head4.png

Web stránky

Odporúčané slovenské a zahraničné webové linky zoradené podľa kategórií

1. Zdravotné postihnutie

www.aozpo.sk
Portál Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, ktorá združuje viaceré mimovládne občianske združenia a zväzy. Jej cieľom je predovšetkým presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Stránka sprístupňuje napríklad informácie o aktuálnom právnom stave v tejto oblasti v SR.

www.chodim-jinak.cz alebo www.chodim-inak.sk
Obe stránky vznikli za účelom šírenia povedomia o osobnej asistencii a samozrejmosti plnohodnotného života s telesným znevýhodnením.

www.nrzp.cz
Národná rada osôb so zdravotným postihnutím ČR je občianskym združením s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré zastupuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím pri rokovaniach so štátnymi a verejnými inštitúciami v ČR.

www.nrozp.sk
Stránka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím.

www.dohovor.sk
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia. Členstvo organizácií v NROZP v SR je založené na vzájomnej spolupráci pri presadzovaní lepších životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Projekt má názov Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľ tohto projektu je bojovať proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím.

www.omdvsr.sk
Združenie detí, dospelých a ich rodín so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. Poskytuje odbornú pomoc, ľudské zázemie, adresnú a komplexnú podporu, ktorá reaguje na ich neustále sa meniace potreby v súvislosti s postupným a nezastaviteľným zhoršovaním ochorenia a zdravotného stavu dystrofika. Presadzujú práva a potreby osôb s nervovosvalovými ochoreniami v spoločnosti najmä v oblasti vzdelávania a zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti a pomôcok, bývania a dopravy.

www.unss.sk
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Jedným z poslaní je obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

www.sztp.sk
Slovenský zväz telesne postihnutých združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. Jedným z cieľov organizácie je pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.

www.disabled-world.com
Primárne zameranie organizácie Disabled World je poskytovanie informácií, noviniek, poznatkov o právach postihnutých aktivistov verejnosti, zdravotne  postihnutým a organizáciám.

www.mind.org.uk
Organizácia Mind poskytuje informácie širokej verejnosti a bojuje za práva ľudí s mentálnym ochorením.

www.discrimination-disability.co.uk
Web informuje o zákonoch a právach postihnutých ľudí, ktoré bránia diskriminácii alebo zamedzovaniu v prístupe k zdravotným službám a sociálnych služieb.

www.szzp.sk
Slovenský zväz zdravotne postihnutých je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. Mimo iné vykonáva sociálnu prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby.

www.zpmpvsr.sk
Hlavným zameraním združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže  a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín.  Dôležitým poslaním je obhajovanie práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím.

www.spv.sk
Slovenský paralympijský výbor združuje zdravotne postihnutých športovcov na Slovensku, pričom jeho cieľom je vytvoriť spoločnú športovú organizáciu, ktorá zastupuje zdravotne postihnutých športovcov na domácom i medzinárodnom športovom poli a v športovej diplomacii.

2. Sexuálna orientácia

www.diskriminacia.altera.sk
Portál venovaný otázkam diskriminácie, spoločenského postavenia a občianskych práv príslušníkov a príslušníčok sexuálnych menšín na Slovensku.

www.inakost.sk
Stránka občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, ktorého hlavným poslaním je ochrana ľudských práv a základných slobôd ľudí s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien na Slovensku.

www.lesba.sk
Internetový portál lesbických žien na Slovensku, ktorý administruje Prvé lesbické združenie MUSEION. Medzi profilové aktivity združenia patrí poskytovanie pravdivých informácií verejnosti o spôsobe života lesieb, gejov a iných ľudí patriacich k sexuálnym menšinám, snaha o zrovnoprávnenie neheterosexuálnej orientácie vo všetkých oblastiach politického, spoločenského a rodinného života a zasadzovanie sa za právne riešenie spolunažívania neheterosexuálnych párov na báze inštitucionalizovaného partnerstva.

www.ganymed.webnode.sk
Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky je najstarším občianskym združením reprezentujúcim sexuálne menšiny na Slovensku. Jeho poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov, s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti.

www.nelfa.org
Stránka sa zaoberá právami  LGBT rodín a detí v Európe.

www.altera.sk
Webová stránka Občianskeho združenia lesbických a bisexuálnych žien Altera.

www.gaychristians.sk
Webová stránka kresťansky a zároveň moderne zmýšľajúcich lesieb a gejov. Cieľom je byť otvoreným, pokiaľ možno nielen internetovým spoločenstvom a “priestorom”, kde by sa mohli stretávať a komunikovať rôzni ľudia, ktorých spája ako prežívanie neheterosexuálnej orientácie, tak aj túžba rozvíjať vieru v Boha.

www.stud.cz
Stud je združenie gayov, lesbičiek a priateľov, ktoré pôsobí v prospech gayov a lesbických žien, rozvíja a kultivuje komunitný život, usiluje o plné právne i faktické zrovnoprávnenie a o prekonanie predsudkov v spoločnosti.

www.lesba.cz
Portál do sveta českých lesieb.

www.ilga.org
Webová stránka Medzinárodnej asociácie gejov a lesieb (s celosvetovou pôsobnosťou).

www.iglhrc.org
Medzinárodná komiesia pre ľudské práva gejov a lesbičiek sa zaoberá oblasťou ľudských práv gejov a lesbičiek, pričom ich práva obhajuje v prípade diskriminácie, ak sú na základe ich skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácie poškodení.

www.translide.cz
Občianske združenie Trans Lide je združenie pre všetkých transexuálov, ich rodiny, priateľov, partnerov a odborníkov so záujmom o túto problematiku.  Hlavným cieľom združenia je podpora členov vo všetkých etapách života, boj proti diskriminácii transgenderov na pracovisku i v bežnom živote ako aj verejná osveta.

3. Pohlavie, rod

www.aspekt.sk
Stránka záujmového združenia žien Aspekt, ktoré realizuje množstvo feministických vzdelávacích a publikačných aktivít. Na stránke sa nachádza napríklad databáza ženských MVO, stručný prehľad aktuálnych správ, ponuka kníh a časopisov, prehľad pripravovaných podujatí, on-line katalóg knižnice Aspektu či glosár dôležitých rodových pojmov.

www.esfem.sk
Stránka nezávislej feministickej organizácie Esfem, ktorá sa venuje problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.

www.eurongos.org
Stránka nadnárodnej organizácie „EuroNGOs“ (Európske MVO pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, populáciu a rozvoj – The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development), ktorá sa zameriava na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia. Dlhodobým cieľom tejto organizácie je aplikovanie záverov z Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji v Káhire do národných programov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v nízkopríjmových krajinách.

www.gender.sk
Stránka Poradenského centra rodovej rovnosti zameraná na poskytovanie informácií o problematike rodovej rovnosti, reprodukčného zdravia a reprodukčných práv na Slovensku.

www.discrimination-sex.co.uk
Web informuje o zákonoch a právach ľudí, ktorí sú diskriminovaní na základe pohlavia.

www.genderstudies.cz
Gender Studies, o.p.s. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá slúži ako informačné, konzultačné a vzdelávacie centrum v otázkach vzťahov mužov a žien a ich postavenia v spoločnosti. Prostredníctvom špecifických projektov GS aktívne ovplyvňuje zmeny týkajúce sa rovnosti príležitostí v rôznych oblastiach, ako sú napríklad inštitucionálne mechanizmy, trh práce, politická participácia žien, informačné technológie a pod GS tiež prevádzkuje knižnicu obsahujúce množstvo publikácií a materiálov k feminizmu, gender studies, právam žien a mužov atď.

www.esfem.sk
Nezávislá feministická organizácia sa primárne venuje problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.

www.feminismus.cz
Web o ženách, mužoch, feminizme a gender štúdiách.

www.feminist.com
Web ponúka ľuďom na celom svete prístup k informáciám o ľudských právach, problémoch žien a boji proti násiliu.

www.zabanaprameni.cz
Žaba na prameni sa profesionálne zaoberá vzdelávaním a výchovou smerujúcim k aktívnemu občianstvu, k spoločnosti bez predsudkov, k vyrovnávaniu šancí žien a mužov, k celoživotnému vzdelávaniu.

www.rodicovstvo.wordpress.com
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo iniciuje a podporuje vytvorenie vzdelávacieho systému pripravujúceho najširšie vrstvy obyvateľstva s dôrazom na mládež na zodpovedné a plánované rodičovstvo, etiku vzťahov medzi mužom a ženou a kultivovaný sexuálny život. Jednou z aktivít spoločnosti je snaha podporovať právo slobodnej voľby mužov a žien rozhodovať o svojom reprodukčnom zdraví, sexuálnom živote a potomstve na základe dostatočného množstva objektívnych informácií.

www.czlobby.cz
Česká ženská lobby je sieť organizácií, ktorá obhajuje práva žien v Českej republike.

www.svaz-muzu.cz
Hlavné témy českého zväzu mužov sú rovné príležitosti, úloha muža v dnešnej spoločnosti, gender budgeting a mainstreaming, domáce násilie, rodina, rodinné právo, otcovská otázka, odstraňovanie foriem diskriminácie podľa pohlavia a iné.

www.web.ilom.cz
LOM je nezisková organizácia pre mužov, ktorá ich mimo iného informuje o tom ako sa aktívne starať o svoje zdravie, osobný rast, ako sa starať o svoje deti, vzťahy a rodinu, ako zapojiť mužský element do školstva a ako prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti.

www.k213.cz
Webová stránka je zameraná proti diskriminácii otcov v súdnych procesoch prideľovania starostlivosti o dieťa.

www.unieotcu.cz
Stránka je zameraná na pomoc otcom, ktorým justícia upiera možnosť podieľať sa na výchove detí.

www.rodice.wz.cz
Aliancia pre deti a rodičov si kladie za cieľ zrovnoprávnenie prístupu oboch rodičov k výchove svojich detí nielen v bežnom živote, ale hlavne počas rozvodu a po rozvode rodičov (vzhľadom na súčasný stav v justícii, kedy sa dieťa prideľuje počas rozvodu prevažne matkám).

www.store.feminist.org
Organizácia, ktorá sa venuje rovnosti žien, reprodukčnému zdraviu a prevencii násilia. Vo všetkých oblastiach využíva výskum a opatrenia na posilnenie postavenia žien ekonomicky, sociálne a politicky.

www.fhs.cuni.cz/gender
Katedra rodových štúdií na Karlovej Univerzite FHS UK poskytuje možnosť systematického, akademického štúdia teoretických a metodologických nástrojov pre skúmanie rodových otázok v historickej perspektíve a s ohľadom na kultúrne a etnické aspekty danej problematiky.

www.gender.fss.muni.cz
Katedra rodových štúdií na Masarykovej Univerzite FSS MU poskytuje možnosť systematického, akademického štúdia teoretických a metodologických nástrojov pre skúmanie rodových otázok v historickej perspektíve a s ohľadom na kultúrne a etnické aspekty danej problematiky.

www.genderonline.cz
Sociologický časopis, ktorý sa zaoberá gender problematikou.

www.globalfundforwomen.org
Organizácia bráni ľudské práva žien v piatich svetových regiónoch: subsaharská Afrika, Stredný východ a severná Afrika, Európa a Spoločenstvo nezávislých štátov Ázie, Oceánie a Ameriky.

www.hardhattedwomen.org
Cieľom organizácie je pomôcť ženám uplatniť sa v obchodných a technických odboroch.

www.lolapress.org
Lolapress je medzinárodný feministický časopis, ktorý sa zaoberá životom žien, regionálnymi, politickými, kultúrnymi skúsenosťami žien. Cieľom je šíriť a podporovať medzinárodné debaty o tejto problematike.

www.gendernora.cz
Genderové informačné centrum, ktoré sa orientuje na  tvorbu projektov a šírenie informácií o gender problematike aj mimo akademickej obce.

www.routa.webgarden.cz
Cieľom združenia je podpora rodín s deťmi. Činnosť Rodinného centra ROUTA sa stále viac zameriava na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života a presadzovanie princípu rovnosti príležitostí žien a mužov do praxe.

www.tatojaknato.cz
Web projektu Táto, ako na to? je určený predovšetkým mužom, ktorí berú vážne svoje rodičovstvo. Ponúkajú informácie a tipy na tému aktívneho otcovstva. Projekt zviditeľňuje hodnotu otcovstva a zároveň  sa usiluje o elimináciu diskriminácie žien na trhu práce.

www.ochoczenu.cz
Web je zameraný proti diskriminácii žien na pracovisku.

www.padesatprocent.cz
Fórum 50% sa svojimi aktivitami usiluje o vytvorenie spoločnosti s vyrovnaným zastúpením mužov a žien v politike a verejnom živote.

www.profem.cz
PROFEM o.p.s sa venuje  poskytovaniu poradenských služieb a konzultácií ženským projektom a organizáciám. V oblasti ženských ľudských práv a násilia na ženách sa venuje politickému lobingu, vydávaniu publikácií a bezplatnému právnemu poradenstvu obetiam domáceho násilia.

www.rovnesance.cz
Portál vznikol ako súčasť projektu “Modelový program podpory zosúladenia pracovného a rodinného života – kraj Vysočina”. S príchodom nových projektov došlo aj k rozšíreniu portálu o ďalšie aktivity spojené s činnosťou Slovenského zväzu žien, ktoré tieto aktivity ako garant zabezpečuje.

www.zenyaveda.cz
Národného kontaktné centrum  – ženy a veda (NKC-ZV) Ústavu sociológie v ČR sa zaoberá rodovou problematikou a otázkami spojenými s rovnakými príležitosťami v oblasti vedy a výskumu.

www.guttmacher.org
Stránka Guttmacherovho inštitútu (Guttmacher Institute) zameraného na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia v USA a po celom svete pomocou vzájomne prepojených programov v oblasti spoločenskovedného výskumu, analýzy politík a vzdelávania verejnosti. Programy inštitútu sú naformátované tak, aby generovali nové myšlienky, podporovali osvietenú verejnú diskusiu, propagovali rozvoj dobrých programov a politík a hlavne prispievali k informovanému rozhodovaniu sa jednotlivcov a jednotlivkýň. Počas svojej viac ako 40-ročnej existencie inštitút vypracoval širokú škálu informačných zdrojov o témach týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia – mnohé možno nájsť práve na jeho stránke.

www.materskecentra.sk
Portál poskytujúci komplexné informácie o živote matiek, detí a rodín v materských centrách na Slovensku aj vo svete.

www.moznostvolby.sk
Stránka občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv – najmä ľudských práv žien a detí, za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a za presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.

www.reprorights.org
Informačný portál zaoberajúci sa právom na reprodukciu, podľa ktorého je základom ľudskej dôstojnosti presadzovanie reprodukčnej slobody ako súčasti základných ľudských práv.

www.nadoraz.nomantinels.sk
Projekt zameraný na podporu rodovej rovnosti (workshopy, rôzne divadelné inscenácie).

4. Vek

www.age-platform.org
Informačný portál Európskej platformy starších ľudí (European Older People´s Platform) organizácie, ktorej cieľom je obhajovať a podporovať záujmy starších ľudí žijúcich v krajinách EÚ a pozdvihovať povedomie o problematike, ktorá sa ich týka. Organizácia sa zaviazala bojovať proti všetkým formám diskriminácie súvisiacej s vekom a monitorovať vplyv aktivít EÚ na túto oblasť.

www.ageismus.cz
Stránka slúži ako informačný zdroj pre všetkých záujemcov a záujemkyne o problematiku diskriminácie súvisiacej s vekom. Sprístupňuje napríklad poznatky z oblasti legislatívy a výskumov uskutočnených v Českej republike i vo svete.

www.canadianelderlaw.ca
Informačný portál venovaný sociálnym a právnym záležitostiam, ktoré sa týkajú seniorov a senioriek v Kanade.

www.er2012.gov.sk
Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.  Stránka sa venuje problematike aktívneho starnutia, ktoré musí byť podporované pracovnými príležitosťami, prípadne možnosťou dobrovoľníckej práce, aby sa predchádzalo diskriminujúcemu správaniu.

www.agediscriminationlawyers.com
Web, ktorý poskytuje informácie o vekovej diskriminácii ako aj priestor pre konzultáciu s právnikom v tejto oblasti.

www.age-platform.eu
Platforma AGE Európa je európska sieť približne 165 organizácií pre ľudí vo veku 50 +.
Jej práca sa zameriava na otázky zamestnanosti starších pracovníkov a aktívneho starnutia, sociálnej ochrany, dôchodkovej reformy, sociálneho začlenenia, zdravia a boja proti diskriminácii. Cieľom jej práce je vyjadriť a presadzovať záujmy 150 miliónov obyvateľov vo veku 50 rokov a viac v Európskej únii a zvýšenie povedomia o otázkach, ktoré sa ich týkajú najviac.

www.forumseniorov.sk
Stránka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, zameraného na pomoc starším ľuďom v Slovenskej republike. Vo svojich aktivitách sa prioritne zameriava na ochranu práv a presadzovanie záujmov starších ľudí, ako aj na pomoc pri uspokojovaní ich potrieb a integráciu do verejného života.

www.inia.org.mt
Stránka Medzinárodného inštitútu pre starnutie (International Institute on Ageing), ktorý vznikol v roku 1988 na Malte ako autonómny orgán pri OSN. Inštitút poskytuje množstvo vzdelávacích aktivít pre tvorcov a tvorkyne politík, programových manažérov a manažérky, pedagógov a pedagogičky a pre iných odborníkov a odborníčky, ktorí a ktoré pracujú v oblasti boja proti diskriminácii osôb vo vyššom veku. Taktiež realizuje výskumnú a poradenskú činnosť.

www.agediscrimination.info
Webová stránka je zdrojom štatistík a informácií pre zamestnávateľov, zamestnancov, výskumných pracovníkov, študentov, novinárov a ďalších záujemcov v otázkach vekovej diskriminácie vo Veľkej Británii, rovnako ako na medzinárodnej úrovni, vrátane USA, Kanady, Indie a ďalších krajín.

5. Rasa, etnická príslušnosť

www.clovekvtisni.cz
Slovenská pobočka českej humanitárnej a rozvojovej organizácie Člověk v tísni (založená v r. 2004). Vo svojej činnosti kombinuje úroveň priamych služieb a pomoci so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky. Jej hlavným cieľom je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prostredníctvom spektra programov, zameraných najmä na podporu vzdelávania, bývania, zamestnanosti, participácie či budovania komunitných centier. Pôsobí najmä v oblasti východného Slovenska, kde je najviac vylúčených lokalít – tzv. rómskych osád.

www.cvek.sk
Stránka Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré sa zameriava na výskumnú a analytickú činnosť vo sfére široko chápanej etnicity a kultúry, ako aj na publikačnú a vydavateľskú činnosť v tejto oblasti.

www.memo98.sk/obcanrom
Víziou tejto internetovej stránky združenia MEMO 98 je „sústrediť čo najviac informácií na jednom mieste o problematike rómskej menšiny na Slovensku“. Stránka prináša informácie o pôvode Rómov, o ich osudoch v prvej ČSR, štatistické údaje a databázu webových stránok o Rómoch, ako aj informácie z oblasti legislatívy, školstva a činnosti vlády SR v tejto oblasti.

www.mecem.sk
Rómska tlačová agentúra poskytuje široké spektrum informácií týkajúcich sa predovšetkým rómskej etnicity.

www.rnl.sk
Rómsky nový list – nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku.

www.gipsytv.eu
Gipsy Television je unikátna rómska internetová televízia ktorej cieľom je podporiť rómsku národnostnú menšinu v oblasti sociálnej politiky, školstva, zdravotníctva, ľudských práv a diskriminácie.

www.mensiny.vlada.gov.sk
Stránka Sekcie ľudských práv a menšín – „odborného pracoviska Úradu vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, národnostných menšín a etnických skupín, ako aj otázkami spolupráce s mimovládnymi organizáciami“ a ktoré má zodpovednosti v oblasti tvorby a implementácie antidiskriminačnej legislatívy a politík. Na stránke sa nachádzajú napríklad informácie o slovenskej a európskej antidiskriminačnej legislatíve, informácie o menšinách, zmienky o aktivitách SR a EÚ v oblasti antidiskriminácie či odkaz na možnosť využitia on-line konzultácií organizovaných Európskou komisiou k rôznym záležitostiam týkajúcim sa Európskej únie vrátane otázok súvisiacich s rovnosťou príležitostí.

www.multikulti.sk
Stránka Nadácie Milana Šimečku, venovaná fenoménu kultúrnej rozmanitosti a spôsobom, akým ju možno vnímať, ako jej možno porozumieť a ako (s) ňou možno žiť. Poskytuje priestor na prezentovanie názorov odborníkov/odborníčok aj laikov/laičiek, kultivovane, kriticky aj humorne sa zaoberajúcich otázkami spolunažívania ľudí rôznych kultúr. Ponúka o.i. aj teoretické východiská a praktické postupy, ako možno s kultúrnou rozmanitosťou pracovať v školách i v neformálnych vzdelávacích prostrediach.

www.nadaciamilanasimecku.sk
Stránka Nadácie Milana Šimečku obsahuje informácie z oblastí programového zamerania nadácie, ktorými sú najmä obhajoba práv rómskej menšiny, osud obetí holokaustu či výchova a vzdelávanie spoločnosti v oblasti ľudských práv. V oblasti ľudskoprávnej výchovy a vzdelávania sa nadácia zameriava aj na tému interkultúrneho vzdelávania a interetnických vzťahov. Filozofiou nadácie je prispieť k budovaniu demokratickej politickej kultúry cez budovanie fungujúcej a rozvinutej občianskej spoločnosti.

www.romadocument.sk
Rómske dokumentačné a informačné centrum.

6. Ostatné

www.adcq.qld.gov.au
Stránka Antidiskriminačnej komisie Queenslandu. Hlavnou činnosťou komisie je prijímať a riešiť sťažnosti na diskrimináciu a ďalších priestupkov voči zákonu a na podporu ľudských práv v Queenslande.

www.hreoc.gov.au
Australian Human Rights Commission je organizácia zameraná na podporu a ochranu ľudských práv v Austrálii.

www.hrebenar.eu
Súkromný web Jiřího Hrebenara upozorňuje na potrebu uplatňovania ľudských práv a na nebezpečenstvo diskriminácie.

www.concourt.sk
Stránka Ústavného súdu SR. Stránka okrem iného obsahuje databázu rozhodnutí ústavného súdu.

www.curia.eu
Stránka Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Obsahuje informácie o úlohách a činnosti Súdneho dvora ES, umožňuje prístup do databázy jeho rozhodnutí, ale aj do judikatúry súdov členských štátov, ktorá sa týka práva Európskych spoločenstiev. Súčasťou stránky je aj odkaz na vnútroštátne a medzinárodné webové stránky týkajúce sa práva.

www.diskriminace.helcom.cz
Poradenské centrum určené obetiam diskriminácie.

www.diskriminacia.sk
Portál poskytujúci informácie o zásade rovnakého zaobchádzania, rovnosti, diskriminácii a jej prejavoch a príčinách, ako aj o možnostiach jej odstraňovania a aktéroch a aktérkach, ktorí/é k nemu prispievajú. Zameriava sa na právne predpisy SR a EÚ, ako aj na normy medzinárodného práva. Prináša informácie o právnych a mimoprávnych prostriedkoch ochrany, sprístupňuje adresár verejných inštitúcií a MVO angažujúcich sa v antidiskriminačnej oblasti. Prináša vysvetlenie mnohých pojmov súvisiacich s diskrimináciou, odborné texty či prehľad niektorých rozsudkov týkajúcich sa diskriminácie. Obsahuje aj aktuálne správy z uvedených oblastí. Portál administruje združenie Občan a demokracia a na jeho tvorbu prispievajú viaceré mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany ľudských práv a antidiskriminácie.

www.echr.coe.int
Stránka Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Obsahuje aj informácie o tom, ako podať sťažnosť na Európsky súd (tieto informácie možno na stránke nájsť aj v slovenčine).

www.equalrights.org
Public Interest Law Institute (PILI) a Equal Rights Trust (ERT) spojili svoje sily v boji s diskrimináciou. Výsledkom je spoločná databáza antidiskriminačnej legislatívy, zákonov a deklarácií upravujúcimi zásadu rovnakého zaobchádzania s cieľom sprístupniť informácie ľuďom z celého sveta.

www.equalrightstrust.org
Portál nezávislej medzinárodnej organizácie The Equal Rights Trust, ktorej hlavným cieľom je bojovať proti všetkým formám diskriminácie a posilňovať rovnosť ako základný princíp sociálnej spravodlivosti v spoločnosti.

www.eoc.org.hk
Organizácia je štatutárnym orgánom zodpovedným za realizáciu antidiskriminačnej obrody v Hong Kongu. Hlavným cieľom je odstránenie diskriminácie a presadzovanie rovnosti príležitostí.

www.escr-net.org
Stránka Medzinárodnej siete pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva (International Network for Economic, Social and Cultural Rights, ESCR-Net), iniciatívy spolupracujúcich skupín a jednotlivcov z celého sveta založenej na podporu ekonomickej a sociálnej rovnosti prostredníctvom ľudských práv a na rozvíjanie nástrojov ich presadzovania, ochrany a napĺňania. Obsahuje aj databázu právnych prípadov, rozhodnutí aj právnej teórie vo vzťahu k uvedeným právam.

www.europa.eu
Portál Európskej únie, ktorý obsahuje informácie o postavení, spôsobe fungovania a aktuálnych aktivitách Európskej únie, ako aj praktické informácie o živote v EÚ. Portál obsahuje adresár webových stránok všetkých európskych inštitúcií vrátane odkazov na dokumenty EÚ.

www.europa.sk
Internetový portál Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Obsahuje informácie o EÚ a jej aktivitách, umožňuje zapojiť sa do tvorby verejných politík EÚ a ovplyvňovať jej smerovanie prostredníctvom verejných konzultácií. Taktiež ponúka možnosť využitia bezplatného právneho poradenstva EUROJUS v otázkach práva EÚ v slovenskom alebo anglickom jazyku.

www.ilo.org
Portál Medzinárodnej organizácie práce. Medzi jej strategické ciele patrí podpora a realizácia štandardov a základných zásad a práv v zamestnaní, vytváranie lepších príležitostí pre ženy a mužov pri získavaní slušného zamestnania a príjmu, upevňovanie sociálneho dialógu a posilnenie tripartity.

www.interights.org
Stránka Medzinárodného centra pre právnu ochranu ľudských práv (The International Centre for the Legal Protection of Human Rights – INTERIGHTS) – organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv vrátane ochrany pred diskrimináciou v jednotlivých regiónoch. Právnikom a právničkám, sudcom a sudkyniam, obhajcom a obhajkyniam ľudských práv a iným partnerom a partnerkám poskytuje právnickú expertízu vzťahujúcu sa na medzinárodné a komparatívne právo v oblasti ľudských práv. Hlavným zameraním tejto organizácie je tzv. strategická litigácia – iniciovanie alebo podpora súdnych káuz v oblastiach, v ktorých je potenciál na posilňovanie ľudskoprávnych štandardov alebo v ktorých sú tieto štandardy ohrozené.

www.ivo.sk
Stránka Inštitútu pre verejné otázky – mimovládnej organizácie, ktorá sa snaží o presadzovanie hodnôt otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry. Participuje aj na posilňovaní občianskej spoločnosti a verejných aktérov a aktérok v oblasti antidiskriminácie na Slovensku.

www.justice.gov.sk
Stránka Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahuje informácie o službách občanom a občiankam – napríklad o tom, ako získať bezplatné právne rady, o oslobodení od poplatkov, o tom, ako podať žalobu, odvolanie atď. Tiež obsahuje informácie o Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu a o tom, ako sa na tento súd obrátiť. Nachádza sa na nej aj kontakt na Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.

www.odz.sk
Stránka združenia Občan a demokracia. Združenie realizuje vzdelávacie a publikačné aktivity v oblasti ľudských práv vrátane antidiskriminačnej oblasti. V týchto oblastiach sa zapája aj do tvorby legislatívy a verejných politík. Vo vybraných prípadoch tiež poskytuje právnu pomoc v prípadoch porušovania ľudských práv vrátane porušení zásady rovnakého zaobchádzania.

www.ohchr.org
Stránka Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Úlohou vysokej komisárky je presadzovať a chrániť práva zakotvené v Charte OSN a v medzinárodných ľudskoprávnych zmluvách.

www.ombudsman.europa.eu
Portál približujúci postavenie, úlohy a spôsob práce Európskeho ombudsmana, na ktorého sa môžu občania a občianky obracať so svojimi sťažnosťami na nesprávny úradný postup inštitúcií Európskej únie.

www.osce.org/odihr
Stránka Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre demokratické inštitúcie a ľudské práva so sídlom vo Varšave, ktorý svoju pozornosť zameriava na monitorovanie priebehu volieb, demokratického vývoja, ľudských práv, tolerancie a antidiskriminácie v 56 členských štátoch OBSE z Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky.

www.pdcs.sk
Stránka mimovládnej neziskovej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorej filozofiou je spoluvytváranie a posilňovanie demokratickej kultúry, šírenie demokratických prístupov a mechanizmov pre dialóg a predchádzanie konfliktom. Na napĺňanie svojich cieľov PDCS poskytuje profesionálne vzdelávacie a konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. Organizácia je súčasťou siete podobných inštitúcií v 16 krajinách sveta.

www.poradna-prava.cz
Stránka Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva sídliacej v Českej republike, ktorá okrem iného poskytuje zaujímavé informácie o úspešne vyriešených prípadoch diskriminácie.

www.poradna-prava.sk
Stránka Poradne pre občianske a ľudské práva  so sídlom v Košiciach, ktorá okrem iného realizuje aj viaceré aktivity zamerané na ochranu pred rasovou diskrimináciou v rôznych oblastiach života (napr. v zamestnaní, službách, zdravotnej starostlivosti a pod). Poradňa organizuje vzdelávacie podujatia pre rôzne skupiny obyvateľstva s cieľom zvyšovania povedomia v oblasti ochrany pred diskrimináciou. Poradňa poskytuje aj bezplatné právne poradenstvo a vo vybraných prípadoch diskriminácie aj bezplatné právne zastupovanie v súdnych konaniach.

www.radaeuropy.sk
Portál poskytuje množstvo informácií o postavení, úlohách a činnosti Rady Európy, ktorej primárnym cieľom je ochrana ľudských práv a podpora a upevňovanie bezpečnosti a demokracie v Európe.

www.osf.cz
Nadácia Open Society Fund Praha vznikla v České republike v roku 1992 za účelom pomoci transformácie českej spoločnosti na otvorenú a demokratickú spoločnosť. V rámci tejto svojej činnosti sa bohato venuje aj problematike ľudských práv a diskriminácie.

