head5.png

Tréning: Presadzovanie princípu rovnosti a antidiskriminácie

Pre aktívnych ľudí z mimovládnych a odborových organizácií na Slovensku organizujeme tréning v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie v praxi.
 

Kedy a kde:

• 9. – 11. novembra 2011 (streda – piatok)
• Tatranská Štrba, hotel Rysy

Podujatie je súčasťou projektu, ktorý vo všetkých členských štátoch EÚ realizuje a riadi holandská organizácia Human European Consultancy. Budú ho viesť skúsené trénerky z oblasti práva a psychológie, ktoré dlhodobo spolupracujú s naším združením. Ďalší tréning na národnej úrovni sa uskutoční na jar 2012.

Tréning poskytne základné informácie a zručnosti pri uplatňovaní princípu rovnosti v praxi, najmä pri prevencii a vysporiadavaní sa s diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavia a rodu, náboženstva alebo viery, či iných dôvodov. Program sa zameria najmä na monitoring verejných politík – i vo sfére zamestnávania a prípravy na zamestnanie, na zber dát, verejnú kontrolu a možnosti ovplyvňovania verejných politík v oblasti (anti)diskriminacie. Účastníci a účastníčky sa tiež oboznámia s metodológiou monitoringu ľudských práv a jeho nástrojmi. Participatívnou formou budú hľadať možnosti, ako ich čo najúčinnejšie uplatňovať a tak vyvíjať tlak na verejné inštitúcie, smerujúci k pozitívnym zmenám.

Maximálny počet zúčastnených ľudí je 25. Hradíme cestovné, stravu a ubytovanie počas celého pobytu. Tréning sa uskutoční v slovenčine.

Ďalšie informácie:

 

Vyplnenú prihlášku pošlite, prosím, čím skôr na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk
www.odz.sk