head4.png

Legislatívne procesy

Dlhodobo sa snažíme ovplyvňovať veci verejné aj priamou účasťou na tvorbe legislatívy a verejných politík. Sme presvedčené, že dobré zákony a verejné politiky môžu vznikať iba tak, že sa na ich tvorbe budú podieľať všetky zainteresované subjekty, teda aj aktívna verejnosť.

 

Myslíme si, že komunikácia verejnej moci s občanmi a občiankami o veciach, ktoré môžu meniť ich životy i život celej spoločnosti, je nevyhnutným predpokladom dobrého a legitímneho spravovania krajiny.

 

Od začiatku svojej činnosti sme sa (často v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami) zapojili do niekoľkých desiatok legislatívnych procesov. Viaceré z nich sme aj iniciovali. V týchto aktivitách stále pokračujeme. Napríklad predkladáme tzv. hromadné pripomienky a zbierame podporu občianok a občanov pre ne, zastupujeme verejnosť na tzv. rozporových konaniach na ministerstvách a ďalších orgánoch štátnej správy, vystupujeme vo výboroch parlamentu a na iných fórach, kde sa o zmenách v zákonoch, iných predpisoch či o programových dokumentoch rozhoduje a pod. V niektorých prípadoch priamo spolupracujeme pri ich tvorbe. Prispeli sme tak k skvalitneniu mnohých zákonov, ktoré majú aj našou zásluhou výrazný ľudskoprávny rozmer.

 

Na všetkých stretnutiach so zástupcami a zástupkyňami verejnej moci sa usilujeme o principiálny ľudskoprávny dialóg. Snažíme sa verejnej moci neustále pripomínať, že má hlavnú zodpovednosť za dodržiavanie, garantovanie a presadzovanie ľudských práv a princípu rovnosti.

 

 

Podieľali sme sa o. i. na tvorbe alebo zmenách týchto právnych predpisov:

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.)

Zákon o verejnom ochrancovi práv (zákon č. 564/2001 Z. z.)

Zákon o ochrane utajovaných skutočností (zákon č. 241/2001 Z. z.)

Správny poriadok (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)

Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.)

Antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou)

Zákon o súdnych poplatkoch (zákon č. 71/1992 Zb.)

Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb.)