head1.png

PUBLIKÁCIA: Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Poradňa pre občianske a ľudské práva, 21. 12. 2015

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala publikáciu s názvom Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou. Jej cieľom je predstaviť odbornej a laickej verejnosti právny inštitút verejnej žaloby, ktorý sa doposiaľ v súdnej praxi na Slovensku uplatňoval len veľmi málo. Podľa autorského tímu publikácie aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v slovenskej spoločnosti.

Právny inštitút verejnej žaloby sa dostal do slovenskej legislatívy v roku 2008 novelizáciou antidiskriminačného zákona. Špecifikuje ho konkrétne ustanovenie § 9a, v spojení s ustanovením § 10 ods. 1 uvedeného zákona, ktoré umožňuje iniciovať súdne konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania aj zákonom určeným právnickým osobám, v prípade, ak porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť inak vážne ohrozený verejný záujem.

Publikácia sa venuje inštitútu verejnej žaloby v teoretickom a empirickom kontexte. Je rozdelená do troch rámcových častí. V prvej časti ponúka stručný náhľad na vývoj verejnej žaloby popisuje jej rozdiely oproti bežnej súdnej žalobe, ktorú podáva individuálny sťažovateľ či sťažovateľka. Druhá empirická časť publikácie je obsahovo dominantná a je rozdelená do dvoch rozsiahlejších kapitol. Prvá z nich približuje využívanie inštitútu verejnej žaloby vo vybraných krajinách Európskej únie, ktoré ho majú upravený vo svojej antidiskriminačnej legislatíve. Druhá kapitola tejto časti sa venuje špecificky Slovensku a praktickým právnym otázkam, ktoré súvisia s prípravou a podávaním verejných žalôb u nás. Jej snahou je poskytnúť základnú orientáciu mimovládnym organizáciám či iným subjektom, ktoré môžu v budúcnosti uvažovať o iniciovaní súdneho konania na základe takejto žaloby. Táto kapitola približuje aj praktické skúsenosti Poradne pre občianske a ľudské práva s vedením súdnych konaní na základe verejnej žaloby na domácich súdoch. Záverečná časť ponúka reflexiu nad významom inštitútu verejnej žaloby pre zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie. Poukazuje na prekážky, ktoré bránia jeho rozsiahlejšiemu využívaniu v praxi a zdôrazňuje potrebu ich odstraňovania.

„Táto publikácia je súčasťou širšieho úsilia Poradne pre občianske a ľudské práva o zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku, ktoré dlhodobo uskutočňuje najmä sprostredkovaním právnej pomoci a vedením strategických súdnych sporov v prípadoch diskriminácie. K jej napísaniu nás motivovalo presvedčenie, že aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna reálne prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v našej spoločnosti,“ hovorí programový koordinátor Poradne Štefan Ivanco.

„Veríme, že publikácia môže byť podnetná pre mimovládne organizácie či iné subjekty, ktoré sú oprávnené verejné žaloby iniciovať. Nemenej zaujímavá môže byť aj pre advokátov či advokátky a sudcovskú obec, ktorí sa s verejnými žalobami môžu stretávať vo svojej právnej praxi. Napokon veríme, že môže pritiahnuť pozornosť aj akademickej obce a aspoň malou mierou podnieti hlbší výskum v tejto oblasti u nás,“ dodáva Ivanco.
 
Stiahnite si:

 
© Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2015
Článok uverejnil portál Poradňa pre občianske a ľudské práva 21. 12. 2015.