head2.png

Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv

V období od januára do decembra 2017 realizujeme projekt Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity napĺňajú tieto priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR.

Projekt prispieva k dôslednému presadzovaniu ľudských práv do života inštitúcií a celej spoločnosti. To je súčasť systematickej prevencie proti všetkým formám diskriminácie, radikalizmu a extrémizmu, ktoré predstavujú stupňujúce sa porušovanie ľudských práv – najmä dôstojnosti, slobody a rovnosti.

V projekte sa zameriavame na výchovu a vzdelávanie študentov a študentiek právnických fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Trnavskej univerzity v oblasti ľudských práv a slobôd, všetkých foriem diskriminácie a jej predchádzania (antidiskriminácie). Spolupracujeme a konzultujeme pritom s ich vyučujúcimi aj ďalšími zainteresovanými osobami z iných spolupracujúcich inštitúcií (napr. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a niektoré ústavy ZVJS, ďalšie právnické fakulty a pod.). V rámci projektu taktiež informujeme širokú verejnosť a verejné inštitúcie v oblasti poznania svojich práv a zodpovedností.

Cieľ projektu:

Podpora antidiskriminačného vzdelávania právnikov a právničiek (študujúcich aj vyučujúcich) na spolupracujúcich právnických fakultách univerzít v Košiciach a v Trnave a ich priame prepojenie s praxou v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci vo vybraných prípadoch diskriminácie a posilnenie informovanosti verejnosti v tejto oblasti.

Cieľové skupiny:

 • študenti a študentky
 • osoby v pedagogických a právnických profesiách
 • štátne a verejné inštitúcie
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
 • médiá
 • verejnosť

Aktivity:

 • workshop s vyučujúcimi právnických fakúlt k inovatívnym a udržateľným spôsobom antidiskriminačného vzdelávania
 • workshopy pre študentov a študentky práva
 • rozvíjanie a podpora koncepčnej a dlhodobo udržateľnej spolupráce a partnerstva ODZ s Generálnym riaditeľstvom ZVJS
 • seminár spoluorganizovaný v úzkej spolupráci s GR ZVJS a Právnickou fakultou v Košiciach
 • neformálne pracovné stretnutia s vedením právnických fakúlt a s ich vyučujúcimi
 • podkladové a vzdelávacie materiály pre účastníčky a účastníkov projektových aktivít, prezentácie a mediálne výstupy
 • komunikácia s médiami a verejnosťou, informovanie a zvyšovanie povedomia širokej odbornej a občianskej verejnosti

 

MS_logo