head5.png

Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci

V období od januára do decembra 2013 realizujeme projekt Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojho dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu. Projektom sa snažíme prispieť k eliminácii bariér pre tvorbu verejných politík v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a k lepšej implementácii požiadaviek v tejto oblasti.

Štát (aj všetky jeho orgány a inštitúcie v najširšom slova zmysle, napr. ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, orgány miestnej samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, verejné inštitúcie a pod.) má nielen povinnosť nezasahovať do jednotlivých práv, ale aj povinnosť jednotlivé práva aktívne chrániť a presadzovať. Má zabezpečiť, aby nebola žiadna diskriminácia. Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) na svojom zasadnutí v roku 2008 vo svojich záverečných zisteniach znovu potvrdil, že „vláda má primárnu zodpovednosť a je zvlášť zodpovedná za úplnú implementáciu záväzkov zmluvného štátu, ktoré mu vyplývajú z Dohovoru“ o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a zároveň zdôraznil, že „Dohovor je záväzný pre všetky zložky vládnej moci“. Zároveň vyzval vládu na „šírenie týchto záverečných zistení na Slovensku“.

Dosiahnuť, aby nebola žiadna diskriminácia na základe pohlavia a rodu, žiadne porušovanie ľudských práv žien a aby rodová rovnosť nebola iba na papieri, sa dá len prijímaním a implementovaním kvalitných verejných politík. Tie musia koncepčne a systémovo, za účasti všetkých relevantných orgánov verejnej moci, verejných inštitúcií aj občianskej verejnosti, uchopiť problematiku rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Ľudia vo verejnej správe musia integrovať túto problematiku do svojho každodenného rozhodovania ako faktor, na ktorý sa automaticky prihliada vo všetkom, čo jednotlivé orgány verejnej moci a celkovo verejné inštitúcie robia.

Hoci sa v tejto sfére urobili niektoré čiastkové kroky, na Slovensku stále neprichádza k uplatňovaniu rodového hľadiska a napĺňaniu požiadaviek ľudských práv žien v každodennom rozhodovaní a praxi orgánov verejnej moci v pravom slova zmysle. Medzi dôvody patria nedostatočné odborné a ľudské kapacity pre oblasť rodovej rovnosti a ľudských práv žien v jednotlivých rezortoch a celkovo orgánoch verejnej moci, nedostatočný priestor pre prepojenia a sieťovanie medzi týmito orgánmi navzájom aj medzi nimi a odbornou a občianskou verejnosťou (vrátane mimovládnych organizácií) a zároveň nedostatok podpory a zdrojov pre relevantných aktérov pôsobiacich v rámci orgánov verejnej moci v oblasti informovanosti a vzdelávania. Problémom je tiež nedostatočná informovanosť verejnosti o otázkach rodovej rovnosti a ľudských práv žien a o potrebe systémových a komplexných prístupov pri ich presadzovaní v podobe preventívnych verejných politík. Neexistuje ani adekvátna verejná diskusia o tomto probléme – či už všeobecná alebo odborná.

Hlavný cieľ projektu:

Presadzovať preventívne opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci. Tieto opatrenia smerujú k účinnej ochrane žien pred diskrimináciou, najmä však k jej predchádzaniu. Prispievajú tak k implementácii viacerých záverečných zistení Výboru CEDAW z roku 2008 týkajúcich sa záväzkov SR v oblasti v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Slovensku tieto záväzky vyplývajú aj z ďalších medzinárodných dohovorov, práva EÚ, ústavy a zákonov SR.

Čiastkové ciele:

 • vytvoriť priestor na špecializované vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a v oblasti tvorby verejných politík, so zámerom odbornej diskusie a spolupráce osôb a inštitúcií z verejného sektora
 • identifikovať problémy a bariéry súvisiace s požiadavkami rodovej rovnosti a ľudských práv žien a ich dopady na rodovú rovnosť, situáciu žien aj na jednotlivé oblasti života spoločnosti
 • prediskutovať návrhy možných postupov pri tvorbe a realizácii verejných politík v oblasti rodovej rovnosti a predchádzania diskriminácie žien
 • spracovať informačné a vzdelávacie materiály k požiadavkám rodovej rovnosti a ľudských práv žien a sprostredkovať ich odbornej verejnosti, tvorcom a tvorkyniam verejných politík aj širšej občianskej verejnosti
 • iniciovať všeobecný verejný aj odborný diskurz o tvorbe a realizácii verejných politík presadzovania rodovej rovnosti a preventívnych opatrení pri predchádzaní diskriminácie žien
 • zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti a vybraných profesijných skupín o možnostiach aktívneho zavádzania zásady rovného zaobchádzania do praxe orgánov verejnej moci
 • prispieť k efektívnejšej tvorbe a realizácii verejných politík presadzovania rodovej rovnosti a preventívnych opatrení pri predchádzaní diskriminácii žien spracovaním príkladov dobrej praxe
 • posilniť relevantné osoby a inštitúcie pre ich ďalšie pôsobenie v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a v tvorbe politík vrátane prevencie diskriminácie žien
 • prispieť k zvýšeniu informovanosti a systematizácii poznatkov o prevencii diskriminácie a porušovaní ľudských práv žien a o požiadavkách na implementáciu princípov rodovej rovnosti a tvorbu verejných politík v tejto oblasti
 • prispieť k intenzívnejšej spolupráci verejnej správy s občianskou spoločnosťou v oblasti presadzovania princípu rovnosti a nediskriminácie, osobitne vo vzťahu k pohlaviu a rodu

Tieto ciele sme realizovali prostredníctvom podujatí projektu v rámci špecializovaného vzdelávacieho formátu ODZ ACADEMIA AEQUALITAS, ďalších aktivít projektu a informačných a vzdelávacích materiálov.

Cieľové skupiny:

 • odborníčky a odborníci z verejných inštitúcií a z verejnej správy (najmä z poradných orgánov vlády SR a ministerstiev)
 • tvorcovia a tvorkyne legislatívy a verejných politík
 • študenti a študentky vysokých škôl (najmä so zameraním na sociálne vedy)
 • žurnalistická obec
 • široká a odborná verejnosť
 • ženy, ktorým reálne alebo potenciálne hrozí diskriminácia, resp. celkovo porušovanie ich práv

Aktivity:

 

Pozrite viac: