head2.png

Partnerské organizácie

Naša organizácia veľmi často pracuje v partnerstvách – strategických alebo programových, dlhodobých aj viazaných na konkrétne aktivity či projekty. V kritických obdobiach nedávnej histórie Slovenska bola aktívna v mnohých iniciatívach formovaných mimovládnymi organizáciami, s cieľom presadiť demokratické princípy v procese transformácie a reforiem. Najvýznamnejšími iniciatívami boli Občianska kampaň ´98 v predvolebnom období na konci deväťdesiatych rokov a Iniciatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám, aktívna od roku 2000 dodnes. Neskôr sme vytvárali prirodzené spojenectvá najmä s organizáciami obhajujúcimi verejný záujem, právo na rovnosť a ľudské práva žien.

Naše členky Janka DebrecéniováŠarlota Pufflerová aktívne pôsobia v poradných orgánoch vlády – v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a v niektorých jej výboroch (Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv).