head5.png

Odborné posilnenie právnických profesií zamerané na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona pri poradenstve diskriminovaným osobám, zastupovaní pred súdmi a príprave súdnych rozhodnutí

Od januára do decembra 2019 realizujeme projekt Odborné posilnenie právnických profesií zamerané na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona pri poradenstve diskriminovaným osobám, zastupovaní pred súdmi a príprave súdnych rozhodnutí. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity napĺňajú priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR.

Efektívna aplikácia legislatívy v prípadoch diskriminácie a porušovania ľudských práv musí do veľkej miery vychádzať z interdisciplinárnych poznatkov. Príprava ľudí z právnických profesií je preto kvalitnejšia vtedy, ak popri tradičných prvkoch právnického vzdelávania obsahuje prvky sociálno-psychologického výcviku (napr. participatívne a interaktívne metódy blízke situáciám, ktoré zažívajú diskriminované osoby) a zameriava sa na riešenie modelových prípadov diskriminácie a jej prevencie. Takto získané špecializované poznatky a zručnosti sú pre profesijnú výbavu nielen výhodou, ale aj nevyhnutnosťou.

Realizáciou vzdelávacích aktivít zameraných na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona pre ľudí z prostredia súdov projekt prispieva k zlepšeniu ich praktickej odbornej prípravy. Posilňuje tým vymáhateľnosť ľudských práv a slobôd (v oblasti uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania) a podporuje spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami činnými v oblasti ľudských práv. Zároveň komunikáciou cez médiá zvyšuje informovanosť verejnosti.

Hlavný cieľ projektu:

Odborne posilniť právnické profesie vzdelávacími aktivitami pre ľudí z prostredia súdov, so zameraním na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona.

Čiastkové ciele:

 • posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd
 • podpora uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania
 • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín
 • podpora spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií činných v oblasti ľudských práv a slobôd

Cieľové skupiny:

 • právnické profesie
 • štátne a verejné inštitúcie
 • verejnosť

Aktivity:

 • vzdelávacie podujatia pre sudcov a sudkyne a vyšších súdnych úradníkov a úradníčky, najmä z okresných a krajských súdov
 • práca interdisciplinárneho expertného tímu na koncepčnej príprave aktivít projektu, ich koordinácii, organizácii a realizácii
 • príprava materiálov pre aktivity projektu
 • komunikácia s médiami a verejnosťou

 

MS_logo