head4.png

Komentár k antidiskriminačnému zákonu – 1. vydanie

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2008

Odborná publikácia vydaná združením Občan a demokracia zahŕňa detailné komentáre k ustanoveniam slovenského antidiskriminačného zákona a súvisiacej antidiskriminačnej legislatívy (pracovnoprávne vzťahy, prístup k tovarom a službám, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a pod.).

Obsahuje výklad vnútroštátnych zákonných ustanovení v európskom kontexte, najmä s ohľadom na Zmluvu o Európskom spoločenstve a antidiskriminačné smernice a na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. V publikácii je obsiahnutá aj existujúca judikatúra slovenských a českých súdov týkajúca sa zákazu diskriminácie. Časť publikácie je zameraná na povinnosť presadzovať rovnosť rovnako ako preventívne opatrenia a verejné politiky v oblasti antidiskriminácie.