head4.png

2011

Kaníkove novely nič neriešia – štát by trestal celé skupiny ľudí

MVO apelujú aj na premiérku, ministra práce a podpredsedu vlády

Bratislava, 7. 7. 2011 (ODZ, Možnosť voľby, Rómsky inštitút) – Ani pozmeňujúce návrhy noviel zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, [1] ktorý predložili poslanci Ľudovít KaníkŠtefan KužmaZoltán Horváth (všetci SDKÚ-DS) a Kamil Krnáč (SaS), neodstránili skutočnosť, ženávrhy zavádzajú do právneho systému SR nepriamu diskrimináciu niektorých spoločenských skupín. V liste zaslanom včera preto zástupkyne organizácií Občan, demokracia a zodpovednosťMožnosť voľby a Rómsky inštitút opätovne žiadajú všetkých poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za predložené poslanecké návrhy noviel, a to ani v prípade, že k nim budú predložené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Na predkladateľov návrhov sa obrátili s výzvou na ich stiahnutie. [2] Zároveň dnes listom oslovili premiérku Ivetu Radičovú, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála a vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela, aby v tomto duchu apelovali na poslancov a poslankyne vládnej koalície.

Continue reading

MVO: Kaníkove novely zákonov sú zlé – treba ich odmietnuť

Dávky na deti sa neviažu na zásluhový princíp

Bratislava, 23. 6. 2011 (ODZ-Možnosť voľby-Rómsky inštitút) – Princípy a motívy, na ktorých sú postavené novely dvoch zákonov o štátnych príspevkoch týkajúcich sa výchovy detí, súdiskriminačné a v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Najvýraznejšie sa medzi nimi vyníma rasistický motív a celkovo necitlivosť voči zraniteľným skupinám, ktoré má štát ochraňovať a vytvárať podmienky pre ich rovnocenné začlenenie do spoločnosti, a nie ešte viac prehlbovať ich diskrimináciu. Ľudskoprávne organizácie [1] v dnešnom otvorenom liste varujú poslancov a poslankyne parlamentu, žeak by schválili tieto novely, štát by priamo zákonom trestal jednotlivých ľudí a ich deti za to, že nevie zabezpečiť ich nediskrimináciu, hoci sa k tomu sám zaviazal. NR SR bude o nich rozhodovať už na najbližšej schôdzi v treťom čítaní.

Continue reading

Ženy na kandidátkach sú vzácnosťou

Pravda, 27. 12. 2011

Ženy političky nie sú pre predstaviteľov parlamentných strán príťažlivé. Na kandidátkach jednotlivých strán do najbližších volieb je ich veľmi málo a na zvoliteľných miestach, teda v prvej desiatke, sú nanajvýš dve. Lepšie to nevyzerá ani v prvej dvadsiatke. „Presahuje to všetky medze,“ komentuje tento stav právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová.

Continue reading

Seniorky a seniori aktívne/i v obhajovaní svojich práv a záujmov

V období od júna do novembra 2011 sme realizovali projekt Seniorky a seniori aktívne/i v obhajovaní svojich práv a záujmov, ktorý vo svojej Jarnej výzve podporil Fond GSK. Projekt sčasti podporili aj Nadácia OrangeÚrad vlády SR.

V našej spoločnosti pribúda stále viac ľudí v seniorskom veku, ktorých potenciál sa dostatočne nevyužíva. Neraz čelia nerovnému až zlému zaobchádzaniu zo strany inštitúcii, ktoré by mali stáť na ich strane (napr. v zdravotnej a sociálnej starostlivosti) alebo sú dokonca pre nich vytvorené (domovy dôchodcov, atď.). Alarmujúce sú aj prípady násilia na starších ľuďoch.

Je preto veľmi dôležité dodať seniorom a seniorkám vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu kvalifikovane riešiť problémy a aktívne sa zapájať do ochrany ľudských práv a antidiskriminácie. Vďaka svojim skúsenostiam, túžbe po spoločenskom zapojení i voľnému času môžu účinne reprezentovať verejnosť pri aktivitách občianskej kontroly a advokácie za svoje práva, ako aj za kvalitnejší život v starobe. To je v záujme celej občianskej spoločnosti. Continue reading

Aktívne seniorky a seniori obhajujú svoje práva a záujmy

V období od júna 2011 do novembra 2011 sme realizovali dva projekty, ktoré sa prelínali tematicky aj organizačne. Hlavným zámerom bolo zapojiť seniorov a seniorky do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti a zároveň ich posilniť v obhajobe svojich práv a záujmov. Projekty podporili viacerí donori – Fond GSKNadácia Orange a Úrad vlády SR.

