head6.png

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí – Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.
 
Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.
 
Vzdelávací tréning pripravuje a realizuje multidisciplinárny tím odborníkov a odborníčok so skúsenosťami v oblasti (anti)diskriminácie a ochrany ľudských práv i monitoringu verejných politík v tejto oblasti. Použité metodiky vychádzajú z princípu interaktívnej spolupráce školiteľov a školiteliek s účastníkmi a účastníčkami školenia, s využitím práce v skupinách, riešenia modelových situácií, hrania rolí, interaktívnych cvičení, spätnej väzby a riešenia konkrétnych príkladov z praxe.

Jesenná škola sa uskutoční od 21. do 25. novembra 2012 v Hoteli pod Lipou, v Modre-Harmónia pri Bratislave.
 
V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu sekretariat@oad.sk najlepšie do 31. októbra 2012.

Záujemcovia a záujemkyne, ktorí potvrdia svoju účasť, dostanú podrobnejšie informácie o programe v novembri.

 

Kontakt:

Lenka Molčanová
Občan, demokracia a zodpovednosť
ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava

tel.: 02-5292 0426
sekretariat@odz.sk
www.odz.sk

 
Tréning sa realizuje s podporou Úradu vlády SR a Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

 

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress