head4.png

Analýzy

Zákaz diskriminácie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Analýza
Autorka: Zuzana Dlugošová
ODZ, január 2014

Analýza prináša základný prehľad o tom, ako sa pristupuje k problematike diskriminácie na pôde Rady Európy. V porovnaní s existujúcimi antidiskriminačnými smernicami, ktoré zaväzujú štáty EÚ, je rozsah uplatnenia zákazu diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv neporovnateľne širší, keďže sa vzťahuje na oveľa rozsiahlejšiu škálu práv a slobôd aj dôvodov zákazu diskriminácie.
Čítajte viac
 

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Analýza
Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová
Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková
ODZ, december 2013

Analýza popisuje kľúčové problémy a výzvy pri implementácii zákona z pohľadu jeho hmotnoprávnych aj procesných ustanovení. Z procesnoprávneho hľadiska sa sústreďuje najmä na relevantné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Z metodologického hľadiska sa v prípadoch, kde sú problémové miesta antidiskriminačného zákona, resp. iného právneho predpisu otázkou výkladu, sústreďuje na tento výklad. V prípadoch, kde si tieto problémové miesta zasluhujú legislatívnu zmenu, sa snaží načrtnúť jej podobu.
Čítajte viac
 

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Analýza
Autorka: Daniela Lamačková
ODZ, december 2013

Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Tematicky sa venuje piatim oblastiam a príslušným dokumentom, vrátane Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru CEDAW. Analýza je výstupom projektu ODZ Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci.
Čítajte viac
 

Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie

Správa z testovacieho monitoringu
ODZ, marec 2012

Správa je výstupom z testovacieho monitoringu verejných inštitúcií, ktorý realizovalo naše združenie v rámci projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv v prvom štvrťroku 2012. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problému nedostatočného dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností.
Čítajte viac
 

Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie SR v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Analytická správa
Autorky: Christina Zampas (CRR), Roseanne Kross (CRR), Adriana Lamačková (CRR), Janka Debrecéniová (ODZ)
Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, ODZ, marec 2011

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, s 39 odborníčkami a odborníkmi (vrátane gynekologičiek/lógov a farmaceutiek) aj zástupkyňami/cami mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.
Čítajte viac
 

Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

Analýza
Autorka: Janka Debrecéniová (ODZ)
Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)
ODZ, 2011

Na základe diskusie inšpektorov a inšpektoriek práce počas vzdelávacích podujatí ODZ analýza sumarizuje systémové nedostatky a problémy, ktorým čelia pri identifikovaní, sankcionovaní a potláčaní prejavov diskriminácie a iného porušovania zásady rovného zaobchádzania. Súčasne identifikuje aj ich možné riešenia. Analýza je výstupom projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, realizovaného v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
Čítajte viac
 

Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku

Analýza
Autorka: Janka Debrecéniová (ODZ)
Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)
ODZ, 2011

Analýza identifikuje a analyzuje niektoré z príčin diskriminácie migrantov a migrantiek, prístup zamestnávateľov aj predstaviteľov verejných inštitúcií k ich zamestnávaniu, nedostatočnú implementáciu existujúcich verejných politík na podporu zamestnanosti tejto veľmi často diskriminovanej skupiny, nevhodné nastavenie legislatívy, nedostatok relevantných dát i neexistenciu dopadových štúdií opatrení na trhu práce. Analýza je výstupom projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, realizovaného v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
Čítajte viac
 

Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

Analýza
Autorka: Sabína Hodoňová (ODZ)
ODZ, marec 2010

Analýza sa zaoberá skúmaním uplatňovania práva na rovnosť v rovine prevencie. Konkrétne skúma to, či štát, verejné inštitúcie a predstavitelia súkromného sektora zbierajú, spracúvajú a analyzujú dáta o zakázaných dôvodoch diskriminácie ako východisko pre prijímanie opatrení na predchádzanie diskriminácii. Tieto opatrenia predstavujú preventívnu zložku povinnosti dodržiavať a rešpektovať právo na rovnosť.
Čítajte viac