head5.png

2015

DISKUSIA: A. Karkalík (pôrodník, Feminatal) / J. Debrecéniová (právnička, ODZ) / Z. Krišková (Ženské kruhy)

Čas.sk, 26. 12. 2015

Je to s pôrodníctvom na Slovensku naozaj také zlé?

Karkalík: „Momentálne na Slovensku chýba ucelený program, ktorý by skvalitňoval pôrodnú zdravotnú starostlivosť. Stále je priestor na zvýšenie kvality a zlepšovanie poskytnutej starostlivosti. Stav našich pôrodníc odráža stav celého zdravotníctva.“
Debrecéniová: „Ministerstvo zdravotníctva sa nezaujíma, čo sa ženám pri pôrode deje, nezbiera a nevyhodnocuje údaje o kvalite poskytovanej starostlivosti a nevytvára podmienky pre nevyhnutné zmeny.“
Krišková: „Podľa nášho prieskumu nie sú rozdiely medzi nemocnicami, ktoré majú certifikát „Baby friendly hospital“, a tými, ktoré nie, pretože ani jedna z certifikovaných nemocníc nesplnila požiadavky programu ani na 50 %.“ Continue reading

PUBLIKÁCIA: Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Poradňa pre občianske a ľudské práva, 21. 12. 2015

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala publikáciu s názvom Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou. Jej cieľom je predstaviť odbornej a laickej verejnosti právny inštitút verejnej žaloby, ktorý sa doposiaľ v súdnej praxi na Slovensku uplatňoval len veľmi málo. Podľa autorského tímu publikácie aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v slovenskej spoločnosti. Continue reading

Občan za dverami: Riaditeľ po vôli?

RTVS – STV, 13. 12. 2015

Naša kolegyňa, výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., poskytla v priamom vstupe stanovisko k problematike demokratického fungovania škôl v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 1. časti relácie nazvanej Riaditeľ po vôli?.

Vyjadrila sa k nezákonnému postupu pri voľbe riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou – k otázkam demokratických mechanizmov a procesov, fungovania školy, demokratického spôsobu riadenia, aktívnej účasti ľudí v procesoch a k ďalším relevantným témam. Continue reading

V piatich kategóriách udelili ocenenia Piata žena

Fenestra / TASR, 12. 12. 2015

V tomto roku po druhýkrát združenie Fenestra udeľovalo ocenenie Piata žena, ktoré je vyjadrením uznania a ocenením práce jednotlivých ľudí, mimovládnych organizácií, inštitúcií a súkromných firiem, ktorí a ktoré prispievajú k úsiliu zastaviť násilie páchané na ženách. Medzi nominovanými v kategórii Aktivizmus bola aj naša kolegyňa, právnička Janka Debrecéniová, ktorá sa svojím úsilím pričinila o to, aby sa téma ľudských/reprodukčných práv pri pôrode a ich dodržiavania dostala do povedomia širokej verejnosti tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Continue reading

OSN vyzvala SR na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien

ODZ – POĽP – ŽK – TransFúzia – CRR – ERRC, 7. 12. 2015

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (tzv. CEDAW výbor) vyzval vládu Slovenskej republiky, aby prijala kroky smerom k riadnemu napĺňaniu práv žien v SR. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré výbor vydal následne po svojom novembrovom zasadnutí k Slovensku. Vo svojich odporúčaniach Slovenskej republike výbor poukázal na mnohé dlhodobo neriešené problémy a porušenia v oblasti ľudských práv žien. Kritizoval vládu napríklad za nedostatky v oblasti inštitucionálneho nastavenia, násilia páchaného na ženách, porušovania práv na trhu práce, znevýhodňovania v oblasti rodinných vzťahov, či v oblasti reprodukčných práv. Prierezovo sa intenzívne venoval situácii žien patriacich k znevýhodneným skupinám, ako napríklad rómskym ženám, ženám so zdravotným postihnutím, migrantkám, lesbám či trans ženám, ako aj ženám – samoživiteľkám. Continue reading

Ženy v zajatí schopnosti reprodukcie

Pravda.sk, 3. 12. 2015

Návrhy poslancov Kuffu, Mikloška a Kvasničku opäť otvárajú tému interrupcií či asistovanej reprodukcie so snahou zakázať takýto úkon a to aj v prípade napríklad znásilnenia, pod hrozbou doživotného trestu pre všetkých zúčastnených, vrátane ženy. O tom, aké to môže mať dopady, prečo je takéto niečo nezmysel a nemá to čo robiť v demokratickej krajine, na ktorú sa Slovensko minimálne hrá na pôde medzinárodných organizácii, píše naša kolegyňa, právnička Janka Debrecéniová. Continue reading

Prečo je život pracujúcich matiek ťažký

Žena.SME.sk, 1. 12. 2015

Možnosť rodičovskej dovolenky využíva 1 % mužov a 99 % žien. „Náš štát nijako systematicky nezohľadňuje to, že ženy sa často starajú o deti samy. Jedna z mála situácií, kde je to zohľadnené, je dĺžka materskej dovolenky a súvisiace príspevky, ktoré sa vyplácajú o tri týždne dlhšie. To však nie je výrazná systémová pomoc a je to veľmi alarmujúce,“ upozorňuje Janka Debrecéniová.

Ženy na Slovensku zápasia s problémom rodovej diskriminácie v zamestnaní. Tá sa intenzívne prejavuje aj v prípade, keď žena preruší zamestnanie pre materskú či rodičovskú dovolenku. Po jej skončení je často nežiaduca v pôvodnom zamestnaní alebo má problém nájsť si novú prácu. Continue reading

Okrúhly stôl: KDE SME A KAM IDEME? Inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku

ODZ, 26. 11. 2015

26. novembra 2015 sme v Malom kongresovom centre Veda – SAV v Bratislave zorganizovali diskusiu na tému Inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku: Kde sme a kam ideme? Zúčastnilo sa jej 27 ľudí z rôznych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv. V takejto zostave sa pri diskusnom okrúhlom stole stretli po prvýkrát. Na podujatí sa zúčastnili verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marián Mesároš, riaditeľka Centra právnej pomoci Nataša Nikitinová a viacero členiek a členov ich tímov. Diskusia prebiehala aj s prihliadnutím na proces prípravy a schválenia Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Continue reading

Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku

ODZ, 23. 11. 2015

Pre vzdelávateľky a vzdelávateľov sme pripravili podujatie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku. Podujatie sa konalo 23. novembra 2015 na Rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s podporou rektorátu i organizačnou pomocou Zuzany Bariakovej z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Zúčastnilo sa ho 17 osôb z dvoch fakúlt Univerzity Mateja Bela – pedagogickej a filozofickej a tri pracovníčky z Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici. Continue reading

POZÝVAME NA DISKUSIU: Kde sme a kam ideme? Inštitúcie na ochranu ľudských práv na Slovensku

ODZ, 19. 11. 2015

Pozývame na diskusiu pri okrúhlom stole INŠTITÚCIE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV NA SLOVENSKU: Kde sme a kam ideme? Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra 2015 od 9.00 do 15.00 hod. v Malom kongresovom centre Veda – SAV v Bratislave. Chceme tým nadviazať a pokračovať vo veľmi potrebnej diskusii na túto tému. Podujatie sme pripravili s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Continue reading