head3.png

Projekty

Zlepšenie uplatňovania ľudských práv a slobôd vo fungovaní a práci verejných inštitúcií a verejnej správy

V období od januára do decembra 2018 realizujeme projekt Zlepšenie uplatňovania ľudských práv a slobôd vo fungovaní a práci verejných inštitúcií a verejnej správy prostredníctvom medzisektorovej spolupráce, vzdelávania a poradenskej činnosti. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity napĺňajú tieto priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR. Continue reading

Na ceste k rodovej rovnosti na trhu práce a v zdravotníctve

V období od januára do decembra 2018 realizujeme projekt Na ceste k rodovej rovnosti na trhu práce a v zdravotníctve (právna pomoc ženám, odborná verejná diskusia, zvyšovanie odbornej kapacity a rodové vzdelávanie), ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt priamo nadväzuje na naše aktivity realizované v predchádzajúcom obodobí. Prispieva k skvalitneniu odborného i verejného diskurzu vo vzťahu k problematike rodovej rovnosti a tým aj k efektívnejšiemu uplatňovaniu verejných politík štátu, stratégií a akčných plánov vlády SR v tejto oblasti.

Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i. Continue reading

Hľadanie riešení pri odstraňovaní diskriminácie a porušovania ľudských práv žien na trhu práce a v zdravotníctve: diskusiou, vzdelávaním a zvyšovaním povedomia o rodovej rovnosti

V období od januára do decembra 2017 realizujeme projekt Hľadanie riešení pri odstraňovaní diskriminácie a porušovania ľudských práv žien na trhu práce a v zdravotníctve: diskusiou, vzdelávaním a zvyšovaním povedomia o rodovej rovnosti, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i. Continue reading

Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv

V období od januára do decembra 2017 realizujeme projekt Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity naplnili tieto priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR. Continue reading

Rodová rovnosť na trhu práce – zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorba verejných politík v partnerskej spolupráci s verejnou správou

V období od januára do decembra 2016 realizujeme projekt Rodová rovnosť na trhu práce – zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorba verejných politík v partnerskej spolupráci s verejnou správou, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i. Continue reading

Advocating for systemic changes towards protection of human rights of women with the emphasis on reproductive rights

From January 2016 till December 2017, we have been implementing the project Advocating for systemic changes towards protection of human rights of women with the emphasis on reproductive rights. The project is supported by Open Society Foundation (New York), within its program Human Rights Initiative 2014. The project comprises advocacy activities aimed at systemic changes towards protection of human rights of women mainly in the field of reproductive rights and the human rights of women in general. All of the activities present a continuation of CDA´s long-lasting efforts and achievements in this field. The issues dealt with include access to contraceptives, access to abortion services, and violations of women´s human rights in childbirth. Continue reading

Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien

V rámci programu Podpora rodovej rovnosti v období od januára do decembra 2015 realizujeme projekt Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Continue reading

Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv

V období od januára do decembra 2015 realizujeme projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR je nesystematické a má stále veľké rezervy. Nedostatok odborných kapacít je zapríčinený nielen celkovou marginalizáciou ľudskoprávnych tém pri výučbe na právnických fakultách, ale aj neexistenciou špecifických ľudskoprávnych predmetov/odvetví, ako je to v mnohých iných krajinách EÚ. Tieto skutočnosti zapríčiňujú, že počas štúdia na slovenských právnických fakultách sa neprofilujú kapacity, ktoré by boli neskôr aktívne v oblasti ľudských práv – či už v právnických profesiách (napr. sudkyne a sudcovia, vyššie súdne úradníčky a úradníci), vo verejnom sektore (napr. decízori/ky, štátni zamestnanci/kyne, ale i inštitúcie na ochranu ľudských práv, napr. SNSĽP, VOP, inšpektoráty práce, CPP a pod.), ako aj v samotnej akademickej sfére (vzdelávanie a výskum). Continue reading

Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií

V roku 2014 (od 1. januára do 31. decembra) realizujeme projekt Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojho dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti. Projekt nadväzuje na úspešne realizované aktivity projektu Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci podporeného v r. 2013 MPSVaR SR, ktoré jasne ukázali nutnosť systematického vzdelávania a posilňovania orgánov verejnej správy v tejto oblasti. Continue reading

Advocating for systemic changes towards non-discrimination and protection of human rights of women with the emphasis on reproductive rights and employment discrimination of women

From November 2014 till December 2015, we were implementing the project Advocating for Systemic Changes towards Non-discrimination and Protection of Human Rights of Women with the Emphasis on Reproductive Rights and Employment Discrimination of Women. The project was supported by Open Society Foundation (New York), within its program Human Rights Initiative 2014. The project comprised advocacy activities aiming to systemic changes towards non-discrimination and protection of human rights of women mainly in the field of reproductive rights of women and partly also in the field of employment discrimination. All of the activities were a continuation of CDA´s long-lasting efforts in the field. The project was a direct continuation of an OSI-funded project in 2013-2014 on the same issues, with additions and modifications necessitated by the findings and outcomes of that previous project. Continue reading