektorých funkcií štátu a verejného sektora” (PVV, str. 30), najmä k dôslednému rešpektovaniu práva a aktívnemu dialógu orgánov verejnej moci s občianskou spoločnosťou. Aktivity projektu smerovali k zlepšeniu vymožiteľnosti práva na rovnosť, k identifikácii bariér brániacich efektívnej tvorbe antidiskriminačných opatrení a k rozvíjaniu medzisektorovej spolupráce. Continue reading