head6.png

Projekty

Advocating for systemic changes towards protection of human rights of women with the emphasis on reproductive rights

From January 2016 till December 2017, we have been implementing the project Advocating for systemic changes towards protection of human rights of women with the emphasis on reproductive rights. The project is supported by Open Society Foundation (New York), within its program Human Rights Initiative 2014. The project comprises advocacy activities aimed at systemic changes towards protection of human rights of women mainly in the field of reproductive rights and the human rights of women in general. All of the activities present a continuation of CDA´s long-lasting efforts and achievements in this field. The issues dealt with include access to contraceptives, access to abortion services, and violations of women´s human rights in childbirth. Continue reading

Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien

V rámci programu Podpora rodovej rovnosti v období od januára do decembra 2015 realizujeme projekt Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Continue reading

Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv

V období od januára do decembra 2015 realizujeme projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR je nesystematické a má stále veľké rezervy. Nedostatok odborných kapacít je zapríčinený nielen celkovou marginalizáciou ľudskoprávnych tém pri výučbe na právnických fakultách, ale aj neexistenciou špecifických ľudskoprávnych predmetov/odvetví, ako je to v mnohých iných krajinách EÚ. Tieto skutočnosti zapríčiňujú, že počas štúdia na slovenských právnických fakultách sa neprofilujú kapacity, ktoré by boli neskôr aktívne v oblasti ľudských práv – či už v právnických profesiách (napr. sudkyne a sudcovia, vyššie súdne úradníčky a úradníci), vo verejnom sektore (napr. decízori/ky, štátni zamestnanci/kyne, ale i inštitúcie na ochranu ľudských práv, napr. SNSĽP, VOP, inšpektoráty práce, CPP a pod.), ako aj v samotnej akademickej sfére (vzdelávanie a výskum). Continue reading

Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií

V roku 2014 (od 1. januára do 31. decembra) realizujeme projekt Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojho dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti. Projekt nadväzuje na úspešne realizované aktivity projektu Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci podporeného v r. 2013 MPSVaR SR, ktoré jasne ukázali nutnosť systematického vzdelávania a posilňovania orgánov verejnej správy v tejto oblasti. Continue reading

Advocating for systemic changes towards non-discrimination and protection of human rights of women with the emphasis on reproductive rights and employment discrimination of women

From November 2014 till December 2015, we were implementing the project Advocating for Systemic Changes towards Non-discrimination and Protection of Human Rights of Women with the Emphasis on Reproductive Rights and Employment Discrimination of Women. The project was supported by Open Society Foundation (New York), within its program Human Rights Initiative 2014. The project comprised advocacy activities aiming to systemic changes towards non-discrimination and protection of human rights of women mainly in the field of reproductive rights of women and partly also in the field of employment discrimination. All of the activities were a continuation of CDA´s long-lasting efforts in the field. The project was a direct continuation of an OSI-funded project in 2013-2014 on the same issues, with additions and modifications necessitated by the findings and outcomes of that previous project. Continue reading

Advokačné aktivity pre zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a rodovú rovnosť vo verejných politikách

V období od októbra 2014 do januára 2016 realizujeme projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. K jeho realizácii prizývame aj slovenské ženské mimovládne organizácie a spolupracujeme s nimi. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva – oblasť Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Continue reading

Rodová rovnosť v prostredí biznisu

Od októbra 2013 do decembra 2014 realizujeme projekt Rodová rovnosť v prostredí biznisu – Vytvorenie spolupráce so stakeholdermi v biznise pri presadzovaní rodovej rovnosti posilnením uplatňovania princípu nediskriminácie. Projekt reaguje na spoločenskú potrebu dosiahnuť, aby zamestnávatelia rozumeli výhodám podpory nediskriminácie a rodovej rovnosti.

Všeobecným cieľom projektu je posilniť implementáciu ľudských práv v súkromnom sektore, hlavne s ohľadom na potrebu zvyšovať úroveň realizácie práva na rovnosť a nediskrimináciu vo firmách na Slovensku, s dôrazom na rodovú rovnosť. Hlavným zámerom je preskúmať, ako motivovať súkromný sektor k ozajstnej podpore a presadzovaniu rovnosti, pričom by vnímal prospešnosť svojich záväzkov v oblasti antidiskriminácie pre svoje vlastné podnikanie. Continue reading

ACADEMIA AEQUALITAS

ACADEMIA AEQUALITAS je špecifickým vzdelávacím formátom nášho združenia. Zahŕňa sériu vzdelávacích podujatí zameraných na presadzovanie princípu rovnosti a prevenciu diskriminácie žien v praxi.

Podujatia Akadémie sú určené odbornej verejnosti vrátane osôb z verejnej správy a expertiek/expertov mimovládnych organizácií. Možná je aj účasť vysokoškolských študentiek a študentov.

Hlavný cieľ:

Prispieť k systémovým zmenám v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, a to prostredníctvom preventívnych opatrení a nastavovania verejných politík. Možno to dosiahnuť iba vzdelávaním ľudí reprezentujúcich verejnú moc k rešpektovaniu ľudských práv žien a princípu rovnosti a vytvorením priestoru pre diskusiu i návrhy riešení.

Akadémia sa sústreďuje na možné prístupy a postupy pri tvorbe preventívnych verejných politík prijímaných a realizovaných verejnými inštitúciami v oblasti antidiskriminácie. Zameriava sa najmä na kroky vedúce k napĺňaniu záverečných odporúčaní Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor CEDAW) vládou SR, v nadväznosti na jeho zistenia z roku 2008. Continue reading

Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k systémovým zmenám

V období od októbra 2013 do apríla 2015 realizujeme projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií. Projekt podporil Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Continue reading

Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci

V rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v období od januára do decembra 2013 realizujeme projekt Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Právo na rovnosť a nediskrimináciu je jedným zo základných práv zakotvených v Ústave SR, medzinárodných dokumentoch a dokumentoch EÚ záväzných pre SR. Princíp rovnosti sa však zatiaľ dostatočne nepremieta do verejných politík, prevencia diskriminácie nie je súčasťou právnej a inštitucionálnej kultúry. V súlade s Programovým vyhlásením vlády projekt prispel ku „komplexnejšiemu a viac systémovému prístupu k plneniu niektorých funkcií štátu a verejného sektora” (PVV, str. 30), najmä k dôslednému rešpektovaniu práva a aktívnemu dialógu orgánov verejnej moci s občianskou spoločnosťou. Aktivity projektu smerovali k zlepšeniu vymožiteľnosti práva na rovnosť, k identifikácii bariér brániacich efektívnej tvorbe antidiskriminačných opatrení a k rozvíjaniu medzisektorovej spolupráce. Continue reading