www.chrc-ccdp.ca
Kanadská komisia pre ľudské práva spravuje kanadský zákon o ľudských právach a je zodpovedná za dodržiavanie zákona o zamestnanosti, ktorý by mal zabezpečiť, aby zásady rovnakých príležitostí a nediskriminácie boli dodržiavané vo všetkých oblastiach federálnej jurisdikcie.

www.adviceguide.org.uk
Adviceguide web je hlavným verejným informačným servisom Citizens Advice, ktorý poskytuje ľuďom informácie o ich právach, čím sa snaží posilniť ich postavenie.

www.non-discrimination.net
Stránka Európskej siete právnych expertov v oblasti nediskriminácie. Zameriava sa na boj proti diskriminácií a s cieľom poskytnúť nezávislé poradenstvo v tejto oblasti.

www.fightdiscrimination.eu
Projekt Amnesty International na boj proti diskriminácii. Prostredníctvom svojej kampane sa snažia odhaliť vplyv diskriminácie na životy ľudí a podporuje jednotlivcov, aby sa domáhali svojich práv.

www.eoc.org.hk
Organizácia je štatutárnym orgánom zodpovedným za realizáciu antidiskriminačnej obrody v Hong Kongu. Hlavným cieľom je odstránenie diskriminácie a presadzovanie rovnosti príležitostí.

www.hreoc.gov.au
Australian Human Rights Commission je organizácia zameraná na podporu a ochranu ľudských práv v Austrálii.

www.humanrightscommission.vic.gov.au
The Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission je nezávislý štatutárny orgán so zodpovednosťou za 3 zákony, konkrétne Zákon rovnosti príležitostí, Zákon o rasovej a náboženskej tolerancii, Charte ľudských práv. Pomáha ľuďom v uplatňovaní svojich práv v rámci týchto zákonov.

www.amnesty.org
Amnesty International je celosvetové hnutie, ktoré sa snaží o ukončenie závažného porušovania ľudských práv. Víziou je dosiahnuť stav, kedy budú dodržiavané všetky práva  zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv u každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, rasu, náboženstvo a iné.

www.interights.org
Medzinárodné centrum pre ochranu ľudských práv ponúka odborné znalosti v prioritných tematických oblastiach. Snažia sa o budovanie kapacít právnikov, sudcov a ďalší ochrancov ľudských práv.

www.echr.coe.int/ECHR
Príručka o európskom antidiskriminačnom práve.

www.humanrightsfirst.org
Human Rights First je výbor pre medzinárodné ľudské práva založený na podporu právnych predpisov a politík týkajúcich sa ľudských práv a slobôd. Cieľom je chrániť a brániť dôstojnosť každého jednotlivca dodržiavaním ľudských práv a právneho štátu.

www.un.org/en/documents/udhr
Všeobecná deklarácia ľudských práv.

www.hrea.org
Stránka Asociácie vzdelávania v oblasti ľudských práv.

www.hrc.act.gov.au
The ACT Human Rights Commission je založená  na podporu a ochranu práv a blaha všetkých ľudí žijúcich v austrálskom kapitálovom území.

www.witness.org
Webová stránka sa snaží prostredníctvom videa a filmov zvyšovať citlivosť ľudí na celom svete k problematike ľudských práv.

www.equalityhumanrights.com
Organizácia Equality and Human Rights Commission má zákonnú pôsobnosť na podporu a monitorovanie ľudských práv a taktiež aj na ochranu, presadzovanie a podporu rovnosti v nasledovných oblastiach- vek, zdravotné postihnutie, pohlavie, rasa, náboženstvo, tehotenstvo a materstvo, manželstvo a civilné partnerstvo, sexuálna orientácia.

www.ohrc.on.ca
The Ontario Human Rights Code je provinčný zákon, ktorý dáva všetkým rovnaké práva a príležitosti bez diskriminácie v spoločenských oblastiach, ako sú zamestnanosť, bývanie, služby, zariadenia, zmluvy a dohody.

www.mass.gov
Komisia Massachusetts proti diskriminácii je hlavnou občiansko právnou agentúrou. Komisia pracuje na odstránení diskriminácie v rôznych oblastiach a snaží sa presadzovať občianske práva prostredníctvom presadzovania týchto práv a výcvikov.

www.zodpovedne.sk
Projekt sa zameriava na šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva a pomoci. Špecificky vo vzťahu s problematikou diskriminácie ide napríklad o hranie hier s diskriminačnými prvkami, ľahký prístup k nenávistným prejavom ( násilné videá, kresby, ponižovanie).

www.crin.org
Cieľom webu je podporovať porozumenie toho ako diskriminácia ovplyvňuje práva všetkých detí.