head2.png

Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien

V rámci programu Podpora rodovej rovnosti v období od januára do decembra 2015 realizujeme projekt Optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácii žien, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR.

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k optimálnemu fungovaniu  verejných – najmä ľudskoprávnych – inštitúcií na Slovensku, s cieľom efektívne podporovať rovné zaobchádzanie vo verejných politikách, stratégiách a konkrétnej činnosti týchto inštitúcií. Projekt sa zameral predovšetkým na nediskrimináciu žien a uplatňovanie rodovej rovnosti, a to vo vybraných oblastiach pôsobnosti antidiskriminačného zákona (zdravotnícke zariadenia, trh práce, čiastočne aj súdnictvo).

Čiastkové ciele:

 • informovať o pozitívnych skúsenostiach iných európskych krajín s optimálnym fungovaním verejných ľudskoprávnych inštitúcií v oblasti rodovej rovnosti a o progresívnych trendoch v zahraničí
 • priniesť a sprostredkovať konkrétne odborné výstupy a relevantné (súdne) rozhodnutia v predmetnej oblasti v zahraničí
 • diskutovať a inšpirovať decízorov/decízorky k optimalizácii fungovania verejných inštitúcií na Slovensku
 • prispieť k napĺňaniu úloh verejných inštitúcií zakotvených o. i. aj vo vládnom programe a ďalších zásadných strategických dokumentoch vlády SR
 • podporiť širšiu verejnú a odbornú diskusiu o predmetnej problematike
 • prispieť k zvyšovaniu záujmu médií o túto tematiku
 • informovať, šíriť osvetu a vzdelávať širokú verejnosť o uvedenej problematike

Cieľové skupiny:

 • stakeholderky a stakeholderi vo verejných inštitúciách (napr. SNSĽP, verejná ochrankyňa práv, Centrum právneho poradenstva a i.)
 • inšpektorky a inšpektori práce
 • sudkyne a sudcovia, vyššie súdne úradníčky a úradníci
 • stakeholderky a stakeholderi v mimovládnom sektore
 • žurnalistky a žurnalisti
 • širšia verejnosť, vrátane študentiek a študentov vysokých škôl

Aktivity:

 • štúdia Modely fungovania inštitúcií a nastavenia mechanizmov na podporu rovného zaobchádzania v európskych krajinách s dôrazom na nediskrimináciu žien
 • diskusné stretnutie pre široké spektrum aktérok a aktérov v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie žien z ľudskoprávnych inštitúcií, ale aj z decíznej sféry, akademickej obce a z prostredia mimovládnych organizácií
 • databáza sumárov vybraných súdnych rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie
 • elektronický spravodajca – špecializovaný e-mail na informovanie o predmetnej problematike, výstupoch projektu, akciách, novinkách a udalostiach týkajúcich sa rodovej rovnosti a nediskriminácie žien
 • zvyšovanie povedomia, informovanie a komunikácia s verejnosťou a médiami, publicita projektu

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.