 

Projektové ciele:

  • zapojiť seniorov a seniorky do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou
  • posilniť ich právneho povedomie, rozvíjať ich občianske kompetencie a komunikačné zručnosti v schopnosti obhajovať svoje práva a záujmy
  • využiť ich skúsenosti, znalosti a zručnosti prostredníctvom advokačných aktivít nášho združenia
  • prispieť k zmene pohľadu verejnosti na ľudí v seniorskom veku iba ako na skupinu, ktorá potrebuje pomoc
  • povzbudiť aj ďalších ľudí v seniorskom veku k prelomeniu izolácie a k využitiu svojej kapacity na aktívnu participáciu v občianskej kontrole verejných inštitúcií a realizácie verejných politík

Zapojenie ľudí v seniorskom veku do občianskej kontroly verejných inštitúcií

Od júna do konca októbra 2011 sme realizovali projekt Zapojenie ľudí v seniorskom veku do občianskej kontroly verejných inštitúcií, ktorý podporila Nadácia Orange v rámci svojho programu Zelená pre seniorov 2011. Projekt sčasti podporili aj Fond GSKÚrad vlády SR.
 
Projekt má napomôcť tomu, aby sa ľudia v seniorskom veku aktívne zapájali do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou. Prostredníctvom advokačných aktivít nášho združenia im chceme umožniť využiť svoje skúsenosti. Realizáciou vzdelávacích tréningov pre aktívne seniorky a seniorov prispejeme k posilneniu ich právneho povedomia, rozvíjaniu ich občianskych kompetencií a komunikačných zručností. Zároveň prispejeme k tomu, aby verejnosť menila svoj pohľad na ľudí v seniorskom veku iba ako na skupinu, ktorá potrebuje pomoc. Chceme tak povzbudiť i ďalších ľudí tejto vekovej skupiny k prelomeniu izolácie a k využitiu svojej kapacity na aktívnu participáciu v občianskej kontrole verejných inštitúcií a realizácie verejných politík. Continue reading

Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii

Od októbra 2010 do septembra 2011 sme realizovali projekt Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac.
 
Diskriminácia (napr. na základe rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia a pod.) začala byť vnímaná ako problém až nedávno. Ani po prijatí relatívne kvalitnej antidiskriminačnej legislatívy (po vstupe SR do Európskej únie a premietnutí jej legislatívy do vnútroštátneho práva) sa ju však nedarí odstraňovať.
 
Na rozdiel od krajín západnej Európy je (anti)diskriminácia len okrajovým predmetom záujmu, dostatočnú pozornosť jej nevenujú ani univerzity a vedecké inštitúcie. V SR sa jej profesionálne venujú iba mimovládne organizácie. Tento spoločenský problém pritom nemožno riešiť bez interdisciplinárnej spolupráce (v právnej, filozofickej, psychologickej, sociologickej, politologickej a ekonomickej rovine). Continue reading

Tréning: Presadzovanie princípu rovnosti a antidiskriminácie

Pre aktívnych ľudí z mimovládnych a odborových organizácií na Slovensku organizujeme tréning v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie v praxi.
 

Kedy a kde:

• 9. – 11. novembra 2011 (streda – piatok)
• Tatranská Štrba, hotel Rysy

Podujatie je súčasťou projektu, ktorý vo všetkých členských štátoch EÚ realizuje a riadi holandská organizácia Human European Consultancy. Budú ho viesť skúsené trénerky z oblasti práva a psychológie, ktoré dlhodobo spolupracujú s naším združením. Ďalší tréning na národnej úrovni sa uskutoční na jar 2012. Continue reading

Diskriminačný zákon o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok z verejného zdravotného poistenia

15. 9. 2011

 

Spolu s feministickými organizáciami Centrum pre reprodukčné práva a Možnosť voľby sme začiatkom septembra 2011 otvoreným listom vyzvali poslancov a poslankyne NR SR, aby nedovolili obmedzovať práva žien navrhovaným zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a vypustili z neho diskriminačné ustanovenia. Vládny návrh zákona, ktorý predložil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, výslovne zakázal akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia z verejného zdravotného poistenia. Bol tak v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave.

Continue reading

Zakotvia poslanci diskrimináciu žien do zákona?

Už zajtra bude NR SR hlasovať o vládnom návrhu zákona

Bratislava, 12. 9. 2011 (ODZ/MV/CRR) – Už zajtra (utorok 13. 9.) budú poslanci a poslankyne NR SR hlasovať o návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia (parl. tlač č. 404). Po uzavretí rozpravy vo štvrtok a prerušení schôdze médiá priniesli informáciu, že liberálna strana SaS bude hlasovať za znenie zákona navrhované predkladateľom – ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom (KDH), ktoré by výslovne zakázalo akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia z verejného zdravotného poistenia [1]. Zákon by tak zakotvil diskrimináciu žien priamo do právneho poriadku, obmedzil ich ľudské práva a porušil princíp rovnosti zaručený ústavou aj medzinárodnými zmluvami [2]. Pritom už minulú stredu bol na stránke NR SR zverejnený pozmeňujúci návrh 15 poslancov SaS na vypustenie príslušných diskriminačných ustanovení zo zákona.

Continue reading