head5.png

Z histórie združenia

Minority Rights Group – Slovakia (MRG-S)

Predchodkyňou nášho združenia bola nadácia s názvom Minority Rights Group – Slovakia (MRG-S). V roku 1992 ju založila Minority Rights Group International (MRGI), medzinárodná mimovládna organizácia so sídlom v Londýne, zameraná na uplatňovanie stratégie prevencie v oblasti práv menšín.

Počas svojej existencie sme nadviazali spoluprácu s významnými európskymi a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, napr. Európskym spoločenstvom, Radou Európy, OBSE a i. Podieľali sme sa na propagácii ich činnosti, ideí, zámerov a iniciatív a prispievali k ich realizácii.

 

Nadácia Občan a demokracia

Naše aktivity v rámci nadácie Minority Rights Group – Slovakia neskôr prekročili pôvodný rámec ochrany práv menšín. V lete 1997 sme preto prijali nový názov – Nadácia Občan a demokracia, Minority Rights Group – Slovakia. Svoju činnosť sme obohatili o aktivity, ktoré prispeli k zvyšovaniu občianskej participácie v demokratickej spoločnosti, k presadzovaniu a uplatňovaniu základných ľudských práv v každodennom živote slovenských občanov a občianok. Rovnako sme svoje pôsobenie rozšírili o advokačné aktivity a poskytovanie právnej pomoci. V súvislosti so svojím novým poslaním a cieľmi sme sa aktívne zapojili do viacerých kampaní mimovládnych organizácií, vďaka ktorým sme sa výrazne dostali do povedomia slovenskej verejnosti (OK´98, Iniciatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám, Za reformu školstva a pod.).

 

Občan a demokracia

Po zmene zákona sme koncom roku 2002 zmenili právnu formu z nadácie na občianske združenie s názvom Občan a demokracia. Časom sa s narastajúcim počtom realizovaných aktivít výrazne zväčšil aj záber a objem našej činnosti. V nadväznosti na vývoj slovenskej spoločnosti sme sa preto rozhodli pre aktualizáciu našich priorít aj zmenu názvu organizácie.

 

Občan, demokracia a zodpovednosť

Od 7. januára 2010 pôsobíme ako občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ, anglicky: Citizen, Democracy and Accountability).

Za kľúčový prvok v súčasnosti považujeme dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti verejnej moci za chýbajúce systémové presadzovanie ľudských práv. Prednostne sa preto zameriavame na realizáciu práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, ochranu pred diskrimináciou a ľudské práva žien.

Usilujeme sa o pozitívne zmeny v spoločnosti na všetkých úrovniach – od jednotlivých ľudí až po systémové zmeny v riadení spoločnosti. Podstatnou zložkou našej činnosti je pritom priama účasť na tvorbe legislatívy a verejných politík. Ponúkame aj vzdelávanie pre verejný i súkromný sektor, najmä v oblasti (anti)diskriminácie a rodovej rovnosti.

Naďalej sa snažíme informovať ľudí o ich právach, rozvíjať ich sociálno-právne spôsobilosti, posilňovať ich pri aktívnom uplatňovaní svojich práv a participácii vo verejnom dianí. Zároveň sa usilujeme spoluvytvárať priestor pre dialóg medzi verejnou mocou a občianskou spoločnosťou.