head5.png

Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie

Autorky: Katarína Iľanovská, Iris Kopcsayová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2009

CD pod názvom Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie je správou z projektovej aktivity, ktorú v roku 2009 realizovalo združenieObčan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu Posilňovanie kapacít v antidiskriminácii. Identifikuje kvalitu informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie a ich odovzdávania, vrátane predsudkov a stereotypov, ako aj dopadov týchto informácií na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

Publikácia obsahuje výstupy projektovej aktivity – analytickú štúdiu súčasného mediálneho prostredia v oblasti diskriminácie, publicistickú esej o tvorbe a fungovaní médií z hľadiska (anti)diskriminácie a ľudských práv a mediálne štandardy korektného informovania o diskriminácii vo forme desatora základných odporúčaní.

CD je určené širokej i odbornej verejnosti, osobitne žurnalistom, žurnalistkám a ďalším osobám pôsobiacim v médiách. Vyšlo v slovenskom jazyku.