head1.png

Projekty

Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti

V období od januára 2022 do marca 2023 realizujeme projekt Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia (Fond pre aktívne občianstvo), zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, v téme Ľudské práva. Continue reading

Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku

ODZ, 18. 11. 2021

Od novembra 2021 do decembra 2022 realizujeme projekt Súdy ako predstavitelia zmien pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou na Slovensku: informovaním, vzdelávaním a scitlivovaním sudcov a sudkýň a verejnosti k podporovaniu hodnôt dôstojnosti a spravodlivosti. Projekt podporilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku v rámci Programu malých grantov.

Hlavným cieľom projektu je posilniť spôsobilosť súdov primerane riešiť otázky nerovnosti a diskriminácie v súlade s právami diskriminovaných a/alebo marginalizovaných a zvýšiť mieru rešpektu a akceptácie týchto jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín širokou verejnosťou. Ďalším cieľom projektu je scitlivovať širokú verejnosť, informovať ju o situácii diskriminovaných jednotlivkýň, jednotlivcov a skupín a vzdelávať ju o rôznych aspektoch diskriminácie v súvislosti s rôznymi zakázanými dôvodmi. Continue reading

Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti

V období od 1. 1. do 31. 8. 2021 realizujeme projekt Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti. Projekt je zameraný na posilnenie lokálnych iniciatívnych skupín žien, komunitných líderiek a iných žien, ktoré sa usilujú o dodržiavanie práv tehotných a rodiacich žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti, a to formou odborných konzultácií a vzdelávacích aktivít. Projekt podporil Slovensko-český ženský fond v rámci svojho otvoreného grantového kola Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

V oblasti ľudských práv žien (vrátane reprodukčných práv) vnútroštátne predpisy a prax na Slovensku nenapĺňajú požiadavky kladené medzinárodnými predpismi, ktorými je SR viazaná. V našom doterajšom výskume a monitoringu sme preukázali, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrode dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv žien. Štát ani ďalšie verejné orgány a inštitúcie či zdravotnícky personál však toto porušovanie dostatočne nerozoznávajú, naopak, väčšinou ho normalizujú a ospravedlňujú. Continue reading

Moje práva – môj pôrod

Od apríla do decembra 2020 realizujeme projekt Moje práva – môj pôrod, ktorý podporila Nadácia Volkswagen prostredníctvom programu Projekty zamestnancov. Projekt je zameraný na zvyšovanie právneho vedomia žien v komunitách a rozvíjanie ich kompetencií potrebných pri presadzovaní ľudských práv žien pri pôrodoch. Nadväzuje na dva naše predošlé projekty z rokov 2018 a 2019, pri ktorých sme pripravili workshop v Bratislave a dve podujatia v Prešove zamerané na posilňovanie a vzdelávanie žien o ich právach pri pôrode.

Vzdelávacie aktivity v roku 2019 sme realizovali pre iniciatívnu skupinu žien pôsobiacich v komunitách v prešovskom kraji. Keďže porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch pretrváva, tieto ženy chcú zvýšiť svoje právne vedomie a rozvíjať kompetencie potrebné pri presadzovaní ľudských práv, aby posilnili nielen seba, ale aj iné ženy. Continue reading

Vzdelávanie sudcov a sudkýň a iných profesií verejného sektora zamerané na zvýšenie odborných kompetencií pri aplikácii a implementácii antidiskriminačného zákona

Od januára do decembra 2020 realizujeme projekt Vzdelávanie sudcov a sudkýň a iných profesií verejného sektora zamerané na zvýšenie odborných kompetencií pri aplikácii a implementácii antidiskriminačného zákona. Nadväzuje na projekt zameraný na odborné posilnenie právnických profesií, ktorý sme realizovali v minulom roku. Podporilo ho Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Continue reading

Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode

Od augusta do decembra 2019 realizujeme projekt Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode, ktorý podporila Nadácia Volkswagen v rámci programu Projekty zamestnancov. Nadväzuje na náš predošlý projekt z roku 2018, v rámci ktorého sme pripravili workshop v Bratislave so zameraním na vzdelávanie o právach žien pri pôrode.

Skúsenosti z minulého projektu ukazujú, že samotná vedomosť o ľudských právach žien pri pôrodoch nepostačuje na ich dodržiavanie. Je preto potrebné pripraviť ženy na to, ako majú svoje práva pri pôrode presadzovať. Posilnením asertívnych spôsobilostí aktívnych žien spolu s ich právnym vedomím sa zvyšuje ich potenciál vyvinúť tlak na zodpovedné osoby a zdravotnícky personál, aby rešpektovali práva žien. Zároveň to povzbudí aj ďalšie (rodiace) ženy, aby svoje práva viac uplatňovali. Continue reading

Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia

V období od mája 2019 do decembra 2021 realizujeme projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia, v spolupráci s partnerskými organizáciami Faculty of Health Science, Oslo Metropolitan University (OsloMet) a združením Ženské kruhy. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia, zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, v téme Obhajoba verejných záujmov. Continue reading

Odborné posilnenie právnických profesií zamerané na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona pri poradenstve diskriminovaným osobám, zastupovaní pred súdmi a príprave súdnych rozhodnutí

Od januára do decembra 2019 realizujeme projekt Odborné posilnenie právnických profesií zamerané na multidisciplinárnu aplikáciu antidiskriminačného zákona pri poradenstve diskriminovaným osobám, zastupovaní pred súdmi a príprave súdnych rozhodnutí. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity napĺňajú priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR. Continue reading

Presadzovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti a zviditeľňovanie rodových dimenzií v rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií

Od januára do decembra 2019 realizujeme projekt Presadzovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti a zviditeľňovanie rodových dimenzií v rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií: poradenstvo a právna pomoc v individuálnych prípadoch a ovplyvňovanie procesov tvorby verejných politík. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. V praktickej rovine nadväzuje na aktivity a výsledky našich projektov podporených MPSVR SR v rokoch 2015 až 2018.

Projekt sa zameriava na problémy týkajúce sa presadzovania ľudských práv žien a rodovej rovnosti v činnosti a rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií, pri tvorbe a uplatňovaní verejných politík, ako aj pri vedení odborného i verejného diskurzu, šírení osvety, zvyšovaní povedomia a vzdelávaní cieľových skupín, odbornej a širokej laickej verejnosti vo vybraných oblastiach – trh práce a oblasť zamestnanosti, zdravotníctvo a poskytovanie pôrodnej starostlivosti, právo a vysoké školstvo. Continue reading

Hovorme spolu o právach žien pri pôrode

V období od augusta do novembra 2018 realizujeme projekt Hovorme spolu o právach žien pri pôrode, ktorý podporila Nadácia Volkswagen v rámci programu Projekty zamestnancov.

Zistenia z výskumov ukazujú, že ľudské práva žien pri pôrodoch (napr. právu na súkromie, informácie, dôstojnosť a rešpektujúce zaobchádzanie) sú porušované napriek povinnosti zdravotníckeho personálu rešpektovať ich. Tehotné a rodiace ženy a ženy po pôrode je potrebné pripraviť na náročné situácie, v ktorých sa ocitajú, posilnením ich právneho vedomia. Podobne treba vzdelávať aj ženy pôsobiace v komunitách, ktoré si pomáhajú navzájom tieto krízové situácie zvládať – poskytujú poradenstvo a zdieľajú poznatky, ktoré sa cez projekt obohatili o práva žien a spôsoby ako ich uplatňovať. Continue reading