head3.png

Publikácie

Monitoring prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Autorka, autor: Kristína Babiaková, Peter Wilfling

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, január 2010
 
Publikácia je správou z projektovej aktivity Monitoring a analýza prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam. V rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti  ju vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.

Správa podrobne približuje monitoring všetkých okresných a krajských súdov v SR, ktorý vykonalo združenie ODZ v roku 2009. Continue reading

Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie

Autorky: Katarína Iľanovská, Iris Kopcsayová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2009

CD pod názvom Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie je správou z projektovej aktivity, ktorú v roku 2009 realizovalo združenieObčan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu Posilňovanie kapacít v antidiskriminácii. Identifikuje kvalitu informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie a ich odovzdávania, vrátane predsudkov a stereotypov, ako aj dopadov týchto informácií na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

Continue reading

Na ceste k rovnosti

Publikácia Na ceste k rovnosti opisuje aktivity a výstupy rovnomenného projektu. Obsahuje kľúčové zistenia výskumov realizovaných v rámci projektu, prípadové štúdie, závery verejných diskusií, odporúčania i stručný popis jednotlivých aktivít realizovaných v úzkej partnerskej spolupráci štyroch mimovládnych organizácií – Občan a demokracia, Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava98. Continue reading

Komentár k antidiskriminačnému zákonu – 1. vydanie

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2008

Odborná publikácia vydaná združením Občan a demokracia zahŕňa detailné komentáre k ustanoveniam slovenského antidiskriminačného zákona a súvisiacej antidiskriminačnej legislatívy (pracovnoprávne vzťahy, prístup k tovarom a službám, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a pod.).

Continue reading

Čo (ne)vieme o diskriminácii

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2008

Druhé aktualizované vydanie brožúry združenia Občan a demokracia ponúka základný prehľad o témach týkajúcich sa rovnosti a diskriminácie. Je určená širokej verejnosti a ľudom, ktorí sú alebo by mohli byť znevýhodňovaní.

Continue reading

Právo na prácu

(metodická príručka)

Autorky: Daniela Lamačková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Continue reading

Rodová rovnosť

(metodická príručka)

Autorky: Jana Cviková, Janka Debrecéniová, Ľubica Kobová

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Continue reading

Zhromaždenia

Autorky a autor: Kristína Babiaková, Zuzana Dlugošová, Peter Wilfling

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

Združenie Občan a demokracia vydalo v roku 2006 brožúrku Zhromaždenia, ktorá ponúka komplexný návod na to, ako zhromaždenie usporiadať a zároveň úspešne uskutočniť.

Continue reading

Právo na informácie

Autor a autorka: Peter Wilfling, Kristína Babiaková

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

Publikácia Právo na informácie obsahuje výklad zákona o slobodnom prístupe k informáciám a riešenie problémov a situácií, ktoré vznikajú pri jeho praktickom používaní.

Continue reading

Čo (ne)vieme o diskriminácii

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

CD je vydané ako doplnkový metodický materiál k publikácii Čo (ne)vieme o diskriminácii.

Continue reading