head2.png

Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv

V období od januára do decembra 2015 realizujeme projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR je nesystematické a má stále veľké rezervy. Nedostatok odborných kapacít je zapríčinený nielen celkovou marginalizáciou ľudskoprávnych tém pri výučbe na právnických fakultách, ale aj neexistenciou špecifických ľudskoprávnych predmetov/odvetví, ako je to v mnohých iných krajinách EÚ. Tieto skutočnosti zapríčiňujú, že počas štúdia na slovenských právnických fakultách sa neprofilujú kapacity, ktoré by boli neskôr aktívne v oblasti ľudských práv – či už v právnických profesiách (napr. sudkyne a sudcovia, vyššie súdne úradníčky a úradníci), vo verejnom sektore (napr. decízori/ky, štátni zamestnanci/kyne, ale i inštitúcie na ochranu ľudských práv, napr. SNSĽP, VOP, inšpektoráty práce, CPP a pod.), ako aj v samotnej akademickej sfére (vzdelávanie a výskum). Téme ľudských práv sa nevenuje dostatočná pozornosť ani na univerzitách a vedeckých inštitúciách (primárne) neprávnického zamerania, v dôsledku čoho táto téma nemá širší spoločensko-profesijný rozptyl. Každá relevantná aktivita v tomto smere môže preto značne prispieť k posilňovaniu ľudskoprávnych hodnôt a postojov, ktoré sú kľúčovým faktorom pre napĺňanie ľudských práv v praxi uvedených subjektov. To bolo aj ambíciou projektu, ktorý tak bol v súlade s prioritami pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Hlavný cieľ projektu:

Pripravovať ľudí rozličných profesií z prostredia verejnej správy, súdnictva, verejných i vzdelávacích inštitúcií na ich budúce aktivity v oblasti presadzovania ľudských práv a celkovo na uplatňovanie ľudských práv vo verejných politikách v rôznych spoločenských sférach.

Čiastkové ciele:

 • posilniť odborné kapacity v oblasti ochrany a podpory ľudských práv sériou vzdelávacích aktivít pre ľudí rozličných profesií z prostredia verejnej správy, súdnictva a verejných inštitúcií zodpovedných za ochranu a podporu ľudských práv i vzdelávacích inštitúcií
 • napomáhať cieľovým skupinám zvnútorňovať si ľudskoprávne hodnoty, formovať svoje postoje, rozvíjať spôsobilosti a získané poznatky bezprostredne využívať v praxi
 • prispieť k transferu znalostí a skúseností, ktoré v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania vygenerovali mimovládne organizácie, do prostredia verejnej správy a verejných inštitúcií
 • vytvoriť predpoklady na dlhodobejšiu medzisektorovú spoluprácu a zlepšenie komunikácie o týchto témach vo verejnom diskurze
 • informovať širokú verejnosť a špecifické cieľové skupiny prostredníctvom médií, sociálnych sietí a webstránok ODZ

Cieľové skupiny:

 • osoby z prostredia verejnej správy, súdnictva a verejných inštitúcií zodpovedných za ochranu a podporu ľudských práv
 • osoby z prostredia vzdelávacích inštitúcií
 • odborná verejnosť, široká verejnosť

Aktivity:

 • semináre pre odbornú verejnosť z prostredia verejnej správy a verejných inštitúcií, vzdelávacích inštitúcií a súdnictva
 • okrúhly stôl so zámerom vytvoriť predpoklady na dlhodobejšiu medzisektorovú spoluprácu
 • vzdelávacie a informačné materiály
 • zvyšovanie povedomia, informovanie a komunikácia s verejnosťou a médiami, publicita projektu