head4.png

Prezentácia s diskusiou: Hĺbkový výskum o právach rodiacich žien v pôrodniciach

ODZ, 8. 2. 2018

Na spoločnom podujatí so združením Ženské kruhy sme odbornej verejnosti aj médiám prezentovali hlavné zistenia hĺbkového výskumu k stále aktuálnej téme porušovania ľudských práv žien v pôrodniciach na Slovensku. Najdôležitejšie informácie o výskume a jeho závery sme sprístupnili širokej verejnosti v práve vydanej publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Tá priamo nadväzuje na výskumné zistenia publikované v predchádzajúcej odbornej publikácii o (ne)dodržiavaní ľudských práv žien pri pôrodoch Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Naším cieľom je prispieť k systémovým zmenám a výraznému skvalitneniu pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Prezentácia spojená s diskusiou sa uskutočnila 8. 2. 2018 v Bratislave. Zúčastnili sa na nej viacerí kompetentní z oblasti zdravotníctva vrátane riaditeľa sekcie zdravia ministerstva zdravotníctva dr. Štefana Laššána, vedúcej odboru zdravotnej starostlivosti dr. Kvetoslavy Bernátovej, hlavného odborníka MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. Miroslava Borovského a ďalších osôb z oblasti pôrodníctva, kancelárie verejnej ochrankyne práv, akademickej sféry, poslankyne NR SR Simony Petrík a i.

Diskusia bola veľmi otvorená, kritická, ale konštruktívna. Ocenili ju všetci prítomní. Sekčný riaditeľ dr. Laššán sa vyjadril, že rozumie nutnosti systémovo “od základu” reformovať pôrodníctvo na Slovensku a má snahu spolupracovať so všetkými zainteresovanými vrátane mimovládnych organizácií a celkovo verejnosti. Zdôraznil však určité časové a kapacitné limity ministerstva.

V úvode podujatia autorky publikácie prezentovali zistenia z kvalitatívneho výskumu realizovaného v r. 2015 – 2016, tentokrát zameraného na zdravotnícky personál v pôrodniciach (pôrodníkov, pôrodníčky a pôrodné asistentky). Editorka publikácie a súčasne jedna z autoriek, naša právnička Janka Debrecéniová, poskytla komplexné ľudskoprávne zarámcovanie problematiky v kontexte reprodukčných práv, s dôrazom na koncept informovaného súhlasu a násilie ako neakceptovateľnú súčasť poskytovania pôrodnej starostlivosti.

Antropologička Martina Sekulová sa zamerala na vybrané zistenia z analýzy hĺbkovych rozhovorov s lekármi, lekárkami a pôrodnými asistentkami – napríklad na otázky komunikácie a spolupráce personálu s rodiacimi ženami, mocenských aspektov poskytovania pôrodnej starotlivosti, ale aj postavenia pôrodných asistentiek či hierarchie na pôrodníckych pracoviskách.

Predsedníčka OZ Ženské kruhy Zuzana Krišková upriamila pozornosť na (ne)súlad praktík používaných v slovenských pôrodniciach s medzinárodne uznávanymi zdravotníckymi štandardmi a na dobrú prax v iných krajinách. Napokon sme dali priestor spoločnej diskusii, ktorú facilitovala naša výkonná riaditeľka Šarlota Pufflerová.
 

 

Ide o systémový problém, a tak si jeho riešenie vyžiada dlhý čas a prizvanie všetkých zúčastnených – v prvom rade žien (ktorých sa aj najviac týka). Bude potrebné neustále pokračovať v systematickom tlaku na kompetentných a priebežnom informovaní verejnosti.

Umožnite nám aj naďalej presadzovať práva žien pri pôrodoch, prosím.

Darujte nám 2 %! Ďakujeme.