head5.png

Workshop ODZ k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR

ODZ, 7. 12. 2016

7. decembra 2016 sme v Bratislave zorganizovali workshop s diskusiou o nedostatkoch v dodržiavaní adekvátnych štandardov zdravotnej starostlivosti a porušovaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodmi, ako aj o možných prístupoch na dosiahnutie potrebnej zmeny. Rozvíjame tak diskurz o tejto téme, ktorý sme začali vydaním publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku v minulom roku. Do diskurzu sme okrem iného vniesli ľudskoprávnu perspektívu, keďže naša publikácia sa ako prvá na Slovensku zaoberá pôrodnou starostlivosťou z pohľadu ľudských práv žien. Darí sa nám stále viac priťahovať pozornosť odbornej i širšej verejnosti.

Publikácia a ďalšie naše nadväzujúce aktivity vychádzajú z konceptu, že ženy sú primárne nositeľkami práv a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a štát sú zas voči ženám primárnymi nositeľmi povinností a zodpovedností. Chýbajú však systémové prístupy k nastavovaniu a implementácii verejných politík v oblasti zdravotnej starostlivosti o ženy počas pôrodu, pred ním i po ňom. Rovnako absentuje i dobré nastavenie a efektívne fungovanie inštitúcií zodpovedných za poskytovanie pôrodnej starostlivosti.

Bez kvalitne fungujúcich inštitúcií nie je možné dodržiavanie ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti výraznejšie zlepšiť. Možné prístupy k riešeniam týchto problémov sa týkajú spôsobu, ako môžu jej poskytovatelia vytvoriť podmienky pre zosúlaďovanie poskytovaných služieb s medzinárodne uznávanými zdravotníckymi  a ľudskoprávnymi štandardmi. Súčasťou workshopu preto bola aj diskusia o systémových bariérach pre efektívne napĺňanie práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti vrátane neadekvátne nastavených zamestnaneckých politík v zdravotníckych zariadeniach.

Diskusie sa zúčastnili odborníčky z prostredia mimovládnych organizácií, akadémie a nezávislých médií, ktoré sa venujú týmto otázkam, keďže jedným zo zámerov workshopu bolo ich sieťovanie.
 

Pozrite aj:

 
work_161207_dsc_0283    work_161207_dsc_0282
Foto: ODZ

 

 
Workshop sme realizovali v spolupráci a s finančnou podporou združenia Ženské kruhy a Open Society Foundations. Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali aj vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

MPSVR_logo_w OSF-I_logo_w_biely_okraj