head5.png

PODPORTE: Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien (veľká novela Zákonníka práce)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo 8. 3. 2011 návrh tzv. veľkej novely Zákonníka práce do medzirezortného pripomienkového konania.

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k veľkej novele Zákonníka práce.

CIEĽ:

• ochrániť tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe
• umožniť všetkým rodičkám prevoz do pôrodnice a naspäť blízkou osobou aj jej účasť pri pôrode

AKTUÁLNA INFORMÁCIA:

Za 12 dní podporilo hromadnú pripomienku 22 mimovládnych organizácií a 1804 jednotlivcov a jednotlivkýň. 28. marca 2011 sme ju zaslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi.

Ďakujeme za podporu!

 

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť,Možnosť voľby a Aspekt spolu s ďalšími 22 organizáciami pripomienkovali už návrh malej novely Zákonníka práce v októbri 2010. Ministerstvo vtedy ich pripomienky neakceptovalo a presunulo ich až do veľkej novely.

AKO PODPORIŤ HROMADNÚ PRIPOMIENKU?

• Jednotlivci: Svoju podporu vyjadríte vyplnenímpodpisového formulára.
• Organizácie: Zašlite stručný e-mail na adresu trubiniova@oad.sk.

KEDY: Najneskôr do pondelka 28. 3. 2011 do 14.00 hod.

 

 

TEXT hromadnej pripomienky:

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona z … 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Jozef Mihál
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 816 43 Bratislava

V Bratislave 28. marca 2011

V súlade s čl. 14 Legislatívnych pravidiel vlády SR, schválených vládou SR dňa 25. 5. 2010, týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona z … 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol dňa 8. 3. 2011 predložený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na medzirezortné pripomienkové konanie (rezortné číslo 5866/2011-II/1). Materiál je dostupný naPortáli právnych predpisov.

Obidve nižšie uvedené pripomienky majú zásadný charakter.

V návrhu zákona MPSVR zo dňa 8. 3. 2011 navrhujeme tieto konkrétne zmeny:

1. Bod 42 návrhu zákona znie nasledovne:
„V § 72 ods. 1 a 2 znejú:

  1. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, ktoré sa môže udiať len výnimočne a len z riadne opodstatnených dôvodov nesúvisiacich s  tehotenstvom alebo materstvom, je zamestnávateľ povinný písomne uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru, inak je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné.
  2. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Táto lehota sa vzťahuje aj na písomné uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou zo strany zamestnávateľa v zmysle ods. 1.“

Legislatívnu zmenu, ktorá vo vyššie uvedenom duchu zakazuje prepúšťanie tehotných zamestnankýň, zamestnankýň do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich zamestnankýň v skúšobnej dobe požadujeme taktiež zakomponovať do všetkých ďalších relevantných právnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a vzťahy upravujúce služobné pomery štátnych zamestnankýň so skúšobnou dobou (napríklad zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore).

2. Bod 86 návrhu zákona znie nasledovne:
„V § 141 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) porodenie dieťaťa zamestnancovi blízkou osobou zamestnanca; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz rodičky do zdravotníckeho zariadenia a späť a na účasť pri pôrode“.

Hromadnú pripomienku predkladajú:

Občan, demokracia a zodpovednosť
OZ Možnosť voľby
ASPEKT
Slovenský zväz telesne postihnutých
OZ Žena v tiesni
Združenie občianskej sebaobrany
Queer Leaders Forum
Profesionálne ženy
Asociácia Fórum žien 2000
združenie Art-Live
OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa
Iniciatíva Inakosť
POPI – Slovensko
Centrum rodových štúdií na FiF UK
OZ Antigona
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Ženská loby Slovenska
Materské centrum Budatko
Fórum pre rómske ženy – Forum pale Romnja
OZ Spolupráca
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Klub detí a mládeže
OZ Pro Natal

Na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby:

 

Priebeh legislatívneho procesu novely Zákonníka práce môžete sledovať na vládnom Portáli právnych predpisov.

Pozrite aj: