head5.png

O nás

V združení Občan, demokracia a zodpovednosť sa už vyše dve desaťročia aktívne zasadzujeme za to, aby sa ľudské práva dostali do života a neostávali iba abstraktne vyjadrené v ústave, zákonoch a medzinárodných dokumentoch.

Ide nám o to, aby ľudské práva prináležali ľuďom a aby ich verejná moc presadzovala a chránila.

25-ročnými praktickými skúsenosťami a právnou expertízou prispievame k presadzovaniu princípu rovnosti v praxi. V súlade s našou i európskou legislatívou navrhujeme postupy na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Pozitívne ovplyvňujeme procesy tvorby súvisiacich politík, monitorujeme ich implementáciu a dodržiavanie. Vzdelávame a trénujeme komunikáciu zásady rovnakého zaobchádzania voči interným aj externým cieľovým skupinám vo verejnej sfére i súkromnom sektore.

Vytvárame priestor pre verejnú diskusiu najmä o otázkach, ktoré sa bytostne dotýkajú ľudí žijúcich v našej krajine. Zároveň sa snažíme o spoluprácu s orgánmi verejnej moci. Čakáme od nich zodpovedný prístup, konkrétne a systémové opatrenia, premyslené kroky a účinné riešenia vo všetkých politikách slúžiacich verejnosti. Verejná moc je tu pre nás, ľudí žijúcich v Slovenskej republike, a nie naopak. Nezávisle od toho, ktorá osoba, strana alebo koalícia je práve pri moci.

Presadzujeme ľudskoprávne hodnoty, dôstojnosť, slobodu a zodpovednosť. V našom združení sme presvedčené, že kľúčom k naplneniu týchto hodnôt je občianska participácia, vôľa pozitívne meniť spoločnosť a každodenne pre to robiť niečo konkrétne – s občianskou odvahou, profesionalitou a zodpovednosťou.

Darí sa nám to v partnerstve s vami.

Tešíme sa na spoluprácu.

Šarlota Pufflerová
výkonná riaditeľka ODZ